Virkasuhteen täyttäminen, Mellunmäen ala-asteen koulu, rehtori, työavain KASKO-01-23-23

HEL 2023-006466
More recent handlings
§ 65

Mellunmäen ala-asteen kouluun sijoitettavan peruskoulun rehtorin viran täyttäminen, työavain KASKO-01-23-23

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti ottaa Mellunmäen ala-asteen kouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (virka 000032) toistaiseksi **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023.

Virkaan valitulle ei määrätä koeaikaa.

Rikosrekisterinotetta ja selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Mellunmäen ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 30.1.-13.2.2023, työavaimella KASKO-01-23-23.

Mellunmäen ala-asteen koulu on noin 360 oppijan monipuolinen ja monikulttuurinen lähikoulu Itä-Helsingissä. Erityisen tuen pienryhmiä on kuusi. Joustavat opetusmenetelmät ja oppimisen polut sekä erilaisten oppijoiden kohtaaminen ovat koulun työskentelyn perusta. Kaikki koulun luokat tekevät yhteistyötä joustavin ryhmittelyin. Mellunmäen ala-aste on monipuolisten oppimistapojen toimiva yhteisö. Koulun perustehtävä on tarjota oppilaille myönteistä oppimista tukeva virikkeellinen ja kannustava kasvuympäristö sekä mahdollisuuksia monipuoliseen ja toiminnalliseen oppimiseen.

Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtori johtaa koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa pedagogista toimintaa ja taloutta sekä vastaa henkilöstöjohtamisesta, tuloksista sekä toiminnan laadusta oman koulunsa johtoryhmän kanssa. Rehtori johtaa sidosryhmäyhteistyötä oman koulunsa osalta ja yhdessä alueen muiden rehtoreiden kanssa ottaen huomioon strategiset painopisteet.

Virkaan jätti 13.2.2023 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 10 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 4 hakijaa. Yksi hakija perui hakemuksensa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetuksen aluepäälliköt ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden. Videohaastattelujen perusteella yksilöhaastatteluihin 6.3.2022 kutsuttiin 2 hakijaa. Haastatteluihin osallistuivat perusopetuksen aluepäälliköt ********** sekä hr-asiantuntija ********** Haastatteluiden perusteella päätettiin tilata kahdesta hakijasta henkilöarviointi, jonka suoritti Psycon Oy.

Henkilöarviointien läpikäyntiin Psycon Oy:n edustajan kanssa osallistuivat perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** hr-asiantuntija ********** ja Mellunmäen ala-asteen koulun johtokunnan jäsen **********

**********

**********

**********

Hakemusten, henkilöarvioinnin ja haastattelujen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetusjohtaja katsoo, että ********** on parhaat edellytykset Mellunmäen ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. Hänen valintaansa puoltaa kokemus monimuotoisen koulun johtamisesta, inklusiivisen koulun kehittämisestä ja esihenkilötyöstä. Haastattelussa hän tuo esiin osaamista ja näkemystä inklusiiviseen kouluun liittyvien toimintarakenteiden luomiseen, kuten yhteisopettajuuteen ja joustaviin opetusjärjestelyihin, liittyen. Hänellä on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, jotka tukevat verkostoitumista eri toimijoiden kanssa. Henkilöarviointi tukee valintaa.Mellunmäen ala-asteen koulun johtokunta on antanut asiasta lausunnon.Toimialajohtajan 30.6.2021 tekemän delegointipäätöksen (§ 90) perusteella rehtorin ottaa vakituiseen virkaan perusopetusjohtaja. Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 22.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Katriina Aaltio, Perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 80937

katriina.aaltio@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja