Sääntöohjaus, hallintosäännön muuttaminen, kaupungin oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräysten uudistaminen

HEL 2023-005962
More recent handlings
Case 2. / 83 §

V 28.2.2024, Hallintosäännön muuttaminen, kaupungin oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräysten uudistaminen

Helsinki City Board

Päätös

A) Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti tulemaan voimaan 1.3.2024.

B) Kaupunginhallitus kumosi 11.2.2008, 170 § vahvistamansa Helsingin kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteet.

Päättäessään hallintosäännön muuttamisesta kaupunginhallitus korosti omalta osaltaan valtuuston päätösvaltaa merkittävissä muutoksissa kaikkien toimialojen kohdalla palvelutuotannon osalta ja pitää hyvänä hallintosäännön muutosta, jossa merkittävät muutokset sosiaali- ja terveystoimialan osalta käsitellään osana sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategiaa, jolloin valtuusto päätösvalta toteutuu kokonaisvaltaisena harkintana ja on osa valtuuston vahvistunutta päätösvaltaa sosiaali-, terveys ja pelastustoimen osalta.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Päättäessään hallintosäännön muuttamisesta kaupunginhallitus korostaa omalta osaltaan valtuuston päätösvaltaa merkittävissä muutoksissa kaikkien toimialojen kohdalla palvelutuotannon osalta ja pitää hyvänä hallintosäännön muutosta, jossa merkittävät muutokset sosiaali- ja terveystoimialan osalta käsitellään osana sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategiaa, jolloin valtuusto päätösvalta toteutuu kokonaisvaltaisena harkintana ja on osa valtuuston vahvistunutta päätösvaltaa sosiaali-, terveys ja pelastustoimen osalta.

Kannattaja: Daniel Sazonov

Hylkäysehdotus:
Elisa Gebhard: Kaupunginhallitus päättää hylätä esityksen. Toimivaltaa koskien oman palvelutuotannon avaamista kilpailutukselle ei tulisi siirtää kaupunginvaltuustolta pois. Päätöksenteon läpinäkyvyyden ja julkisen keskustelun mahdollistaminen palveluiden järjestämiseen liittyen heikkenisi päätöksen seurauksena merkittävästi.

Kaupunginhallitus ei pidä tarkoituksenmukaisena, että palveluiden ulkoistamisesta voitaisiin jatkossa pääsääntöisesti päättää kevennetyllä prosessilla ja ilman kaupunginvaltuuston päätökseen johtavaa, julkista keskustelua.

Kaupunginhallitus katsoo, että esityksellä ei saavuteta tavoitetta toimivallanjaon selkeyttämisestä, vaan se johtaisi pikemminkin tulkinnanvaraisiin tilanteisiin kilpailuttamisen päätöksentekopolusta.

Kannattaja: Minja Koskela

Anni Sinnemäen vastaehdotuksesta äänestettiin ensin vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa. Hylkäämistä koskeva ehdotus asetettiin vastakkain voittanutta ehdotusta vastaan.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 11
Anniina Iskanius, Minna Lindgren, Johanna Nuorteva, Pia Pakarinen, Suvi Pulkkinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Maarit Vierunen

Tyhjä: 4
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Laisaari

Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 0 - 11 (4 tyhjää).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Elisa Gebhardin hylkäysehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 11
Anniina Iskanius, Minna Lindgren, Johanna Nuorteva, Pia Pakarinen, Suvi Pulkkinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 4
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Laisaari

Kaupunginhallitus ei hyväksynyt Elisa Gebhardin hylkäysehdotusta äänin 11 - 4.

Kahden suoritetun äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

See table with voting results

A) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti tulemaan voimaan 1.3.2024.

B) Kaupunginhallitus kumoaa 11.2.2008, 170 § vahvistamansa Helsingin kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteet.

Close

Vs. kansliapäällikkö päätti 15.9.2022 § 175 asettaa työryhmän valmistelemaan kaupungin oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräysten uudistamisen.

Työryhmän tehtävänä oli valmistella tarvittavat päätökset kaupungin oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräysten uudistamiseksi ja hallintosäännön muuttamiseksi tarvittavilta osin. Työryhmän tuli saada tehtävänsä valmiiksi 31.12.2022 mennessä.

Helsingin kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteet ovat peräisin vuodelta 2008 (Khs 11.2.2008, 170 §). Oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräysten uudistamiselle on tarve, sillä kaupungin palvelutuotannon tapa on vuonna 2017 tehdyn toimialauudistuksen ja pormestarimalliin siirtymisen sekä sitä seuranneen strategiaprosessin uudistamisen myötä oleellisesti muuttunut. Uudistamisen tarvetta lisää se, että nykyiset periaatteet ovat ajalta, jolloin kuntien ja markkinoiden toiminta yleisesti sekä sitä koskeva sääntely olivat toisenlaisia kuin nykyisin.

Oman toiminnan kilpailuttamisella tarkoitetaan kaupungin palveluksessaan olevalla henkilöstöllä kaupungin itse tuottamien palvelujen eli palvelutuotannon avaamista kilpailutukselle, siten että kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy uuden toimijan palvelukseen. Nykyisten oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteiden mukaan kaupunginvaltuusto päättää kaupungin palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle. Toimialamallin organisaatiorakenteen ja palvelutuotannon järjestämisen vastuunjaon mukaisesti on pidettävä tarkoituksenmukaisena, että kaupunginhallitus päättää asiasta koko kaupunkia, kaupunginkansliaa sekä kahta tai useampaa toimialaa, liikelaitosta tai virastoa koskien ja että lautakunnat ja johtokunnat päättävät asiasta tehtäväalueillaan silloin, kun kyse on valtuuston päättämän kaupunki- tai palvelustrategian mukaisesta kilpailutuksesta tai muuten, kun kyse ei ole valtuuston päättämästä kaupunki- tai palvelustrategiasta poikkeavasta, periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta asiasta. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta edelleen silloin, kun kyse on valtuuston päättämästä kaupunki- tai palvelustrategiasta poikkeavasta, periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle.

Valtuustotasoiset palvelutuotantoa ja sen merkittäviä ja laajoja muutoksia koskevat yleiset linjaukset tehdään valtuustokausittaisessa kaupunkistrategiassa ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategiassa sekä vuosittaisessa talousarviossa. Yksittäisistä palvelutuotannon avaamista koskevista kilpailutuksista päätetään edellisessä kappaleessa esitetyin rajauksin jatkossa kaupunginhallituksessa, lautakunnissa tai johtokunnissa valtuuston yleisempiä linjauksia noudattaen. Palvelutuotannon avaaminen kilpailutukselle tapahtuu liikkeen luovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston päättämästä kaupunki- tai palvelustrategiasta poikkeavana, periaatteellisesti merkittävänä tai laajakantoisena palvelutuotannon avaamisena kilpailutukselle voidaan pitää esimerkiksi kaupunki- tai palvelustrategiassa kuvatuista linjauksista poikkeavan, henkilöstömäärältään huomattavan tai kustannuksiltaan merkittävän toiminnallisen yksikön tai vastaavan kokonaisuuden tuottamien palvelujen eli palvelutuotannon avaamista kilpailutukselle.

Lisäksi hallintosäännöstä ehdotetaan kumottavaksi 7 luvun 1 §:n 1 momentin 14 kohta, jonka mukaan päätöksenteko perusterveydenhuollon jonkin osa-alueen ja erikoissairaanhoidossa jonkin erikoisalan sekä tietyn, suuruudeltaan merkittävän väestönosan joidenkin terveyspalvelujen tuottamisen aloittamisesta ja lopettamisesta kaupungin omana toimintana kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Terveyspalvelujen käsittelemiselle muista lautakuntien tehtäväalueelle kuuluvista palveluista poikkeavasti ei ole tunnistettu perusteita. Näin ollen toimialalautakunnan yleiseen toimivaltaan ehdotetulla lisäyksellä myös terveyspalveluihin kohdistuva mahdollinen palvelutuotannon avaaminen kilpailutukselle olisi jatkossa sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan toimivallassa silloin, kun kyse ei ole valtuuston päättämästä kaupunki- tai palvelustrategiasta poikkeavasta, periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle.

Kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan alaisena ulkoisen valvonnan yksikkönä toimivan tarkastusviraston toiminnoissa ei katsota olevan mahdollisen oman toiminnan kilpailuttamisen kohteeksi tulevia osia. Tämän vuoksi esitetyt hallintosäännön muutokset eivät sisällä tarkastuslautakuntaa koskevia kohtia.

Oman toiminnan kilpailuttamista koskevat määräykset sisällytetään hallintosääntöön, joka kunnan hallintoon ja toimintaan liittyvää toimivaltaa koskevat yleiset määräykset sisältävänä keskeisenä ohjausvälineenä on luonteva paikka myös kaupungin oman toiminnan kilpailuttamista koskevan toimivallan kuvaamiselle. Koska määräykset sisällytetään hallintosääntöön, kumotaan vanhat oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteet tarpeettomina.

Tarkoituksena on, että kansliapäällikkö antaa oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräyksien soveltamista tukevan menettelytapaohjeen.

Helsingin kaupungin henkilöstötoimikunta käsitteli oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräyksien uudistamista kokouksessaan 9.10.2023 ja totesi lausunnossaan, että kaupunkitasoinen yhteistoiminta on toteutunut hallintosäännön muuttamisen osalta.

Edelleen henkilöstötoimikunta totesi, että määräyksien soveltamista koskeva menettelytapaohje käsitellään erillisenä kokonaisuutena. Menettelytapaohje on käsitelty yhteistoiminnassa kaupungin henkilöstötoimikunnassa 6.11.2023.

Hallintosäännön muutokset

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 14 kohta kumotaan:

14 perusterveydenhuollon jonkin osa-alueen ja erikoissairaanhoidossa jonkin erikoisalan sekä tietyn, suuruudeltaan merkittävän väestönosan joidenkin terveyspalvelujen tuottamisen aloittamisesta ja lopettamisesta kaupungin omana toimintana.

Kumottu hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 14 kohta korvataan uudella 14 kohdalla siten, että sen mukaan kaupunginvaltuusto päättää kaupunginvaltuuston päättämästä kaupunki- tai palvelustrategiasta poikkeavasta, periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 14 kohta kuuluu seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginvaltuusto päättää

14 kaupunginvaltuuston päättämästä kaupunki- tai palvelustrategiasta poikkeavasta, periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että siihen lisätään uusi 8b kohta, jonka mukaan kaupunginhallitus päättää koko kaupunkia, kaupunginkansliaa sekä kahta tai useampaa toimialaa, liikelaitosta tai virastoa koskevan palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle, kun kyse on kaupunginvaltuuston päättämän kaupunki- tai palvelustrategian mukaisesta kilpailutuksesta tai muuten, kun kyse ei ole periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta asiasta.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin uusi 8b kohta kuuluu seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus

päättää koko kaupunkia, kaupunginkansliaa sekä kahta tai useampaa toimialaa, liikelaitosta tai virastoa koskevan palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle, kun kyse on kaupunginvaltuuston päättämän kaupunki- tai palvelustrategian mukaisesta kilpailutuksesta tai muuten, kun kyse ei ole periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta asiasta.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että siihen lisätään uusi 8 kohta, jonka mukaan toimialalautakunta päättää tehtäväalueellaan palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle, kun kyse on kaupunginvaltuuston päättämän kaupunki- tai palvelustrategian mukaisesta kilpailutuksesta tai muuten, kun kyse ei ole periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta asiasta.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 1 momentin uusi 8 kohta kuuluu seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta päättää,

8 tehtäväalueellaan palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle, kun kyse on kaupunginvaltuuston päättämän kaupunki- tai palvelustrategian mukaisesta kilpailutuksesta tai muuten, kun kyse ei ole periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta asiasta.

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että siihen lisätään uusi 9 kohta, jonka mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää tehtäväalueellaan palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle, kun kyse on kaupunginvaltuuston päättämän kaupunki- tai palvelustrategian mukaisesta kilpailutuksesta tai muuten, kun kyse ei ole periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta asiasta.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 1 momentin uusi 9 kohta kuuluu seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta

9 tehtäväalueellaan palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle, kun kyse on kaupunginvaltuuston päättämän kaupunki- tai palvelustrategian mukaisesta kilpailutuksesta tai muuten, kun kyse ei ole periaatteellisesti merkittävästä tai laajakantoisesta asiasta.

Close

Kaupunginhallitus 05.02.2024 § 65

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli hankintajohtaja Jorma Lamminmäki. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

18.12.2023 Palautettiin

11.12.2023 Pöydälle

04.12.2023 Pöydälle

27.11.2023 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula
Lisätiedot

Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500

jorma.lamminmaki@hel.fi
Close

This decision was published on 16.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 82, 83 (A) Hallintosäännön muuttaminen), 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 95, 96 ja 97 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 83 (B) Oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteiden kumoaminen), 90, 91 ja 94 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 09 310 31500

jorma.lamminmaki@hel.fi