Avustuksen myöntäminen, liikunnan kohdeavustukset 2023

HEL 2023-002988
More recent handlings
§ 21

Liikunnan kohdeavustukset 2023

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti myöntää liikunnan kohdeavustusta yhteensä 13 000 euroa seuraavasti:

Hakija
Haettu
(euroa)
Myönnetty
(euroa)
Atlantis Football Club ry
2 000
2 000
HIFK Damhandboll ry
16 448
2 000
Kiipeilyurheilijat ry
17 072
4 000
Käpylän Voimistelijat ry
10 880
5 000

HIFK Damhandboll ry:n avustus kohdennetaan apuvalmennustoimintaan, koska muut hakemuksessa mainitut kohteet eivät täytä riittävästi avustukselle asetettuja kriteereitä.

Ohjeet avustuksen saajille

Kohdeavustusta voidaan käyttää 31.5.2024 saakka. Avustuksen käyttö tulee selvittää erillisellä selvityslomakkeella 30.9.2024 mennessä.

Avustukset maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupunginhallitus 28.10.2019).

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksensaaja ei noudata avustusehtoja.

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Päätöksen perustelut

Käsittelyssä otettiin huomioon kohdeavustushakemukset (4 kpl), jotka olivat saapuneet 19.7.2023 mennessä.

Atlantis Football Club ry perustaa matalan kynnyksen harrasteryhmän 13–15-vuotiaille jalkapallosta kiinnostuneille pojille, jotka eivät ole mukana ohjatussa seuratoiminnassa. Kohderyhmänä erityisesti jalkapallosta kiinnostuneet maahanmuuttajataustaiset pojat, joilla ei välttämättä ole taloudellisia edellytyksiä osallistua seuratoimintaan. Tarkoituksena perustaa ainakin aluksi yksi harrasteryhmä, jossa noin 25 poikaa. Toiminta järjestetään syyskaudella 2023.

HIFK Damhandboll ry perustaa harrasteryhmiä 12-15-vuotiaille vammojen ennaltaehkäisyyn, kehon liikkuvuuteen ja koordinaatioon. Sen lisäksi seura järjestää mentaalivalmennusta, jossa nuoret oppivat tunnistamaan omat vahvuudet/heikkoudet, jakamaan ajatuksia toistensa kanssa sekä tunnistamaan positiiviset /negatiiviset tunteet liittyen harrastukseen. Lisäksi nuoria koitetaan sitouttamaan toimintaan tarjoamalla mahdollisuus toimia apuvalmentajan roolissa. Toiminta alkaa syyskuussa 2023 ja päättyy keväällä 2024.

Kiipeilyurheilijat ry perustaa syksyllä 2023 10-15-vuotaille nuorille uusia matalan kynnyksen yläköysiryhmiä sekä boulder-ryhmiä joihin ei tarvita aiempaa kiipeilykokemusta. Toiminta alkaa elo-/syyskuussa 2023 ja päättyy keväällä 2024.

Käpylän Voimistelijat ry perustaa syksyllä 2023 uuden joukkuevoimistelun 12–14-vuotiaiden harrastesarjan joukkueen, joka on avoin kaikille uusille harrastajille lajitaustaan katsomatta. Toiminta alkaa elo-/syyskuussa 2023 ja päättyy keväällä 2024. Lisäksi syyskaudella 2023 on tarkoitus kouluttaa osasta seuran 14-15-vuotiaista jäsenistä apuvalmentajia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 24.1.2023, § 3 osittaa vuodelle 2023 avustuksiin käytettävissä olevasta 8 821 000 euron määrärahasta yhteensä 8 721 000 euroa liikunnan kansalaistoiminnan avustuksiin sekä 100 000 euroa tapahtuma-avustuksiin. Kohdeavustuksiin ositettiin käytettäväksi enintään 111 000 €.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 6.10.2022, § 22 liikunnan kohdeavustusten myöntämisen periaatteista. Lisäksi liikuntajaosto päätti delegoida (§ 21) liikuntapalvelupäällikölle oikeuden päättää kohdeavustusten myöntämisestä.

Liikunnan kohdeavustusta voidaan myöntää helsinkiläisille rekisteröidyille liikuntaseuroille liikunnan ja urheilun kohdennettuun toimintaan tai hankkeeseen, jota ei tueta liikunnan perusavustuksin. Kohdeavustus on harkinnanvarainen. Kohdeavustuksen tavoitteena on tukea hankkeita, jotka edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnassa ja seuratoiminnassa.

Vuonna 2023 avustusta voidaan myöntää toimintaan, joka mahdollistaa 10–15-vuotiaiden lasten ja nuorten pysymisen mukana liikuntaseuran/-yhdistyksen toiminnassa ja/tai toimintaan, joka mahdollistaa harrastamisen aloittamisen yläkouluiässä. Avustettavan toiminnan tulee liikuttaa pääasiassa helsinkiläisiä. Hakemusten arvioinnissa ja myöntämisessä painotetaan seuraavia järjestettävää toimintaa koskevia kriteereitä:

- Ennaltaehkäisee drop out -ilmiötä

- Lisää liikunnan saavutettavuutta ja madaltaa kynnystä liikunnan aloittamiseen

- Lisää uusien harrastajien / ryhmien määrää seurassa

- Mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien harrastamisen liikuntaseurassa

Hakemuksia arvioidessa kiinnitetään edellisten kriteerien lisäksi erityistä huomioita myös seuraaviin asioihin:

- Toiminnan jatkuvuus hankkeen jälkeen

- Uudet innovaatiot ja kokeilut

- Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

- Toimintaa ei ole mahdollista tukea muilla Helsingin kaupungin avustusmuodoilla

Kohdeavustuksella ei tueta elinkeinotoimintaa, Helsingin kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettua toimintaa eikä lyhytaikaista toimintaa kuten leirejä, tapahtumia tai turnauksia.

Kohdeavustuksen hakemisesta ja myöntämisperiaatteista on tiedotettu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan internet-sivuilla (www.hel.fi/liikunnanavustukset). Lisäksi seuroihin on oltu yhteydessä muun muassa sähköpostiviesteillä sekä liikunnan kumppanikirjeillä.

Päätösesitys tukee Helsingin kaupunkistrategian tavoitteita edistää lasten ja nuorten harrastamista. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoavustuksilla luodaan edellytykset monimuotoiselle vapaa-ajan toiminnalle (Helsingin kaupunkistrategia 2022-2025). Avustuksilla mahdollistetaan liikuntaseurojen ja muiden liikuntaa järjestävien yhdistysten toimintaa. Liikunta on yksi suosituimmista lasten ja nuorten harrastuksista,

Liikuntalain (390/2015) 5 §:n mukaan kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoimintaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen 15.3.2022, § 47 mukaisesti avustuksia ei myönnetä tahoille, joihin kohdistuu Helsingin kaupungin velvoittavia pakotteita. Avustuksensaaja ei myöskään saa asettaa avustusvaroja sellaisten tahojen saataville tai hyödynnettäväksi, joihin kohdistuu avustuksensaajaa tai Helsingin kaupunkia velvoittavia pakotteita.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan liikuntajaosto huolehtii liikuntatoimintaan ja liikuntapolitiikan toteuttamiseen tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 24.1.2023, § 5, että jos avustusmäärärahoja jää jakamatta tai avustusrahoja palautuu, niin liikuntapalvelupäällikkö voi joulukuussa päättää käyttämättä jääneiden avustusmäärärahojen jakamisesta vuonna 2023.

This decision was published on 21.07.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Lassi Laitinen, suunnittelija, puhelin: 09 310 87947

lassi.laitinen@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö