Yhtymäkokoukset vuonna 2023, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL

HEL 2023-005696
More recent handlings
Case 10. / 69 §

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokous

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokouksessa 23.5.2023 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa:

1. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi ja pyytää hallitusta antamaan selvityksen arviointikertomuksen johdosta yhtymäkokoukselle.

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta liittyen tilintarkastuskertomukseen, tilinpäätökseen ja vastuuvapauteen.

3. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden ylijäämä 62 059 284,26 euroa kirjataan edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

4. kannattamaan hallituksen esitystä, jonka mukaan kuntakohtaisesta peruspääomaosuudesta ei makseta korkoa.

5. esittämään, että yhtymäkokous päättää a) myöntää Sini Korpiselle eron hallituksen jäsenen tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella; sekä b) valita hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Sanna Hämäläisen jäseneksi ja Sanna Hämäläisen tilalle varajäseneksi Sirpa Asko-Seljavaara.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 23.5.2023 klo 11. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, tilinpäätös ja sen hyväksyminen, koron maksaminen HSL:n peruspääomalle sekä eron myöntäminen hallituksen jäsenyydestä.

Tilikauden toiminta

Koronaviruspandemian vaikutukset näkyvät edelleen HSL:n toiminnassa, vaikka lipputuloissa kehitystä parempaan suuntaan oli nähtävissä. Vuonna 2022 joukkoliikenteessä tehtiin 303,5 milj. matkaa, joka oli 93,4 milj. matkaa ja -24 % vähemmän kuin vuonna 2019. Talousarviossa arvioitiin, että matkustajamäärät jäisivät vuoden 2019 tasosta -23 % eli matkustajamäärien toteuma oli hyvin lähellä talousarviossa ennustettua. Matkustaja määrät kasvoi loppuvuonna ja vuoden viimeisellä neljänneksellä loka-joulukuussa 2022 matkustajamäärät jäivät enää -17 % alle vuoden 2019 tason.

Lipputulot kehittyivät matkustajamääriä parempaan suuntaan. Lipputulot olivat yhteensä 309,7 milj. euroa, 11,7 milj. euroa (3,9 %) paremmat kuin talousarviossa arvioitiin. Toimintakulut ylittivät alkuperäisen talousarvion 2,9 milj. eurolla, mutta jäivät muutetusta talousarviosta 10,5 milj. euroa (1,4 %). Liikenteen operointikustannukset ylittivät tilinpäätöksessä alkuperäisen talousarvion 9,9 milj. eurolla (1,9 %), vaikka polttoaineiden hinnat lähtivät loppuvuotta kohden hieman laskemaan syksyn korkeimmista lukemista.

HSL:n matkustajamäärät näyttävät asettuneen keskimäärin noin 20 % vuoden 2019 vastaavan ajankohdan alapuolelle. Länsimetron jatkeen käyttöönotto loppuvuodesta 2022 nosti infrakorvaukset uudelle tasolle, minkä lisäksi energian hintapaineet näkyivät operointikustannuksissa laaja-alaisesti pitkin vuotta. Valtion energiakriisiin kohdentamat tukitoimet, kuten liikennepolttoaineen jakeluvelvoitteen laskeminen 12 prosenttiin kuitenkin tukivat HSL:ää taloudellisten tunnuslukujen osalta.

HSL:n tulos on tilinpäätöksessä 62,1 milj. euroa ylijäämäinen. Ilman valtion ylimääräisiä tukia HSL:n ylijäämä olisi ollut 12,8 milj. euroa. Ylijäämäinen tulos oli mahdollinen vain, koska Traficom on myöntänyt viime vuosina merkittäviä ylimääräisiä koronatukia joukkoliikenteelle. Traficom päätti 09/2022 myöntää HSL:lle koronatukea ja tukea nousseisiin liikennöintikustannuksiin vielä yhteensä 49,2 milj. euroa.

Ylimääräisten koronatukien turvin on ylläpidetty joukkoliikenteen hyvää palvelutasoa vaikeassa tilanteessa, jossa matkustajamäärät eivät vieläkään ole palanneet koronaa edeltävälle tasolle ja inflaatio kasvattaa kustannuksia. Kertyneistä ylijäämistä muodostuu HSL:lle kassavaranto, jolla katetaan vuosittaisia käyttömenoja. Ylijäämiä käytetään myös ensimmäisenä koronavuonna nostetun lainan lyhennyksiin. Lainaa on jäljellä tilikauden päättyessä 39,5 milj. euroa.

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 62,1 milj. euroa ylijäämäinen, kun alkuperäisessä talousarviossa oli varauduttu 6,7 milj. euron ylijäämään. Merkittävin syy talousarviota parempaan tulokseen johtui lipputulomenetyksiä ja kohonneita kustannuksia korvanneesta koronatuesta, joita ei oltu talousarviossa huomioitu. Lipputulomenetyksiin ja kasvaviin kustannuksiin myönnettiin koronatukea tilikaudelle yhteensä 49,2 milj. euroa.

Toimintatuotot kasvoivat 11,1 % ja toimintakulut kasvoivat 4,0 % edellisestä vuodesta. Toimintakate oli 80,9 milj. euroa, 53,4 milj. euroa parempi kuin edellisenä vuotena. HSL:n toimintakuluista 52,7 % voitiin kattaa muilla toimintatuotoilla ja valtion tuilla, kun tuottoihin ei lasketa jäsenkuntien maksamia kuntaosuuksia (jäsenkuntien subventiota).

Vuosikate oli 81,1 milj. euroa, 53,7 milj. euroa edellistä vuotta parempi. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Tulorahoitus on riittävä, kun vuosikate on vähintään siitä vähennettävien poistojen suuruinen. Vuosikate riitti kattamaan poistot, jotka olivat yhteensä 19,1 milj. euroa.

Vuoden 2022 investointimenot olivat 12,5 milj. euroa ja toiminnan ja investointien rahavirta oli tilikaudella 69,1 milj. euroa ylijäämäinen. Rahavarat kasvoivat vuoden alusta 21,9 milj. eurolla.

Hallituksen jäsen Sini Korpinen on pyytänyt 18.4.2023 eroa HSL:n hallituksen jäsenen tehtävästä.

Close

This decision was published on 31.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Attachments

1. Kokouskutsu, kokous 23.5.2023, liite, esityslista
2. Kokouskutsu, kokous 23.5.2023, liite, tilinpäätös 2022
3. Kokouskutsu, kokous 23.5.2023, liite, tilintarkastuskertomus 2022
4. Kokouskutsu, kokous 23.5.2023, liite, ääniluettelo

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.