Avustuksen myöntäminen, koululaisten iltapäivätoiminnan avustukset lukuvuodelle 2023-2024, toiminta-avustukset ja maksukompensaatiot

HEL 2023-006946
More recent handlings
§ 44
This decisionmaker is no longer active

H&S International School Oy:lle maksettavan perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2023 – 2024

Talous- ja suunnittelujohtaja

Päätös

Talous- ja suunnittelujohtaja päätti oikaista 13.6.2023 (§ 42) tekemäänsä päätöstä siten, että H&S International School Oy:n perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustus lukuvuodelle 2023 - 2024 on 138 285 euroa (131 oppilasta).

Myönnettävä avustussumma on laskettu seuraavasti:

- Oppilaskohtainen laskennallinen avustus: 131 oppilasta á 1.200 euroa, yhteensä 157 200 euroa, josta vähennetään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilaaman välipalan osuus 28 815 euroa (131 oppilasta á 219,96 euroa). Oppilaskohtainen laskennallinen avustus yhteensä 128 385 euroa.

- Ryhmäkohtainen laskennallinen avustus: 3 ryhmä á 1.300 euroa, yhteensä 3 900 euroa.

- Harkinnanvarainen lisäavustus: Kolmen uuden ryhmän perustamistuki á 2 000 euroa, yhteensä 6 000 euroa.

H&S International School Oy:lle maksetaan elokuussa 2023 avustusta yhteensä 34 571 euroa.

Päätöksen perustelut

H&S International School Oy ilmoitti sähköpostilla 26.7.2023, että heidän avustuspäätöksessä ollut haettu avustussumma oli liian pieni. 13.6.2023 (§ 42) tehdyssä päätöksessä haettu avustussumma oli 120 000 euroa, kun se avustushakemuksella on 261 000 euroa.

Oikaistaan H&S International School Oy:lle tehty päätös niin että avustuksen laskennassa huomioidaan oikea haettu summa ja myönnettävä avustus tämän myötä tulee kasvatuksen ja koulutuksen toimialan avustuskaavan kautta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 23.5.2023 (§ 103) päättänyt perusopetus-lain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mukaiset laskennalliset euromäärät lukuvuodelle 2023–2024. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 23.5.2023 (§100) valtuuttaa talous- ja suunnittelujohtajan tekemään avustuksia koskevat järjestökohtaiset maksatuspäätökset sekä päättämään tarvittaessa ennakkoavustusten myöntämisestä.

This decision was published on 15.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Leena Palve-Kaunisto, palvelupäällikkö, puhelin: 09 310 86809

leena.palve@hel.fi

Emmi Halmirinne, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 39480

emmi.halmirinne@hel.fi

Decisionmaker

Tero Vuontisjärvi
talous- ja suunnittelujohtaja