Vesilupa, Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen otsonoinnin keskeytys, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

HEL 2023-005475
More recent handlings
§ 14

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) talousvedentoimittamista koskevan olennaisen muutoksen hyväksyminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti hyväksyä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) vedenpuhdistuslaitoksen talousveden tuotantoa koskevan terveydensuojelulain mukaisen muutoshakemuksen. Hakemus koskee Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen otsonilaitoksen ohittamista 31.12.2027 asti.

Toiminta on järjestetty siten, että terveysvaarojen ehkäisemiseksi ei ole tarpeen asettaa erillisiä määräyksiä.

Asian vireilletulo

Terveydensuojelulain 18 §: n mukainen hakemus on vastaanotettu ympäristöpalveluissa 21.4.2023.

Hakija

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (Y-2274241-9), PL 100, 00066 HSY.

Hakemuksen sisältö

Otsonoinnin keskeyttäminen liittyy työturvallisuusriskien poistamiseen, kunnes otsonin valmistus ja ilmanpoistojärjestelyt saadaan saneerattua kokonaisuudessaan. Tarkoituksena on, että otsonilaitos pidetään käyttöönottovalmiudessa myös keskeytyksen aikana käyttämällä laitosta säännöllisesti sellaisina aikoina, että työturvallisuus voidaan varmistaa.

HSY:n vedenpuhdistuslaitoksilla käytetään otsonointia vedessä olevan orgaanisen aineen hapettamiseen, hajun ja maun poistoon sekä desinfiointiin. Otsoni toimii yhdessä aktiivihiilisuodatuksen kanssa, jolloin aktiivihiilisuodattimissa poistuu otsonin hajottamia orgaanisia yhdisteitä sekä adsorboitumalla että biologisesti.

Otsonin desinfioiva vaikutus on annosteltavissa pitoisuuksissa ja olosuhteissa tehokkain bakteereille ja viruksille, ei niinkään alkueläimille. HSY:n pintavesilaitoksilla on käytössä useampi ns. mikrobiologinen barrieri riittävän desinfiointitehon varmistamiseksi kaikissa tilanteissa. Raakaveteen liittyvien riskien hallinnan pääkeino on WSP-suunnitelman mukaisesti riittävä vedenkäsittely.

Vanhankaupungin otsonilaitoksen saneeraus on HSY:n investointiohjelmassa ja pystytään toteuttamaan aikaisintaan, kun Pitkäkosken laitoksen saneeraus on valmistunut vuonna 2027.

Talousveden laatu pystytään varmistamaan myös ilman otsonointia, joka on todennettu Pitkäkosken otsonilaitoksen saneerauksen yhteydessä, jolloin talousveden laatu täytti asetetut tavoitteet ja vaatimukset.

Kun otsonointi on pois käytöstä, turvataan talousveden mikrobiologinen poistoteho muilla prosessivaiheilla.

Aktiivihiilisuodatuksella varmistetaan hajun ja maun sekä orgaanisen aineen poistuminen otsonoinnin ollessa poissa käytöstä.

HSY:n omavalvonnassa kemiallisen saostuksen, selkeytyksen ja hiekkasuodatuksen toimintaa seurataan jatkuvatoimisilla pH- ja sameusmittauksilla. Vapaan kloorin määrää hiekkasuodatetussa vedessä seurataan jatkuvatoimisen mittauksen avulla ja laboratorioanalyyseillä. UV-laitteiden toimivuutta seurataan tulevan veden läpäisevyysmittauksella, laitteiden intensiteettimittauksella sekä lähtevän veden mikrobiologisilla laatuanalyyseillä valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Otsonoinnin keskeytyksen aikana talousveden laatua seurataan valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Sen lisäksi seurataan desinfioinnin sivutuotteiden, trihalometaanien, pitoisuuksia 1 krt kuukaudessa.

Otsonilaitoksen käyttökatkoksesta ja sen pituudesta tiedotetaan ennen käyttökatkoksen alkua HSY:n kotisivuilla (www.hsy.fi). Alkutiedotteen lisäksi päivitetään verkkosivuja tarvittaessa.

HSY on tarkentanut hakemustaan 17.5.2023 Espoon seudun ympäristöterveyden lausuntoon liittyen. Hajua ja makua seurataan normaalisti talousvedestä kerran viikossa. Ohituksen alkaessa seurataan hajua ja makua kahdesti viikossa. Tarpeen mukaan analyysiväliä tihennetään tai harvennetaan keskeytyksen jatkuessa. Talousveden klooripitoisuus on 0,4 mg/l.

Kuuleminen

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Uudenmaan ELY-keskukselta,
Etelä-Suomen aluehallintovirastolta sekä Espoon ja Vantaan terveydensuojeluviranomaisilta 10.5.2023 mennessä.

Espoon seudun ympäristöterveys toteaa lausunnossaan, että Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen otsonilaitoksen ohitukseen liittyen käytettävissä olevasta materiaalista ei käy ilmi, seurataanko hajua ja makua tihennetysti, kuten tehtiin Pitkäkosken vastaavassa tilanteessa. Hakemuksesta ei käy ilmi suunniteltu veden klooritaso ohituksen aikana. Muilta osin Espoon seudun ympäristöterveys toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa suunnitellulle Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen otsonilaitoksen ohittamiselle aikavälillä 4/2023 - 31.12.2027.

Vantaan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa on todettu, ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksesta. Hakemuksessa on esitetty, kuinka talousveden laatu varmistetaan ohituksen aikana ja kuinka prosessia seurataan omavalvonnassa. Myös veden trihalometaanien pitoisuutta tullaan seuraamaan säännöllisesti tehtävillä tutkimuksilla. Ohituksesta järjestetyssä kokouksessa 27.3.2023 HSY:n edustajat kertoivat tarkemmin ohituksesta ja sen vaikutuksista talousveden laatuun.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunnossa todetaan, että aluehallintovirastolla ei ole huomautettavaa haetusta muutoksesta. Olemassa oleva vedenkäsittelyprosessi varmistaa ohituksen aikanakin talousvesiasetuksen laatuvaatimukset ja-tavoitteet täyttävän veden tuottamisen ja jakelun. Muutos on huolellisesti suunniteltu ja sen vaikutukset arvioitu ja vaikutusten seuranta ohituksen aikana vaikuttaa riittävältä. Tiedottamisessa on tärkeää tehdä yhteistyötä terveydensuojeluviranomaisen kanssa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunnossa todetaan lisäksi, että koska haettu prosessimuutos on kestoltaan viitisen vuotta, on laitoksen riskienhallintasuunnitelmaa, valvontatutkimusohjelmaa, omavalvontasuunnitelmaa ja varautumissuunnitelmaa päivitettävä pikimmiten vastaamaan käytössä olevaa toimintatapaa.

Uudenmaan ELY-keskus ei antanut lausuntoa määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Terveydensuojelulain 18 §:n mukaan talousvettä toimittavan laitoksen on haettava hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, jos vedenottoa tai veden käsittelyä olennaisesti laajennetaan tai muutetaan tai veden jakelussa tapahtuu talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia.

Hakemus täyttää terveydensuojelulaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä asetetut vaatimukset.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa 31.12.2027 asti.

Asian käsittelyä koskeva maksu

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston
vahvistaman ympäristöterveydenhuollon taksan
perusteella elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti määrätä asian käsittelystä 804 euron maksun (12 h käsittelyaika). Lasku toimitetaan erikseen Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen hallintopalvelusta.

Sovelletut oikeusohjeet

Terveydensuojelulaki (763/1994) 18 §, 20 §, 50a §, 56 §
Terveydensuojeluasetus (1280/1994) 7 §, 8 §

This decision was published on 29.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä

  • päätös johon vaaditaan oikaisua joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi
  • todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisesta
  • asiamiehen valtakirja
Oikaisuvaatimuksen käsittelystä perittävä maksu

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Close

Ask for more info

Lauri Kosunen, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 36988

lauri.kosunen@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakemus 19.4.2023
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k
4. Lausunto, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 10.5.2023
5. Lausunto, Vantaan kaupunki, 26.4.202,

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.