Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, asukas- ja yrityspalvelut, tiimipäällikkö, työavain KYMP-03-14-23

HEL 2023-004108
More recent handlings
§ 6

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asuntopalveluiden asunnonvälitystiimin tiimipäällikön viran täyttäminen

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Päätös

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö valitsi asunnonvälitys -tiimin tiimipäällikön virkaan (035330) ********** 5.5.2023 alkaen 4340,36 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virassa on kolmen kuukauden (3 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua 31.1.2023.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 18.1-3.2.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla, Monsterissa ja LinkedInissä.

Tiimipäällikkö toimii asunnonvälitystiimin asiantuntijoiden lähiesihenkilönä. Tiimi vastaa kaupungin vuokra-asuntojen välityksestä ja markkinoinnista ja valitsee asukkaat Helsingin kaupungin asunnot oy vuokra-asuntoihin, vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin, lyhytaikaisiin vuokra-asuntoihin ja työsuhdeasuntoihin. Tiimissä tehdään paljon yhteistyötä sekä kaupungin organisaation sisällä että asuntoalan eri toimijoiden kanssa. Tiimipäällikkö vastaa yhteisen toimintakulttuurin ja asumisen palveluiden kehittämisestä kaupungin ja toimialan tavoitteiden mukaisesti, sekä tiimin luotsaamisesta kohti toimintaympäristön vaatimia muutoksia.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi tehtävässä vaaditaan erinomaista suomen kielen taitoa sekä ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävässä edellytetään kiinnostusta kehittää asumiseen liittyviä palveluita ja prosesseja, erinomaista ongelmanratkaisukykyä, suunnitelmallisuutta ja organisointitaitoja sekä hyvää paineensietokykyä. Hyvä tietotekninen osaaminen on tehtävässä myös tarpeen. Tiimipäälliköltä edellytetään asiakaslähtöistä, kannustavaa ja ratkaisukeskeistä johtamistapaa, sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kykyä kohdata haastavia tilanteita.

Tehtävässä edellytetään kiinnostusta kehittää asumiseen liittyviä palveluita ja prosesseja, erinomaista ongelmanratkaisukykyä, suunnitelmallisuutta ja organisointitaitoja sekä hyvää paineensietokykyä. Hyvä tietotekninen osaaminen on tehtävässä myös tarpeen. Tiimipäälliköltä edellytetään asiakaslähtöistä, kannustavaa ja ratkaisukeskeistä johtamistapaa, sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja kykyä kohdata haastavia tilanteita.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 37 henkilöä, joista 15 henkilöllä ei täyttynyt kelpoisuusehto. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakemusten perusteella laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin 13.2.-17.2.2023 välisenä aikana, johon kutsuttiin neljä hakijaa: ********** jotka täyttivät viran kelpoisuusehdot. Ennen henkilöarviointia yksi haastatelluista perui hakemuksensa. Haastatteluissa mukana oli asuntopalveluiden yksikön päällikkö Kati Hytönen ja henkilöstöpalveluiden HR-asiantuntija Henna Heikkinen.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Haastattelujen perusteella henkilöarviointiin kutsuttiin ********** Henkilöarvioinnin suoritti Psycon Oy. Toinen haastattelukierros toteutettiin ajalla 16.2.-17.3.2023, johon kutsuttiin ********** Heillä arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran kannalta parhaimmat edellytykset viran hoitamisen näkökulmasta: kiinnostusta kehittää asumiseen liittyviä palveluita ja prosesseja, kykyä kohdata haastavia tilanteita sekä erinomaista ongelmanratkaisu- ja organisointitaitoja sekä hyvää paineensietokykyä. Toisen haastattelukierroksen toteutti asukas- ja yrityspalvelupäällikkö Heini Oikkonen-Kerman, asuntopalveluiden yksikön päällikkö Kati Hytönen sekä henkilöstöpalveluiden HR-asiantuntija Henna Heikkinen.

Perustelut valintaesitykselle

Tiimipäällikkö toimii asunnonvälitystiimin asiantuntijoiden lähiesihenkilönä. Tiimi vastaa yhdessä kaupungin vuokra-asuntojen välityksestä ja markkinoinnista ja valitsee asukkaat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokra-asuntoihin, vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin, lyhytaikaisiin vuokra-asuntoihin ja työsuhdeasuntoihin. Tiimissä tehdään paljon yhteistyötä sekä kaupungin organisaation sisällä että asuntoalan eri toimijoiden kanssa. Tiimipäällikkö vastaa yhteisen toimintakulttuurin ja asumisen palveluiden kehittämisestä kaupungin ja toimialan tavoitteiden mukaisesti, sekä tiimin luotsaamisesta kohti toimintaympäristön vaatimia muutoksia.

Näin ollen tehtävässä edellytetään ongelmanratkaisukykyä, suunnitelmallisuutta, organisointitaitoja sekä kykyä kohdata haastavia tilanteita. Hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja tietotekninen osaaminen ovat edellytyksenä tehtävässä onnistumiselle. Lisäksi haastatteluissa painotettiin kykyä johtaa tiimiä kannustavalla, osallistavalla ja ratkaisukeskeisellä otteella sekä valmiuksia ja näkemystä asiakaslähtöiseen toiminnan ja prosessien kehittämiseen.

Lopullisessa vertailussa mukana olivat **********

**********

**********

Hakijat ovat esittäneet kielitaidosta arvion hakemuksessa, jonka perusteella molemmilla haastatelluilla täyttyy virassa edellytetty kielitaitovaatimus sekä tehtävän edellyttämä tietotekninen osaaminen.

**********

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvion perusteella asukas- ja yrityspalvelupäällikkö Heini Oikkonen-Kerman katsoo ********** olevan parhaat edellytykset viran hoitamiseen. Hänen valintaansa puoltaa rekrytointiprosessin aikana esiin tuotu monipuolinen johtamisote, jossa sekä luottamus työyhteisössä että asiakaskokemuksen kehittäminen korostuu. Hänellä on kuuntelemista ja vastavuoroisen keskusteluyhteyden ylläpitämistä korostava ote esihenkilötyöhön ja erinomaiset valmiudet tulokselliseen ja asiakaslähtöiseen prosessien kehittämiseen.

This decision was published on 04.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kati Hytönen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 29729

kati.hytonen@hel.fi

Decisionmaker

Heini Oikkonen-Kerman
asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Attachments

1. Hakijalista, KYMP-03-14-23, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto, KYMP-03-14-23, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.