Vahingonkorvaus, taloudellinen menetys, varavoimakoneen pakoputken siirtotyöt, Kiinteistö Oy Rautalammintien huippu

HEL 2023-002680
More recent handlings
Case 15. / 166 §

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausta koskevassa asiassa

Social Services, Health Care and Rescue Services Committee

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti hylätä Kiinteistö Oy Rautalammintien huipun pelastuskomentajan päätöksestä 15.6.2023 § 29 tekemän oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen tueksi ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden vuoksi se tulisi hyväksyä.

Tällä päätöksellä otetaan kantaa oikaisuvaatimuksessa esitettyihin pelastuskomentajan päätöstä 15.6.2023 § 29 koskeviin vaatimuksiin siltä osin kuin ne koskevat sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaa.

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:

Vastaehdotus 1:
Jäsen Laura Korpinen: Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyy Kiinteistö Oy Rautalammintie Huipun pelastuskomentajan päätöksestä 15.6.2023 § 29 tekemän oikaisuvaatimuksen.

Oikeuskirjallisuudessa esimerkkeinä julkisen vallan käyttämisestä mainitaan muun muassa palontorjunta, rakennustarkastus ja kunnallishallinnon piiriin kuuluva toiminta. Palotarkastajan toiminta on rinnasteista edellä todettuihin esimerkkeihin, ja rakennushankkeeseen liittyvä palotarkastajan kannanotto on siten katsottava julkisen vallan käyttämiseksi. Palotarkastaja on nimenomaisesti ilmoittanut 2.11.2020, että muutokset tehdään rakennusprojektin kustannuksella. Em. kannanottoon ei ole liitetty muutoksenhakuohjausta, eikä hakijan voida siksi katsoa laiminlyöneen vahingonkorvauslain 3 luvun 4 § mukaista muutoksenhakuvelvollisuutta.

Kannattaja: jäsen Mikko Paunio

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Laura Korpinen)

Jaa-äänet: 11
Samuel Adouchief, Vilja Alanko, Pentti Arajärvi, Maaret Castrén, Kati Juva, Björn Månsson, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Nea Nättinen, Daniel Sazonov, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 2
Laura Korpinen, Mikko Paunio

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 2.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

See table with voting results

Äänestys 1

Ayes: Esityksen mukaan

Noes: Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyy Kiinteistö Oy Rautalammintie Huipun pelastuskomentajan päätöksestä 15.6.2023 § 29 tekemän oikaisuvaatimuksen. Oikeuskirjallisuudessa esimerkkeinä julkisen vallan käyttämisestä mainitaan muun muassa palontorjunta, rakennustarkastus ja kunnallishallinnon piiriin kuuluva toiminta. Palotarkastajan toiminta on rinnasteista edellä todettuihin esimerkkeihin, ja rakennushankkeeseen liittyvä palotarkastajan kannanotto on siten katsottava julkisen vallan käyttämiseksi. Palotarkastaja on nimenomaisesti ilmoittanut 2.11.2020, että muutokset tehdään rakennusprojektin kustannuksella. Em. kannanottoon ei ole liitetty muutoksenhakuohjausta, eikä hakijan voida siksi katsoa laiminlyöneen vahingonkorvauslain 3 luvun 4 § mukaista muutoksenhakuvelvollisuutta.

Member Political group
Adouchief, Samuel No council group
Alanko, Vilja No council group
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Nättinen, Nea No council group
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Close
Member Political group
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
Kokoomuksen valtuustoryhmä 3 0 0 0
No council group 3 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 2 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 2 0 0 1
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 2 0 0
Close

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Taustaa

Pelastuskomentaja hylkäsi 15.6.2023 § 29 tekemällään päätöksellä Kiinteistö Oy Rautalammintien huipun 16.12.2022 kaupungille esittämän määrältään yhteensä 138 555,56 euron vahingonkorvausvaatimuksen, koska asiassa saadun selvityksen perusteella Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan ei voitu katsoa olevan vahingonkorvauslain nojalla korvausvelvollinen.

Kiinteistö Oy Rautalammintien huippu (jäljempänä oikaisuvaatimuksen tekijä) on 29.6.2023 tehnyt pelastuskomentajan päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 1.

Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain 138 §:n mukaisessa määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että sosiaali-, terveys ja pelastuslautakunta muuttaa oikaisuvaatimuksen kohteena olevaa päätöstä siten, että ensisijaisesti oikaisuvaatimuksen tekijän Helsingin kaupungille 16.12.2022 esittämä vahingonkorvausvaatimus hyväksytään ja toissijaisesti kaupungin katsotaan saaneen oikaisuvaatimuksen tekijän kustannuksella perusteetonta etua vahingonkorvausvaatimuksen suuruinen euromäärä ja perusteeton etu palautetaan oikaisuvaatimuksen tekijälle korkolain mukaisine viivästyskorkoineen.

Vahingonkorvausvaatimus

Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan Helsingin kaupunki on aiheuttanut virheellisellä ja lainvastaisella menettelyllään sille taloudellisen vahingon vahingonkorvausvaatimuksessa 16.12.2022 kuvatulla tavalla.

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että palotarkastajan toiminta varavoimakoneen pakoputkien siirtämistä koskevassa asiassa on ollut julkisen vallan käyttöä. Kyse ei ole ollut pelastuslain mukaisesta ohjauksesta ja neuvonnasta, koska pelastuslaista ei ole johdettavissa toimivaltaa antaa määräyksiä kaupungin omistamien laitteiden siirrättämisestä ja maksattamisesta kolmannella. Palotarkastaja on nimenomaisesti esittänyt kannanoton siitä, kenelle mitkäkin rakennushankkeen yhteydessä toteutettavan työn kustannukset kuuluvat.

Oikaisuvaatimuksen mukaan mitään muutoksenhakuohjausta ei asiassa ole koskaan annettu ennen nyt oikaisuvaatimuksen kohteena olevaa päätöstä, eikä oikaisuvaatimuksen tekijä siten ole voinut menettää oikeutta vedota kaupungin aiempaan virheelliseen menettelyyn.

Perusteettoman edun palautusvaatimus

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo toissijaisesti, että kaupunki on saanut asiassa huomattavaa perusteetonta taloudellista etua oikaisuvaatimuksen tekijän kustannuksella. Perusteettoman edun palautus ei vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan edellytä tuottamusta perusteetonta etua saaneelta. Perusteettoman edun palautuksen oikeudelliset edellytykset ovat, että jokin taho on saanut toisen kustannuksella sellaista etua, johon se ei ole ollut oikeutettu, ja että edunsaajan hyödyn ja palautuksen vaatijan menetyksen välillä on syy-yhteys. Oikaisuvaatimuksen tekijä on maksanut varavoimakoneen pakoputken siirrosta aiheutuvat kustannukset, jotka kuuluvat kaupungille oikaisuvaatimuksen tekijän ja kaupungin välisen 28.9.2019 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen perusteella. Kaupunki on siis saanut perusteetonta etua, kun se on välttynyt varavoimakoneen pakoputken siirrosta aiheutuneilta kustannuksilta, vaikka kustannukset ovat yksiselitteisesti kuuluneet kaupungin vastuulle. Toisaalta oikaisuvaatimuksen tekijälle on aiheutunut aiheettomasti tällaiset kulut. Kaupunki on velvollinen palauttamaan saamansa perusteettoman edun oikaisuvaatimuksen tekijälle, ja velvollisuus perusteettoman edun palautukseen on olemassa riippumatta siitä, onko palotarkastaja tai muu kaupungin edustaja tehnyt asiassa (tuottamuksellista) virhettä vai ei.

Oikaisuvaatimuksen perusteiden arviointi

Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole oikaisuvaatimuksessaan esittänyt sellaisia uusia perusteita, jotka antaisivat aihetta pelastuskomentajan 15.6.2023 § 29 päätöksen muuttamiseen.

Vahingonkorvausvaatimuksen arviointi

Vaatimuksen arvioinnin kannalta on olennaista ensin selvittää, onko palotarkastaja selvitetysti korvausvaatimuksessa 16.12.2022 ja oikaisuvaatimuksessa 29.6.2023 esitetyn mukaisesti julkista valtaa käyttäen velvoittanut suorittamaan yksilöidyn rakennustyön vahingonkorvausvaatimuksen esittäjän kustannuksella. Vasta tämän jälkeen tulee tarvittaessa arvioitavaksi kaupungin vahingonkorvausvastuun synnyn muut edellytykset.

Pelastusviranomaisen tehtävä ennen rakennuksen käyttöönottoa on pelkästään ohjaavaa tai neuvovaa. Rakentamista ohjaavana yleislakina toimivan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan toimivaltainen viranomainen rakentamisen aikana on rakennusvalvontaviranomainen.

Pelastusviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen yhteinen erityiseksi palotarkastukseksi nimetty rakennuslupaprosessiin liittyvä vakiintunut menettely perustuu pelastuslain 42 §:n mukaiseen pelastusviranomaisen yhteistyövelvoitteeseen muiden viranomaisten kanssa. Lisäksi erityinen palotarkastus liittyy pelastuslain 27 §:n mukaiseen yleiseen velvoitteeseen tehdä ohjausta ja neuvontaa, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa. Erityisestä palotarkastuksesta laadittava pöytäkirja on ensinnäkin pelastusviranomaisen asiantuntijalausunto rakennusvalvontaviranomaiselle ja toisaalta pelastusviranomaisen lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa rakentajalle.

Palotarkastaja on 2.1.2020 lähettämällään sähköpostiviestillä informoinut paloturvallisuussuunnittelijaa (tämän pyynnöstä) varavoimakoneen pakoputkien siirtämiseen liittyen. Kyse oli asian alkuvaiheessa tapahtuneesta projektin yhteydenoton jälkeen annetusta ohjauksesta ja neuvonnasta palosuunnittelijalle. Tämän jälkeen asiaa on projektin toimesta suunniteltu ja oletettavasti myös koituvia kustannuksia käsitelty.

Palotarkastaja ei ole viestissään 2.1.2020 ottanut oikaisuvaatimuksessa esitetyn mukaisesti kantaa siirtotyön kuluvastuuseen. Kyse on ollut pelkästään pelastusviranomaisen lakisääteisestä ohjauksesta ja neuvonnasta rakentajalle, jonka tavoitteena on ollut tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan.

Palotarkastaja ei ole ilmoittamansa mukaan missään vaiheessa eikä miltään osin kohdistanut ohjausta tai neuvontaa yksityisoikeudellisen maanvuokrasopimuksen tulkintaan perustuvaan pakoputkien siirtoa koskevan rakennustyön kuluvastuun jakautumiseen sopimusten osapuolten oikaisuvaatimuksen tekijän ja kaupungin kesken. Palotarkastajan mukaan hänellä ei edes ollut tietoa sopimuksen sisällöstä.

17.6.2020 suoritetussa erityisessä palotarkastuksessa oli kyse lausunnasta rakennusvalvontaviranomaiselle sekä ohjauksesta ja neuvonnasta rakentajalle. Rakentajan näkökulmasta erityisen palotarkastuksen pöytäkirja on ollut pelastusviranomaisen kirjallisessa muodossa antamaa lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa, jonka tavoitteena on ollut tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan.

Palotarkastaja on kirjannut 17.6.2020 pidetyn erityisen palotarkastuksen pöytäkirjaan havaintonsa. Mitään huomauttamista erityisen palotarkastuksen yhteydessä laaditun palotarkastuspöytäkirjan sisältöön ei rakentajalla ollut. Pakoputkien siirtoa koskeva asia oli yhteisesti todettu tarkastuskäynnin yhteydessä ja pöytäkirjaan oli kirjattu sen tilanne.

Palotarkastajan kohteen edustajalle 17.6.2020 luovuttaman pöytäkirjakappaleen kääntöpuolella oli valmiiksi painettuna pelastuslain 81 §:n mukaista päätöstä koskeva valitusosoitusosoitus Helsingin hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakuosoitus on tämän asian liitteenä 2. Asia olisi voitu saattaa hallinto-oikeuden ratkaistavaksi niin velvoittavuuden arvioinnin kuin myös mahdollisen lainvastaisuuden osalta. Ratkaisuajan pituudella ei ole vaikutusta kaupungin tai sen viranhaltijan korvausvastuun synnyn arvioinnissa.

Palotarkastajan ei voida vahingonkorvausvaatimuksessa ja oikaisuvaatimuksessa esitetyn selvityksen perusteella katsoa laiminlyöneen tehtäviään tai antaneen virheellisiä tai lainvastaisia määräyksiä tai sitovia neuvoja. Palotarkastaja on antanut yleistä rakennettavan rakennuksen paloturvallisuuteen ja onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvää neuvontaa ja ohjausta rakennushankkeelle, mutta hän ei ole oikaisuvaatimuksen tekijän esittämällä tavalla julkista valtaa käyttäen ottanut kantaa, kenelle mitkäkin rakennushankkeen yhteydessä toteutettavan työn kustannukset kuuluvat. Palotarkastajan ohjauksen ja neuvonnan kohdistuminen rakentajan lakiperusteisiin velvoitteisiin, joita rakentamisvaiheessa valvoo ja joista päätöksen tekee rakennusvalvonta, ei muuta ohjausta ja neuvontaa julkisen vallan käytöksi.

Asiassa ei ole kaupungin tai sen viranhaltijoiden toimintaa koskevaa virhettä, laiminlyöntiä tai huolimattomuutta, eikä siten myöskään syy-yhteyttä kaupungin tuottamuksen ja syntyneen vahingon välillä. Kaupunki ei näin ollen ole asiassa korvausvelvollinen.

Perusteettoman edun palautusvaatimuksen arviointi

Helsingin kaupunkiin kohdistettua perusteettoman edun palautusvaatimusta ei ole käsitelty pelastuskomentajan päätöksessä, jota oikaisuvaatimus koskee.

Kiinteistö Oy Rautalammintien huipun ensimmäisen kerran 29.6.2023 oikaisuvaatimuksessaan esittämä maanvuokrasopimukseen liittyvä perusteettoman edun palautusvaatimus on siirretty kaupunkiympäristön toimialalle käsiteltäväksi.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Hallinto-oikeus voi tutkia valituksen ainoastaan kuntalain 135 §:stä ilmenevillä perusteilla. Kunnallisvalituksen valitusperusteet ilmenevät tämän päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Vahingonkorvausvaatimuksen tutkiminen ei kuulu hallinto-oikeuden toimivaltaan. Tämä päätös on kaupungin kannanotto vahingonkorvausasiaan. Oikaisuvaatimuksen tekijä voi saattaa kysymyksen siitä, onko Helsingin kaupunki velvollinen myöntämään vahingonkorvauksen tutkittavaksi ja ratkaistavaksi riita-asian käsittelystä säädetyssä järjestyksessä käräjäoikeudessa.

Close

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 29.08.2023 § 146

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala Pelastustoimi -palvelukokonaisuus Pelastuskomentaja 15.06.2023 § 29

Close

This decision was published on 08.09.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Hallinto-oikeus ei kuitenkaan tutki kysymystä kunnan korvausvelvollisuudesta tai korvauksen määrästä. Vahingonkorvausasiassa toimivaltainen tuomioistuin on yleinen alioikeus.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 3. vaatimusten perustelut
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Presenter information

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Ask for more info

Tomi Kuula, lakimies, puhelin: 09 310 30040

tomi.kuula@hel.fi

Attachments

1. Oikaisuvaatimus 29.6.2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.