Avustuksen myöntäminen, liikunnan kohdeavustukset 2023

HEL 2023-002988
More recent handlings
§ 7

Liikunnan kohdeavustukset 2023

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti myöntää liikunnan kohdeavustusta yhteensä 25 500 euroa seuraavasti:

Hakija
Haettu
Myönnetty
Helsingin jalkapalloklubi ry
20 000
0
Helsingin Joogayhdistys ry
6 000
2 000
Helsingin M-Team ry
13 165
10 000
Mejlans bollföreningen rf
4 000
1 500
Viipurin Urheilijat ry
15 000
12 000

Helsingin jalkapalloklubi ry:n hakemus hylätään, koska avustus käytettäisiin käyttömaisuuden hankintaan.

Mejlans bollföreningen rf:n avustus kohdennetaan valmentajien osallistumiseen 10–15-vuotiaiden harrastajien kilpailuissa.

Ohjeet avustuksen saajille

Kohdeavustusta voidaan käyttää 31.5.2024 saakka. Avustuksen käyttö tulee selvittää erillisellä selvityslomakkeella 30.9.2024 mennessä.

Avustukset maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta.

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksensaaja ei noudata avustusehtoja.

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Päätöksen perustelut

Käsittelyssä otettiin huomioon kohdeavustushakemukset (5 kpl), jotka olivat saapuneet 27.2.2023 mennessä.

Helsingin jalkapalloklubi ry hakee avustusta Pajamäen kenttäalueen uudistamisen yhteyteen rakennettavaan liikunta-alueeseen. Liikunta-alue on kuitenkin käyttöomaisuutta, johon Helsingin kaupunki ei myönnä avustusta, elleivät tarkoituksenmukaisuussyyt edellytä kaupungin osuuden suorittamista avustuksena. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupunginhallitus 28.10.2019).

Helsingin Joogayhdistys ry järjestää nepsy-joogakurssin 10–15-vuotiaille mielenterveyskuntoutujille tai muille soveltuville nepsy-nuorille.

Helsingin M-Team ry perustaa uudet harrasteryhmät 10–12-vuotiaille sekä 13–15-vuotiaille pojille. Ryhmiin on tarkoitus saada koronapandemian aikana lopettaneita seuran jäseniä sekä täysin uusia harrastajia.

Mejlans bollföreningen rf:n on tarkoitus avustuksella tukea valmentajien mukana oloa 10–15-vuotiaiden harrastajien kilpailuissa noin 10–15 kertaa vuoden aikana. Toinen avustuksen kohde on pingisrobotti, joka tuo harjoituksiin monipuolisuutta ja uusia haasteita, sekä myös motivoi pelaajia. Pingisrobotti on kuitenkin käyttöomaisuutta, johon Helsingin kaupunki ei myönnä avustusta, elleivät tarkoituksenmukaisuussyyt edellytä kaupungin osuuden suorittamista avustuksena. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupunginhallitus 28.10.2019). Lisäksi kyseinen robotti on hyvin todennäköisesti myös muidenkin seurassa harrastavien käytössä, eikä pelkästään 10–15-vuotiaiden.

Viipurin Urheilijat ry järjestää koulukiertueen, joka esittelee lajia ja auttaa lapsia ja nuoria löytämään harrastuksen 10–15-vuoden iässä. Tavoitteena on perustaa kolme uutta harrastajaryhmää (10–11-vuotiaat, 12–13-vuotiaat ja 14–15-vuotiaat). Ryhmät ovat sekä tytöille että pojille. Kiertueella tarjottaisiin myös mahdollisuutta löytää lajin parista kesätyötä tai koulun ohella tehtävää ohjaustyötä.

Liikunnan kohdeavustusta voidaan myöntää helsinkiläisille rekisteröidyille liikuntaseuroille liikunnan ja urheilun kohdennettuun toimintaan tai hankkeeseen, jota ei tueta liikunnan perusavustuksin. Kohdeavustus on harkinnanvarainen. Kohdeavustuksen tavoitteena on tukea hankkeita, jotka edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnassa ja seuratoiminnassa.

Vuonna 2023 avustusta voidaan myöntää toimintaan, joka mahdollistaa 10–15-vuotiaiden lasten ja nuorten pysymisen mukana liikuntaseuran/-yhdistyksen toiminnassa ja/tai toimintaan, joka mahdollistaa harrastamisen aloittamisen yläkouluiässä. Avustettavan toiminnan tulee liikuttaa pääasiassa helsinkiläisiä.

Hakemusten arvioinnissa ja myöntämisessä painotetaan seuraavia järjestettävää toimintaa koskevia kriteereitä:

 • Ennaltaehkäisee drop out -ilmiötä
 • Lisää liikunnan saavutettavuutta ja madaltaa kynnystä liikunnan aloittamiseen
 • Lisää uusien harrastajien / ryhmien määrää seurassa
 • Mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien harrastamisen liikuntaseurassa

Hakemuksia arvioidessa kiinnitetään edellisten kriteerien lisäksi erityistä huomioita myös seuraaviin asioihin:

 • Toiminnan jatkuvuus hankkeen jälkeen
 • Uudet innovaatiot ja kokeilut
 • Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
 • Toimintaa ei ole mahdollista tukea muilla Helsingin kaupungin avustusmuodoilla

Kohdeavustuksella ei tueta elinkeinotoimintaa, Helsingin kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettua toimintaa eikä lyhytaikaista toimintaa kuten leirejä, tapahtumia tai turnauksia.

Kohdeavustuksen hakemisesta ja myöntämisperiaatteista on tiedotettu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan internet-sivuilla (www.hel.fi/liikunnanavustukset). Lisäksi seuroihin on oltu yhteydessä muun muassa sähköpostiviesteillä sekä liikunnan kumppanikirjeillä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 6.10.2022, § 22 liikunnan kohdeavustusten myöntämisen periaatteista. Lisäksi liikuntajaosto päätti delegoida (§ 21) liikuntapalvelupäällikölle oikeuden päättää kohdeavustusten myöntämisestä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 24.1.2023, § 3 osittaa vuodelle 2023 avustuksiin käytettävissä olevasta 8 821 000 euron määrärahasta yhteensä 8 721 000 euroa liikunnan kansalaistoiminnan avustuksiin sekä 100 000 euroa tapahtuma-avustuksiin. Kohdeavustuksiin ositettiin käytettäväksi enintään 111 000 €.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 24.1.2023, § 5, että jos avustusmäärärahoja jää jakamatta tai avustusrahoja palautuu, niin liikuntapalvelupäällikkö voi joulukuussa päättää käyttämättä jääneiden avustusmäärärahojen jakamisesta vuonna 2023.

Liikuntalain (390/2015) 5 §:n mukaan kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoimintaa.

This decision was published on 02.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Lassi Laitinen, suunnittelija, puhelin: 09-310 87947

lassi.laitinen@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö