Avustuksen hakeminen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet 2023-2024

HEL 2023-001787
More recent handlings
§ 23

Erityisavustuksen hakeminen esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin sekä toimenpiteisiin nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseksi vuosille 2023–2024

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisin ajalle 1.1.2024 – 31.12.2024 sekä toimenpiteisiin nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseksi ajalle 1.8.2023-31.12.2024. Esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa edistävien toimenpiteiden osalta mukaan on liitetty Helsingin yliopiston harjoittelukoulut.

Valtionavustuksen kokonaiskustannukset esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa edistävien toimenpiteiden osalta ovat 6 250 000 euroa, josta omarahoitus osuus on 20 % eli 1 250 000 euroa. Omarahoitus katetaan varhaiskasvatus-, perusopetus- ja ruotsinkielisten palveluiden tarveperustaisesta määrärahasta. Helsingin yliopiston harjoittelukoulut vastaavat omasta omarahoituksen osuudestaan. Valtionavustuksen kokonaiskustannukset toimenpiteisiin nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseksi ovat 562 500 euroa, josta omarahoitusosuus on 20 % eli 112 500 euroa. Omarahoitus katetaan perusopetus- ja ruotsinkielisten palveluiden määrärahasta.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan projektipäällikkö Taina Torniaisen toimimaan valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti haettavaksi valtion erityisavustuksen esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin sekä toimenpiteisiin nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseksi vuosille 2023–2024. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 48 210 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan momentilta 29.10.20. Hakukokonaisuus jakautuu kahteen osioon. Erityisavustuksesta 3,5 miljoonaa euroa suunnataan toimiin, joilla vahvistetaan ja tuetaan toimenpiteitä nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäisemiseksi.

Valtionavustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja lähikouluperiaatteen sekä inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Valtionavustuksella edistetään oppimista, hyvinvointia ja vuorovaikutusta sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä ja riittävän varhaista tukea.

Avustuksella tuetaan pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä tukemalla opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata opettajia ja avustajia ensisijaisesti sellaisten esi- ja perusopetuksen opetusryhmien opetuksen toteuttamiseksi ja tueksi, joissa tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevan oppilaiden opetus järjestetään osittain tai kokonaan yleisopetuksessa tai joissa on erikoissairaanhoidon piirissä olevia oppilaita.

Lisäksi valtionavustus on tarkoitettu koulujen ja ankkuritoiminnan tai poliisin välisen yhteistyön kehittämiseen ja vahvistamiseen kouluyhteisön turvallisuuden edistämiseksi ja ongelmien kasautumisen ennaltaehkäisemiseksi. Avustuksella edistetään laadukkaan, turvallisen ja hyvinvointia tukevan esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin toteutumista, jolla voidaan ennaltaehkäistä lasten ja nuorten häiriökäyttäytymistä ja samalla ennaltaehkäistä jengiytymistä ja rikollisuutta.

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 03.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taina Torniainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 29960

taina.torniainen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja