Sääntöohjaus, hallintosäännön muuttaminen, kaupungin oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräysten uudistaminen

HEL 2023-005962
More recent handlings
Case 7. / 751 §

V 17.1.2024, Hallintosäännön muuttaminen, kaupungin oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräysten uudistaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

A) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti tulemaan voimaan 1.1.2024.

B) Kaupunginhallitus kumoaa 11.2.2008, 170 § vahvistamansa Helsingin kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteet.

Close

Vs. kansliapäällikkö päätti 15.9.2022 § 175 asettaa työryhmän valmistelemaan kaupungin oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräysten uudistamisen.

Työryhmän tehtävänä oli valmistella tarvittavat päätökset kaupungin oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräysten uudistamiseksi ja hallintosäännön muuttamiseksi tarvittavilta osin. Työryhmän tuli saada tehtävänsä valmiiksi 31.12.2022 mennessä.

Helsingin kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteet ovat peräisin vuodelta 2008 (Khs 11.2.2008, 170 §). Oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräysten uudistamiselle on tarve, sillä kaupungin palvelutuotannon tapa on vuonna 2017 tehdyn toimialauudistuksen ja pormestarimalliin siirtymisen sekä sitä seuranneen strategiaprosessin uudistamisen myötä oleellisesti muuttunut. Uudistamisen tarvetta lisää se, että nykyiset periaatteet ovat ajalta, jolloin kuntien ja markkinoiden toiminta yleisesti sekä sitä koskeva sääntely olivat toisenlaisia kuin nykyisin.

Oman toiminnan kilpailuttamisella tarkoitetaan kaupungin palveluksessaan olevalla henkilöstöllä kaupungin itse tuottamien palvelujen eli palvelutuotannon avaamista kilpailutukselle, siten että kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy uuden toimijan palvelukseen. Nykyisten oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteiden mukaan kaupunginvaltuusto päättää kaupungin palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle. Toimialamallin organisaatiorakenteen ja palvelutuotannon järjestämisen vastuunjaon mukaisesti on pidettävä tarkoituksenmukaisena, että kaupunginhallitus päättää asiasta koko kaupunkia, kaupunginkansliaa sekä kahta tai useampaa toimialaa, liikelaitosta tai virastoa koskien ja että lautakunnat ja johtokunnat päättävät asiasta tehtäväalueillaan. Valtuustotasoiset palvelutuotantoa koskevat yleiset linjaukset tehdään valtuustokausittaisessa kaupunkistrategiassa sekä vuosittaisessa talousarviossa, ja yksittäisistä palvelutuotannon avaamista koskevista kilpailutuksista päätetään jatkossa kaupunginhallituksessa, lautakunnissa tai johtokunnissa valtuuston yleisempiä linjauksia noudattaen. Palvelutuotannon avaaminen kilpailutukselle tapahtuu liikkeen luovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Lisäksi hallintosäännöstä ehdotetaan kumottavaksi 7 luvun 1 §:n 1 momentin 14 kohta, jonka mukaan päätöksenteko perusterveydenhuollon jonkin osa-alueen ja erikoissairaanhoidossa jonkin erikoisalan sekä tietyn, suuruudeltaan merkittävän väestönosan joidenkin terveyspalvelujen tuottamisen aloittamisesta ja lopettamisesta kaupungin omana toimintana kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Terveyspalvelujen käsittelemiselle muista lautakuntien tehtäväalueelle kuuluvista palveluista poikkeavasti ei ole tunnistettu perusteita. Näin ollen toimialalautakunnan yleiseen toimivaltaan ehdotetulla lisäyksellä myös terveyspalveluihin kohdistuva mahdollinen palvelutuotannon avaaminen kilpailutukselle olisi jatkossa sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan toimivallassa.

Kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan alaisena ulkoisen valvonnan yksikkönä toimivan tarkastusviraston toiminnoissa ei katsota olevan mahdollisen oman toiminnan kilpailuttamisen kohteeksi tulevia osia. Tämän vuoksi esitetyt hallintosäännön muutokset eivät sisällä tarkastuslautakuntaa koskevia kohtia.

Oman toiminnan kilpailuttamista koskevat määräykset sisällytetään hallintosääntöön, joka kunnan hallintoon ja toimintaan liittyvää toimivaltaa koskevat yleiset määräykset sisältävänä keskeisenä ohjausvälineenä on luonteva paikka myös kaupungin oman toiminnan kilpailuttamista koskevan toimivallan kuvaamiselle. Koska määräykset sisällytetään hallintosääntöön, kumotaan vanhat oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteet tarpeettomina.

Tarkoituksena on, että kansliapäällikkö antaa oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräyksien soveltamista tukevan menettelytapaohjeen.

Helsingin kaupungin henkilöstötoimikunta käsitteli oman toiminnan kilpailuttamista koskevien määräyksien uudistamista kokouksessaan 9.10.2023 ja totesi lausunnossaan, että kaupunkitasoinen yhteistoiminta on toteutunut hallintosäännön muuttamisen osalta.

Edelleen henkilöstötoimikunta totesi, että määräyksien soveltamista koskeva menettelytapaohje käsitellään erillisenä kokonaisuutena. Menettelytapaohje on käsitelty yhteistoiminnassa kaupungin henkilöstötoimikunnassa 6.11.2023.

Hallintosäännön muutokset

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että siihen lisätään uusi 8b kohta, jonka mukaan kaupunginhallitus päättää koko kaupunkia, kaupunginkansliaa sekä kahta tai useampaa toimialaa, liikelaitosta tai virastoa koskevan palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin uusi 8b kohta kuuluu seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus

8b päättää koko kaupunkia, kaupunginkansliaa sekä kahta tai useampaa toimialaa, liikelaitosta tai virastoa koskevan palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että siihen lisätään uusi 8 kohta, jonka mukaan toimialalautakunta päättää tehtäväalueellaan palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 1 momentin uusi 8 kohta kuuluu seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta päättää,

8 tehtäväalueellaan palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle.

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että siihen lisätään uusi 9 kohta, jonka mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää tehtäväalueellaan palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle.

Muutoksen jälkeen hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 1 momentin uusi 9 kohta kuuluu seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta

9 päättää tehtäväalueellaan palvelutuotannon avaamisesta kilpailutukselle.

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 14 kohta kumotaan:

14 perusterveydenhuollon jonkin osa-alueen ja erikoissairaanhoidossa jonkin erikoisalan sekä tietyn, suuruudeltaan merkittävän väestönosan joidenkin terveyspalvelujen tuottamisen aloittamisesta ja lopettamisesta kaupungin omana toimintana.

Close

Kaupunginhallitus 04.12.2023 § 724

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Gebhardin ehdotuksesta.

27.11.2023 Pöydälle

Esittelijä
va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500

jorma.lamminmaki@hel.fi
Close

This decision was published on 21.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 09 310 31500

jorma.lamminmaki@hel.fi