Vuokraus, vuokrasopimuksen muuttaminen, 409-1-632, Granfeltintie 1, Kulosaari, Grön Vita Lanteni Klubben r.f., Vihreä-Valkoinen Tenniskerho r.y.

HEL 2023-003282
More recent handlings
§ 14

Grön-Vita Lawntennis Klubben r.f.:lle Kulosaaresta vuokratun maa-alueen vuokrauksen muuttaminen

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja muuttaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 15.12.2020, § 205 antamin oikeuksin Helsingin 42. kaupunginosasta (Kulosaari) Grön-Vita Lawntennis Klubben r.f.:lle vuokratun 5 759 m²:n suuruisen maa-alueen vuokrasopimusta 1.4.2023 alkaen seuraavin muutoksin:

1

Vuokratulle alueelle on oikeus rakentaa 200 m²:n suuruinen padel-kenttä.

2

Padel-kentän osalta vuosivuokraa peritään 216,10 euroa (alv. 0 %), jolloin 5 759 m²:n maa-alueesta perittävä vuosivuokra nousee 6 015,42 euroon (alv. 0 %).

3

Muilta osin vuokrasopimusluonnos on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 15.12.2020, § 205 päättämien ehtojen mukainen.

Päätöksen perustelut

Grön-Vita Lawntennis Klubben r.f. on hakenut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 15.12.2020, § 205 tekemään vuokraukseen muutosta siltä osin, että he ovat ilmoittaneet halukkuutensa rakentaa heille Kulosaaresta kiinteistöjä 91-409-1-632 ja 91-409-1-976 alueelta vuokratulle 5 759 m²:n suuruiselle maa-alueelle padel-kentän. Rakennettavan padel-kentän koko on 200 m² ja se sijoittuisi vuokratulle ylläpitoalueelle.

Lautakunnan päätöksellä ajalle 1.1.2021 - 31.12.2030 vuokratulla alueella sijaitsee 600 kem²:n suuruinen ylipainehalli, 191 kem²:n suuruinen kerhotalo, yhteensä 2 240 m²:n suuruiset ulkotenniskentät. Ylläpitoalueen koko on 2 728 m².

Nykyiseen vuokrasopimukseen, joka on laadittua ajalle 1.1.2021 - 31.12.2030 tehdään muutokset rakennettavan padel-kentän osalta.

Uusi vuokran määrittely

Täysimääräinen vuosivuokra on 9 205,33 euroa (alv. 0 %).

Ylipainehalli:
600 kem² x 8,50 €/kem² x 5 % x 21,61 x 8,5/12 kk = 3 903,31 €/v.
600 m2 x 1,00 €/m² x 5 % x 21,61 x 3,5/12 kk = 189,09 €/v.

Kerhotalo:
191 kem² x 12,00 €/kem² x 5 % x 21,61 = 2 476,51 €/v.

Ulkotenniskentät:
2 240 m² x 1,00€/m² x 5 % x 21,61 = 2 420,32 €/v.

Padelkenttä:
200 m² x 1,00€/m² x 5 % x 21,61 = 216,10 €/v.

Vuonna 2023 Padel-kentän osalta vuokra peritään ajalta 1.4. - 31.12.2023.

Ylläpitoalueen 2 528 m² osalta ei peritä vuokraa.

Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 % ylipainehallin (8,5 kk) ja kerhotalon maa-alueen osalta niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan.

Perittävä vuosivuokra ylipainehallin maa-alueen osalta on 2 140,75 € ja kerhotalon osalta on 1 238,25 € sekä ulkotennis- ja padel-kenttien osalta 2 636,42 €. Perittävä vuosivuokra on yhteensä 6 015,42 euroa.

Uusi sopimus

Liitteenä on vuokrasopimusluonnos, joka korvaa ajalle 1.1.2021 - 31.12.2030 laaditun vuokrasopimuksen.

Grön-Vita Lawntennis Klubben r.f.:n edustajat ovat hyväksyneet vuokrasopimusluonnoksen ja siihen tehdyt muutokset.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 15.12.2020, § 205 oikeuttanut liikuntajohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen ja tekemään vuokraukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

This decision was published on 10.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Risto Hietanoro, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87827

risto.hietanoro@hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

1. Hakemus 3.3.2023
2. GVLK padel-kenttä, hakemuskirje
3. GVLK Padel-kenttä, asemapiirros
4. GVLK Padel-kenttä, piirrokset
5. Vuokrasopimusluonnos, Grön-Vita Lawntennis Klubben r.f
6. Kartta, Kulosaari, Grön-Vita Lawntennis Klubben r.f

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.