Toimenpideohjelma asunnottomuuden poistamiseksi 2023–2025

HEL 2023-004821
More recent handlings
Case 4. / 397 §

Toimenpideohjelma asunnottomuuden poistamiseksi 2023–2025

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen toimenpideohjelman asunnottomuuden poistamiseksi ohjeellisena noudatettavaksi.

Close

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta sekä kaupunkiympäristölautakunta esittävät kaupunginhallitukselle liitteen 1 mukaisen toimenpideohjelman hyväksymistä.

Kaupunkistrategian mukainen asunnottomuuden poistamiseen tähtäävä toimenpideohjelma 2023–2025 on laadittu Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan, kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä. Toimenpideohjelma on jatkoa vuosien 2020–2022 ohjelmalle, jolla asunnottomuutta saatiin vähennettyä yksinelävien osalta -47 % ja perheiden ja pariskuntien osalta -38 %.

Toimenpideohjelman tavoitteena on poistaa asunnottomuus. Asunnottomuuden poistamisella tavoitellaan asunnottomien määrän vähentämistä siihen minimitasoon mihin se on mahdollista vähentää. Ilman asuntoa olevia tulee olemaan jatkossakin jonkin verran, koska Helsinkiin hakeutuu uusia asunnottomia henkilöitä ja helsinkiläisiä joutuu eri syistä asunnottomiksi.

Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi on luokiteltu neljään kokonaisuuteen: Asuntotuotanto, ennaltaehkäisy ja varhainen tuki, pitkäaikaisasunnottomien palvelut sekä tietotuotanto, viestintä ja yhteistyö. Toimenpideohjelmaan tunnistettuja toimenpiteitä on yhteensä 15. Tavoitteiden lähtötaso on vuoden 2022 tilastoissa. Tärkein tavoitemittari on asunnottomien määrä kokonaisuutena ja eri ryhmissä, lisäksi on asetettu asunnottomuuden poistamiseen kohdennettujen toimenpiteiden seurannan mittareita. Toimenpiteiden etenemistä seurataan vuosittain. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kaupunkiyhteistä toimialarajat ylittävää yhteistoimintaa sekä verkostoitunutta yhteistyötä palveluntuottajien, järjestöjen ja palvelujen käyttäjien kanssa.

Toimenpideohjelma rahoitetaan lähtökohtaisesti toimialojen ohjelmaa varten varatuista määrärahoista sekä osittain myönnettyjen valtionavustusten ja järjestöjen saaman hankerahoituksen kautta. Rahoitusmallin jatkuvuuden varmistaminen on tärkeää asunnottomuuden ennaltaehkäisyn turvaamiseksi.

Lautakuntakäsittelyn aikana sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnassa esitettiin muutoksia käsittelyssä olleeseen toimenpideohjelmaan. Lautakunta hyväksyi muutokset ja ne käyvät ilmi päätöshistoriasta. Kaupunkiympäristölautakunta ei esittänyt muutoksia itse ohjelmaan, mutta korostaa, että vapautuvien vankien asunnottomuuden poistamiseen on perusteltua etsiä uusia ratkaisuja esimerkiksi vaikuttavuusperusteisen rahoituksen avulla. Hyväksyttäväksi esitettävä toimenpideohjelma on sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan esittämien muutosten mukainen.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 23.05.2023 § 280

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle liitteessä 1 esitetyn asunnottomuuden poistamisen toimenpideohjelman 2023-2025 hyväksymistä. Lautakunta korosti, että vapautuvien vankien asunnottomuuden poistamiseen on perusteltua etsiä uusia ratkaisuja esimerkiksi vaikuttavuusperusteisen rahoituksen avulla.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että pöydällä olon aikana liite 1 toimenpideohjelma asunnottomuuden poistamiseksi 2023-2025 päivitettiin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnassa päätetyn liitteen mukaiseksi.

Asian aikana kuultavina olivat yksikön päällikkö Kati Hytönen ja yksikön päällikkö Oscar Ailio. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Uusi esitysehdotus:
"Esittäessään kaupunginhallitukselle liitteessä 1 esitetyn asunnottomuuden poistamisen toimenpideohjelman 2023-2025 hyväksymistä, lautakunta korostaa, että vapautuvien vankien asunnottomuuden poistamiseen on perusteltua etsiä uusia ratkaisuja esimerkiksi vaikuttavuusperusteisen rahoituksen avulla."

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Risto Rautavan vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

09.05.2023 Pöydälle

09.05.2023 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Kati Hytönen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 29729

kati.hytonen@hel.fi

Oscar Ailio, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 42080

oscar.ailio@hel.fi

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 23.05.2023 § 98

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle liitteenä 1 olevan Helsingin kaupungin toimenpideohjelman asunnottomuuden poistamiseksi 2023–2025 hyväksymistä.

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Ohjelman sivu 9:

”Tavoitetaso 31.12.2025: Yksin eläviä helsinkiläisiä asunnottomia on enintään 200 ja asunnottomia perheitä ja pariskuntia ei ole.”

Muotoon:

”Tavoitetaso 31.12.2025: Yksin eläviä helsinkiläisiä asunnottomia on enintään 200, joista pitkäaikaisasunnottomia enintään 50 ja asunnottomia perheitä ja pariskuntia ei ole.”

Ohjelman sivu 16:

”Tavoitetaso 31.12.2025: Positiivisen virtauksen johdosta Asunto ensin-yksiköihin jonottavia pitkäaikaisasunnottomia on enintään 100 henkilöä.”

Muotoon:

”Tavoitetaso 31.12.2025: Positiivisen virtauksen johdosta Asunto ensin-yksiköihin jonottavia pitkäaikaisasunnottomia on enintään 50 henkilöä.”

Ohjelman sivu 17:

Lisätään toimenpiteen 11 kuvaukseen perään:

”Toimenpiteen osana kiinnitetään erityistä huomiota vapautuvien vankien tilanteeseen.”

Ja lisäksi lisätään mittari:

3. Erillinen toimintamalli vapautuvien vankien tilanteen hoitamiseen yhdessä RISE:n kanssa on luotu kyllä/ei

Kannattaja: jäsen Matti Niiranen

Vastaehdotus 2:
Jäsen Laura Korpinen: Teen vastaehdotuksen siten, että toimenpideohjelman sivun 5 ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään lause: Laittomasti maassa olevien ja EU:n liikkuvan väestön kohdalla ensisijaisena ratkaisuna tulee olla palaaminen omaan kotimaahan.

Kuntalain mukaan kunnan tulee järjestää palvelut asukkailleen.

Kannattaja: jäsen Martina Houtsonen

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä puheenjohtaja Daniel Sazonovin vastaehdotuksen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Laura Korpinen)

Jaa-äänet: 11
Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Maaret Castrén, Kati Juva, Minna Lindgren, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Meri Valkama, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 2
Martina Houtsonen, Laura Korpinen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 2.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavasti.

09.05.2023 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen@hel.fi
Close

This decision was published on 23.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi