Hankinta, työtoiminnan oppimisympäristö, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-008050
More recent handlings
§ 20
This decisionmaker is no longer active

Työtoiminnan oppimisympäristön hankinta

Tietohallintojohtaja

Päätös

Tietohallintojohtaja päätti hyväksyä käydyn tarjouskilpailun perusteella työtoiminnan oppimisympäristön toimittajaksi Mediamaisteri Oy:n.

Lisäksi tietohallintojohtaja päätti hylätä seuraavien tarjoajien tarjoukset:

- Grade Systems Oy
- Rediteq Oy
- Valamis Group Oy

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaiskustannus on 106 320 euroa neljälle käyttövuodelle laskettuna.

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankinnasta sopimuksen.

Sopimus on voimassa määräaikaisesti kaksi vuotta allekirjoittamisesta lukien ja sen jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Päätös on ehdollinen, kunnes valittu toimittaja on toimittanut tarjoajalle asetettujen vaatimusten mukaiset lisäselvitykset hankintayksikölle ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Päätöksen perustelut

Hankinnan taustaa

Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan kuntouttava työtoiminta hankkii kuntoutuksessa olevien pitkäaikaistyöttömien asiakkaidensa käyttöön oppimisympäristön. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden osaamista, yhteiskuntaosallisuutta ja hyvinvointia sekä lisätä heidän työkykyään ja työllistymismahdollisuuksiaan. Työtoiminnan oppimisympäristön tulee alkuvaiheessa tarjota mahdollisuus 1 000 yhtäaikaiselle käyttäjälle. Määrän tulee olla tarvittaessa skaalattavissa
2 000 yhtäaikaiseen käyttäjään.

Oppimisalustalle rakennetaan sisältökokonaisuuksia, jotka koostuvat useista moduuleista. Moduuleihin tuodaan kuntoutumisprosessia tukevia sisältöjä, kuten oppaita, perehdytysmateriaaleja ja erilaista opetusmateriaalia. Moduulit sisältävät erilaisia tehtäviä, tietoa, vuorovaikutuksellista toimintaa sekä tiedon tuottamista ja jakamista. Monipuolinen sisältö mahdollistetaan upottamalla alustalle erilaisia digitaalisia välineitä, kuten esimerkiksi videoita, interaktiivisia kuvia, kyselyjä, linkkejä, pelejä ja yhteistyön mahdollistavia työkaluja.

Oppimisalusta tarjoaa ylläpitäjille ja ohjaajille kurssikohtaista ja opiskelijakohtaista seuranta- ja analytiikkadataa. Tiedon avulla pystytään tarkastelemaan vaikuttavuutta yksilö- ja organisaatiotasolla.

Oppimisalusta täyttää lakiin ja asetuksiin perustuvat tietoturva- ja saavutettavuusvaatimukset. Oppimisalustan sisältöjen näkyvyyttä pystytään rajaamaan yksilötasolla ja näin oppijoille mahdollistetaan omat henkilökohtaiset oppimispolut.

Hankintamenettely

Työtoiminnan oppimisympäristön hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä. Tarjouskilpailu käynnistettiin julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa Hilmassa osoitteessa hankintailmoitukset.fi 8.8.2023 julkaistulla hankintailmoituksella.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa oli määritelty palveluna hankittavan oppimisympäristön tekniset ja toiminnalliset vaatimukset sekä tarjoajille asetetut soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyyntöä koskevia lisäkysymyksiä 21.8.2023 klo 12:00 mennessä Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin välityksellä. Määräaikaan mennessä saapui kuusi hankintaa koskevaa lisäkysymystä. Lisäkysymyksiin hankintayksikkö vastasi tarjouspyynnössä ilmoitetusti 31.8.2023 mennessä.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 11.9.2023 klo 16.00. Tarjoukset avattiin 11.9.2023 sähköisestä järjestelmästä.

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat viisi tarjoajaa:

- Claned Group Oy
- Grade Systems Oy
- Mediamaisteri Oy
- Rediteq Oy
- Valamis Group Oy.

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo oli 50 pistettä ja laadun painoarvo oli 50 pistettä. Vertailupisteiden lasku- ja suhteutuskaavat oli esitetty tarjouspyynnössä. Tarjoajan suhteutetut hinta- ja laatuvertailupisteet laskettiin yhteen. Suurimmat kokonaispisteet saanut tarjoaja voitti kilpailun.

Vertailuperusteena käytetty kokonaishinta muodostui tarjouspyynnön kohteista A–D ja F.

A) Käyttöönottoprojekti
B) Jatkuvan palvelun kuukausiveloitus
C) Kehittämis- ja asiantuntijatyön tuntihinta.
D) Koulutussuunnittelu ja sisältötuotanto, tuntihinta.
F) Optiot (F1–F10)

Laatupisteet annettiin oppimisympäristön koekäytöstä tarjouspyynnön liitteessä 11 ilmoitetun pisteytyksen mukaisesti. Koekäyttö toteutettiin tarjouspyynnön mukaisesti viikolla 38.

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Hankintayksikkö tarkisti tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin tarjouspyynnön kysymyksiin ja liittävän kaikki vaadittavat asiakirjat ja selvitykset tarjouksensa liitteeksi.

Tarjousten tarkastamisen yhteydessä hankintayksikkö lähetti Claned Group Oy:lle täsmennyspyynnön koskien tarjouksen hintakohtia A) Käyttöönottoprojekti ja F) Käyttäjien lisääminen (optiot). Hankintayksikkö arvioi, että kyseisissä kohdissa annetut hinnat voivat olla poikkeuksellisen alhaisia. Claned Group Oy vastasi täsmennyspyyntöön hankintayksikön asettamassa määräajassa. Claned Group Oy oli ilmoittanut hintakohdissa hinnat yhdelle käyttäjälle. Claned Group Oy korjasi hinnat koskemaan hintakohdissa määriteltyjä käyttäjämääriä. Hankintayksikkö hyväksyi täsmentämisen eikä hintojen täsmentäminen johtanut tarjottujen hintojen kiellettyyn muuttamiseen tai parantamiseen, koska hintayksikköä koskeva virhe ja sen korjaaminen oli todettavissa ja laskettavissa alkuperäisestä tarjouksesta.

Hankintayksikkö totesi, että Claned Group Oy:n ja Mediamaisteri Oy:n tarjoukset täyttävät soveltuvuusvaatimukset ja ovat tarjouspyynnön mukaiset. Molemmat tarjoukset otettiin mukaan tarjousvertailuun.

Seuraavat tarjoukset hylätään, koska ne eivät täytä tarjouspyynnöllä asetettuja vaatimuksia:

- Grade Systems Oy
- Rediteq Oy
- Valamis Group Oy.

Perustelut tarjousten hylkäämiselle

Referenssit

Tarjoajia koskevat referenssivaatimukset oli asetettu tarjouspyynnön referenssiliitteessä. Liitteen mukaisesti tarjoajalla tuli olla hankinnan kohteen laatu ja laajuus huomioiden kokemusta digitaalisen oppimisympäristön toteuttamisesta haavoittuvassa asemassa olevalle kohderyhmälle. Vaihtoehtoisesti tarjoajan tuli muutoin pystyä osoittamaan kokemuksensa kognitiivisen saavutettavuuden huomioimisesta. Hyväksyttävänä referenssinä pidetään asiakkaalle kokonaispalveluna toimitettua digitaalista oppimisympäristöä, joka on toimitettu asiakkaalle viimeisen neljän vuoden aikana. Vähittäisvaatimus oli kaksi referenssitoimitusta. Referenssitoimituksessa voi olla kyse voimassa olevasta sopimuksesta.

Hankintayksikkö arvioi, että Grade Systems Oy ei täytä referensseille asetettua vaatimusta. Grade Systems Oy:n referensseinä ilmoittamat kohderyhmät eivät ole haavoittuvassa asemassa olevia kohderyhmiä. Vastauksessa ei myöskään kuvattu riittävästi sitä, miten referenssikohteissa oli huomioitu kognitiivinen saavutettavuus.

Vaatimusmäärittely

Tarjoajien tuli liittää tarjouksensa liitteeksi täytetty vaatimusmäärittely. Tarjouspyynnön mukaisesti hankinnan kohteelle oli asetettu pakollisia vaatimuksia, jotka oli listattu vaatimusmäärittelyliitteessä. Tarjoajan tuli palauttaa täytetty liite osana tarjousta.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksen kelpoisuusehto täyttyy vaatimusmäärittelyliitteen osalta silloin, kun tarjoaja esittää vastauksillaan voivansa täyttää ratkaisullaan ne vaatimukset, joiden tärkeysaste on pakollinen. Vaatimusmäärittelyliitteessä oli täyttöohje, jonka mukaisesti tarjoajan tuli osoittaa vaatimusten täyttyminen täyttämällä sarakkeet: Täyttyykö vaatimus ja Kuvaus siitä, miten vaatimus täytetään. Molemmat sarakkeet oli merkitty pakollisiksi.

Rediteq Oy:n ja Valamis Group Oy:n vastaukset olivat puutteelliset vastaussarakkeen Kuvaus siitä, miten vaatimus täytetään osalta. Hankintayksikkö arvioi kuvausten puutumisen olevan olennainen puute, koska molemmat sarakkeet oli merkitty pakollisiksi ja tietoa käytetään pakollisten vaatimusten täyttymisen arvioinnissa. Hankintayksikkö myös arvioi, että kuvausten pyytäminen tarjousajan päättymisen jälkeen olisi hankintalain 3 §:ssä mainittujen periaatteiden vastaista ja johtaisi tarjouksen kiellettyyn parantamiseen.

Kuvausten puuttumisen vuoksi Rediteq Oy:n ja Valamis Group Oy:n tarjoukset suljetaan pois tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattomina.

Palvelukuvaus

Tarjoajien tuli liittää tarjouksensa liitteeksi palvelukuvaus. Tarjoajan laatiman palvelukuvauksen piti sisältää tarjouspyynnössä listatut tiedot. Lisäksi tarjouspyynnössä oli mainittu, että palvelukuvauksen sisältö ei saa olla puutteellinen tai ristiriidassa tarjouspyynnön tai sen liitteissä olevien vaatimusten kanssa. Tarjouspyynnön mukaisesti hankintayksiköllä on myös oikeus hylätä tarjoajan tarjous, jos palvelukuvauksen tietosisältö on puutteellinen tai ristiriidassa tarjouspyynnössä tai sen liitteissä esitettyjen vaatimusten kanssa.

Grade Systems Oy:n toimittama palvelukuvaus koostui useasta konekäännetystä liitteestä. Hankintayksikkö totesi, että Grade Systems Oy:n toimittamasta palvelukuvauksesta puuttui kuvaukset tarjoajan kokonaispalvelusta, palveluiden toimittamisessa käytettävistä toimenpiteistä ja menetelmistä, jatkuvien palveluiden sisällöstä, tilaajalle toimitettavista käyttöohjeista sekä palvelimien maantieteellisestä sijainnista. Lisäksi liitteiden sisältö oli ristiriidassa tarjouspyynnön palvelun laatuliitteen kanssa. Konekäännettyjen liitteiden sisältö oli esitetty heikolla suomen kielellä minkä vuoksi liitteiden sisältöä ei voitu täysin todentaa ja arvioida.

Grade Systems Oy:n tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta, sillä sen toimittama palvelukuvaus ei ole tarjouspyynnön mukainen ja lisäksi Grade Systems Oy ei myöskään täytä referensseille asetettua soveltuvuusvaatimusta.

Tarjousvertailu ja toimittajan valinta

Valinnan perusteena oli hankintalain (1397/2016) 93 § mukainen kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo valinnassa oli 50 pistettä ja laadun painoarvo oli 50 pistettä.

Vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouspyynnössä pyydetyn työtoiminnan oppimisympäristön tarjosi Mediamaisteri Oy vertailuhinnalla 106 320 euroa (alv 0 %). Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä 1.

Sopimus ja sopimuskausi

Mediamaisteri Oy:n kanssa tehdään hankintasopimus. Hankintasopimuksen määräaikainen sopimuskausi on kaksi vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta lukien.

Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa päättymään tilaajan puolelta kuuden kuukauden ja toimittajan puolelta kahdentoista kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana sopimus on irtisanottu.

Helsingin kaupunkia ja toimittajaa sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankinnasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi.

Toimivaltaperuste

Tietohallintojohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 14.2.2023 § 28.

This decision was published on 05.10.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
  timus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit- tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa- timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi- tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha- luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi- tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas- taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si- ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä- nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian- non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku- luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina- oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali- tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va- litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun- päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en- simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal- velussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimusten perustelut;
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
  tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali- tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro- sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro- sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit- teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
  muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk- sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi- tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jukka-Pekka Lehtomaa, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 24074

jukka-pekka.lehtomaa@hel.fi

Maria Kristensen, projektipäällikkö, puhelin: 0931034675

maria.kristensen@hel.fi

Decisionmaker

Petri Otranen
tietohallintojohtaja