Vuokraus ja hankesuunnitelman hyväksyminen, Asiakkaankatu 3, Itiksen Symppis, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-009067
More recent handlings
§ 25

Päätöksen poistaminen asiassa tilojen vuokraaminen Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöiltä Kiinteistö Oy Helsingin Asiakkaankatu 3:sta sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan Itiksen Symppiksen käyttöön osoitteessa Asiakkaankatu 3

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti poistaa aiemman päätöksensä 3.7.2023 14 §.

Päätöksen perustelut

Asiavirheen korjaamista koskevan hallintolain 50 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Hallintolain 50 §:n 2 momentin mukaan päätös voidaan korjata 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa ainoastaan asianosaisen eduksi.

Tilapäällikön päätöksen 3.7.2023 14 § jälkeen Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt on edellyttänyt laajoja sopimustarkennuksia neuvoteltuun vuokrasopimukseen. Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt on katsonut, että kaupungin sopimustarkennuksiin antama vastine on riittämätön siihen, että tilat voitaisiin vuokrata. Asiassa saatu uusi selvitys vaikuttaa olennaisesti päätökseen. Päätöksen poistaminen on Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöjen edun mukaista, koska Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt on katsonut, ettei se tule tekemään päätöksen kohteena ollutta vuokrasopimusta.

Päätöksestä tehdyt oikaisuvaatimukset raukeavat, koska muutoksenhakijoilla ei ole enää oikeussuojan tarvetta.

This decision was published on 20.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Nina Kivi, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38451

nina.k.kivi@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö