Vuokraus ja hankesuunnitelman hyväksyminen, Asiakkaankatu 3, Itiksen Symppis, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-009067
More recent handlings
§ 14

Tilojen vuokraaminen Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöiltä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan Itiksen Symppiksen käyttöön osoitteessa Asiakkaankatu 3 sekä hankesuunnitelman hyväksyminen

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti vuokrata liitteenä 1 olevan 16.6.2023 päivätyn hankesuunnitelman mukaiset 522,5 htm² laajuiset liiketilat Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöiltä siten, että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 771 588 euroa laskettuna 7 vuoden vuokra-ajalle.

Lisäksi tilapäällikkö päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikkö 2:n päällikön allekirjoittamaan liitteenä 1 olevan hankesuunnitelman mukaisen vuokrasopimuksen Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöjen kanssa sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

Päätös pannaan täytäntöön ehdolla, että sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala antaa puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta ja hankkeen kustannusvaikutuksesta.

Päätöksen perustelut

Tarve

Itiksen Symppis on toiminut pitkään Turunlinnantie 14 A kiinteistössä. Tilojen käyttö joudutaan lopettamaan viimeistään 1.1.2024, koska tiloja ei ole hyväksytty toiminnan mukaiseen käyttötarkoitukseen.

Korvaavat esteettömät ja hyvin julkisella liikenteellä saavutettavat noin 500 m2:n tilat on toivottu löytyvän Itä-Helsingistä, mieluiten Itäkeskuksesta.

Vuokrattavat tilat

Tarvittavat tilat järjestetään vuokraamalla Kiinteistö Oy Helsingin Asiakkaankatu 3:lta tila F1-16, joka suunnitellaan ja rakennetaan päihdepalvelujen päiväkäyttöön.

Suunnittelu- ja rakennusvaihe

Vuokranantaja toteuttaa vuokratuissa tiloissa muutostöitä ennen vuokra-ajan alkua.

Vuokralaisen kustannusvastuulla on hallinnanluovutuksen jälkeen turvalaiteasennukset, vuokralaisen toiminnan vaatima irtokalustus ja viranomaisluvat. Vuokralainen asentaa itse kaikki valvontaan ja turvallisuusjärjestelmiin liittyvät asennukset kaapeloinnista lähtien.

Aikataulu

Rakentaminen alkaa 08 /2023, ja työ valmistuu 11 /2023.

Vuokranantaja hakee rakennusluvan käyttötarkoituksen muutokselle.

Tavoitteena on, että kohde valmistuu 1.11.2023.

Rakentamisvaihe päättyy kohteen valmistumiseen sekä hyväksyttyyn vastaanottoon ja käyttöönottoon. Hyväksytystä vastaanotosta alkaa vuokrasopimusaika ja sisustustöiden viimeistely.

Ulosmaksettava vuokra

Arvonlisäveroton pääomavuokra on 3182,03 euroa kuukaudessa ja 38 184,36 euroa vuodessa. Muutostöistä aiheutuva lisävuokra on enintään 6003,53 euroa kuukaudessa ja 72 042,36 euroa vuodessa.

Hankkeen enimmäishinta yhteensä 771 588 euroa indeksikorjaamattomana muodostuu 7 vuoden vuokra-ajalta ulos maksettavasta pääomavuokrasta ja lisävuokrasta.

Arvioitu arvonlisäveroton ylläpitovuokra sopimuksen alkaessa on 3662,73 euroa kuukaudessa. Ylläpitovuokra tasataan vuosittain perustuen toteutuneisiin kustannuksiin ja tarkistetaan aina seuraavalle vuodelle vastaamaan ylläpitokulujen arviota.

Tilakustannus sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle

Arvioitu arvonlisäveroton tilakustannus käyttäjälle on vuodessa noin 158 532 euroa eli noin 13 211 euroa kuukaudessa eli noin 24,59 euroa/htm²/kk, joka muodostuu tilavuokrasta, ylläpitovuokrasta ja Tilat-palvelun yleiskustannuksesta.

Rahoitus ja toteutus

Ulosmaksettava vuokra rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttötalousmäärärahoista.

This decision was published on 03.07.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Nina Kivi, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38451

nina.k.kivi@hel.fi

Heidi Nielsen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42170

heidi.nielsen@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö