Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, asukas- ja yrityspalvelut, alueiden käyttö ja -valvonta, tiimipäällikkö, työavain KYMP-03-26-23

HEL 2023-003702
More recent handlings
§ 7

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden alueidenkäyttö ja valvonta -yksikön tiimipäällikön viran täyttäminen

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Päätös

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö valitsi alueiden käyttö ja valvonta -yksikön tapahtumat ja maavuokraus -tiimin tiimipäällikön virkaan (044834) maatalous- ja metsätieteiden maisteri ********** 1.5.2023 alkaen 4 172,00 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi kun tiimipäällikkö irtisanoutui virasta 1.12.2022 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 25.11.-8.12.2022 ja uudelleen laajemman hakijapohjan saamiseksi 2.-20.2.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla, Monsterissa ja LinkedInissä.

Tapahtumat ja maavuokraus -tiimi palvelee yritys- ja yhteisöasiakkaita ja kaupunkilaisia erilaisissa yleisten alueiden tilapäiseen käyttöön liittyvissä sopimuksissa ja vuokrauksissa. Tiimipäällikkö toimii lähiesihenkilönä seitsemälle asiantuntijalle. Suunnittelee toimintaa yhdessä työntekijöiden ja yksikön päällikön kanssa sekä vastaa työn tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä edellytetään kokemusta asiakastyöstä, asiakaspalvelusta, asiakkuuksien hallinnasta tai asiakaslähtöisestä kehittämisestä sekä vahvaa ICT-järjestelmien ja karttaohjelmien hallintaa, kykyä soveltaa uutta tietoa sekä itsenäistä harkintakykyä voimassa olevien säännösten ja ohjeiden tulkinnassa ja soveltamisessa. Lisäksi tehtävässä edellytetään hyviä lähtökohtia asiakaslähtöiselle, kannustavalle ja ratkaisukeskeiselle esihenkilötyölle sekä erinomaisia vuorovaikutus-, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja. Eduksi katsotaan aiempi johtamiskokemus, kokemus julkishallinnosta sekä maanvuokrauksesta sekä kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja johtaa ja kehittää palvelua strategisesti ja näkemyksellisesti, ymmärrys kaupunkiomaisuuden arvon hallinnasta sekä maanvuokraus-, järjestys- ja kokoontumislainsäädännön tuntemus. Lisäksi eduksi katsotaan aikaisempi kokemus digitalisaatiota hyödyntävistä kehittämishankkeista ja sujuva englannin kielen taito.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikoihin mennessä virkaa haki yhteensä 32 henkilöä, joista neljä ei täyttänyt kelpoisuusehtoja. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemusten perusteella ensimmäiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin ********** joilla arvioitiin olevan täytettävän viran kannalta sopivin osaaminen ja kokemus tiimin tehtäväkentästä sekä kokemus tehtävässä tarvittavista yhteistyö- ja ICT-taidoista, kykyä soveltaa uutta tietoa sekä kokemusta asiakastyön ja palveluiden toteuttamisesta ja kehittämisestä. ********** haastattelivat ajalla 20.12.-21.12.2022 ********** haastattelivat 28.-29.3.2023 **********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Henkilöarviointiin kutsuttiin ********** Henkilöarvioinnit toteutti Psycon Oy ajalla 26.12.2022-6.1.2023 sekä 6.-24.3.2023. Toiselle haastattelukierrokselle 11.-16.1.2023 kutsuttiin ********** Heitä haastattelivat Heini Oikkonen-Kerman ja Henna Heikkinen.

Perustelut valintaesitykselle

Tapahtumat ja maavuokraus -tiimi palvelee yritys- ja yhteisöasiakkaita ja kaupunkilaisia erilaisissa yleisten alueiden tilapäiseen käyttöön liittyvissä sopimuksissa ja vuokrauksissa. Tiimin tehtäviin kuuluu muun muassa kaupungin yleisten alueiden vuokraaminen tapahtumakäyttöön ja yleisötilaisuuksien lupakäytännöt. Tiimipäällikkö toimii lähiesihenkilönä seitsemälle asiantuntijalle tapahtumat ja maavuokraus -tiimissä. Hän suunnittelee toimintaa yhdessä työntekijöiden ja yksikön päällikön kanssa sekä vastaa työn tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Tehtävässä edellytetään hyviä lähtökohtia asiakaslähtöiselle, kannustavalle ja ratkaisukeskeiselle esihenkilötyölle sekä kokemusta asiakastyöstä, asiakaspalvelusta, asiakkuuksien hallinnasta tai asiakaslähtöisestä kehittämisestä. Tehtävässä onnistuminen vaatii kykyä soveltaa uutta tietoa sekä itsenäistä harkintakykyä voimassa olevien säännösten ja ohjeiden tulkinnassa ja soveltamisessa. Lisäksi hakijalta odotetaan hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, vahvaa ICT-järjestelmien ja karttaohjelmien hallintaa. Tehtävässä luetaan eduksi aikaisempi kokemus julkishallinnosta, maavuokrauksesta, digitalisaatiota hyödyntävistä kehittämishankkeista sekä johtamiskokemus. Lisäksi eduksi katsotaan ymmärrys kaupunkiomaisuuden arvon hallinnasta sekä maavuokraus-, järjestys – ja kokoontumislainsäädännön tuntemus ja kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia, johtamalla ja kehittämällä palvelua strategisesti sekä englannin kielen taito.

Lopullinen vertailu suoritettiin **********

Asiakaslähtöisyyden osaaminen ja asiakastyön kehittäminen ovat tulosta ohjaavia tekijöitä tiimin toiminnassa. Tiimin tuottamien palveluiden kohderyhmä on varsin laaja ja toiminnassa tulee huomioida sekä asiakkaiden tyytyväisyys että viranomaistoiminnan tuloksellisuus toimivan infrastruktuurin ja viranomaisyhteistyön näkökulmasta. Lisäksi hyvä lähiesihenkilötyön tärkeä tekijä koko työyhteisön hyvinvoinnin ja tulosten saavuttamisen kannalta. Siksi aiempi kokemus esihenkilötyöstä tai muulla tavalla hankittu esihenkilötyön osaaminen, hyvien yhteistyö- ja verkostoitumistaitojen lisäksi ovat tehtävässä tärkeässä roolissa.

**********

**********

Tiimin toiminnan ja tehtäväkokonaisuuden tuntemus on tehtävässä tarpeellista, koska tiimipäällikön rooliin kuuluvat toiminnan suunnittelu, tuloksellisuus ja tavoitteiden saavuttaminen yhteistyössä muun linjajohdon kanssa. Substanssiosaamiseen liittyy sekä tehtäväalueen syvällinen tuntemus että kyky oppia ja hallita uutta tietoa. Lisäksi arvioidaan tarvittavien ICT-järjestelmien ja lainsäädännön tuntemusta.

**********

Hakijat ovat esittäneet kielitaidosta arvion hakemuksessa, kaikilla haastatelluilla täyttyy virassa edellytetty kielitaitovaatimus.

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltaa tiimin tehtäväkentän tuntemus ja kyky soveltaa uutta tietoa sekä kokemusta asiakastyön ja palveluiden toteuttamisesta ja kehittämisestä sekä tehtävään liittyvien ICT-järjestelmien ja lainsäädännön tuntemus. Hänen vaikuttavuuteen pyrkivä ja työntekijöitä arvostava johtamistyyli antaa hyvät mahdollisuudet viran hoitamiseen tuloksellisella ja koko yksikön onnistumista tukevalla tavalla.

This decision was published on 04.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Heini Oikkonen-Kerman, asukas- ja yrityspalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 37751

heini.oikkonen-kerman@hel.fi

Decisionmaker

Heini Oikkonen-Kerman
asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Attachments

1. Hakijalista, KYMP-03-26-23, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto, KYMP-03-26-23, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.