Vuokraus, tontti nro 91-47-52-142, Kivikon harjoitusjäähallihanke, Helsingin Liikuntahallit Oy c/o Jäähallisäätiö

HEL 2023-010253
More recent handlings
Case 10. / 107 §

Alueen vuokraaminen Kivikon liikuntapuistosta Helsingin Liikuntahallit Oy:lle harjoitusjäähallin rakentamista varten

Helsinki City Board

Esitys

Kaupunginhallitus vuokrasi Kivikon liikuntapuistosta karttaliitteeseen merkityn 24 138 neliömetrin suuruisen maa-alueen Helsingin Liikuntahallit Oy:lle liikuntatoimintaa varten. Vuokrattavalla alueella oleva entinen hiihtohallirakennus muutetaan harjoitusjäähalliksi oheistiloineen.

Vuokrasopimus tehdään 1.1.2024 - 31.12.2053 väliselle ajalle liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti. Kaupunginhallitus oikeutti liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Käsittely

Esteelliset: Harry Bogomoloff
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Close

Hiihtohallin muuttaminen harjoitusjäähalliksi

Jääkenttäsäätiön omistama Helsingin Liikuntahallit Oy on hakenut pitkäaikaista maanvuokrasopimusta Kivikon liikuntapuistossa sijaitsevalle tontille, jolla on toimintansa lopettanut hiihtohalli. Yhtiön tarkoituksena on muuntaa hiihtohalli harjoitusjäähalliksi, jonka kokonaispinta-ala on 20 000 kem². Halliin tulee kolme jääkaukaloa ja sisäliikuntatiloja sekä näiden oheistiloja. Muutostöiden on tarkoitus valmistua vuoden 2025 aikana.

Yhtiö tulee kustannuksellaan vastaamaan harjoitusjäähallin ja oheistilojen rakentamisesta ja ylläpidosta. Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana 13 500 000 euroa. Investointi on suunniteltu rahoitettavaksi kokonaisuudessaan kaupungin urheilu- ja ulkoilurahaston lainalla, jonka myöntämisestä kaupunginhallitus päättää erikseen.

Helsingin Liikuntahallit Oy on Jääkenttäsäätiön kokonaan omistama yhtiö. Jääkenttäsäätiö on osa Helsingin kaupunginkonsernia, ja se vastaa suurimmalta osin kaupungin jääurheiluolosuhteiden ylläpitämisestä osana monituottajamallia.

Monituottajamallissa harjoitusjäähalleja ylläpitävät tällä hetkellä neljä toimijaa: kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus (Oulunkylän ja Pirkkolan jäähallit), Jääkenttäsäätiö (Helsingin, Hernesaaren, Herttoniemen, Kaarelan, Malmin, Paloheinän, Salmisaaren ja Vuosaaren jäähallit), Nuorisojääkenttä Oy (Myllypuron jäähalli) sekä Helsinki-halli, jonka kenttä on toistaiseksi poissa käytöstä.

Ilmalassa sijaitsevan Helsinki-hallin ja Konalan jäähallin sulkeutuminen ovat vähentäneet tarjolla olevaa sisäjäätilan määrää. Lisäksi Hernesaaren jäähalli on sulkeutumassa alueen kaavamuutostyön yhteydessä viimeistään vuonna 2025. Samaan aikaan useiden kaupunkikonsernin ulkopuolisten tahojen jäähallihankkeiden (Myllypuron jääurheilukeskus, Malmin luisteluareena, Roihupellon jäähalli) toteutuminen on viivästynyt tai peruuntunut rakennuskustannusten merkittävän kohoamisen myötä.

Kivikon harjoitusjäähallin rakentaminen parantaa Helsingin jääurheilumahdollisuuksia merkittävällä tavalla ja edistää siten kaupungin liikuntapoliittisten tavoitteiden toteutumista.

Alueen asemakaava ja hallinta

Vuokrattavalla alueella on voimassa asemakaava nro 11670, jossa tontti on kaavoitettu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU). Asemakaava on saanut lainvoiman 7.12.2007. Vuokrattavan maa-alueen pinta-ala on 24 138 m² ja tontin rakennusoikeus on 20 000 kem².

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kaupunkiympäristölautakunnalta vuoden 2053 loppuun asti. Alue on liikuntapaikkapalvelujen hallinnassa.

Vuokran määrittely ja vuokrasopimus

Vuokran määrittelyssä noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 20.6.2023 (94 §) hyväksymiä maanvuokrausperiaatteita. Vuokra määritellään rakennusoikeuden mukaan pitäen maan pääoma-arvona virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 12 euron kerrosneliömetrihintaa. Vuosivuokrana peritään viisi prosenttia alueen pääoma-arvosta.

Täysimääräinen vuosivuokra on siten 20 000 kem² x 12 euroa/kem² x 23,10 x 5 % = 277 200 euroa.

Maanvuokrausperiaatteiden mukaan vuokraa subventoidaan niin, että täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 prosenttia niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on oikeus muuttaa subvention määrää sopimuskauden aikana siten, että mahdolliset muutokset tulevat voimaan lautakunnan päätöksen myötä ilman, että vuokrasopimusta erikseen muutetaan. Subvention määrää voidaan muuttaa seuraavan kerran vuonna 2032, jolloin muutokset tulisivat voimaan 1.1.2034.

Subventoitu eli perittävä vuosivuokra on sopimuksen alkaessa arvonlisäverottomana 138 600 euroa. Vuokranmaksuvelvollisuus alkaa remontti-/muutostöiden alkamista seuraavan kuukauden 1. päivänä.

Vuoden 2025 alusta täysimääräinen vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 = 100 siten, että perusvuosivuokra on 12 000 euroa vuodessa ja sitä vastaava perusindeksi on 100.

Kuntalain 130 §:n mukaisesti yli 10 vuodeksi vuokrattavan alueen markkinaperusteisesta vuokratasosta on pyydetty lausunto puolueettomalta arvioijalta (Gem Valuation Oy 15.1.2024).

Vuokra täsmennetään vastaamaan rakennettavia kerrosneliömetrejä. Mahdollisten kahvila-/kioskitilojen osalta vuokra määritellään erikseen. Yhtiöllä on mahdollisuus vuokrata kaupungin rakentamalta pysäköintialueelta pysäköintipaikkoja myöhemmin erikseen tehtävällä sopimuksella. Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Maanvuokrasopimuksen valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Maanvuokrasopimus kaupungin ja Helsingin liikuntahallit Oy:n välillä sisältää vuokratukea. Harjoitusjäähallin pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat sekä muut lähialueen asukkaat, perheet ja harrasteryhmät. Sopimukseen sisältyvä vuokratuki ei ole SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Toimenpide ei näin ollen ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197)

Toimivalta alueiden vuokrauksissa

Hallintosäännön 17 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-alueiden vuokrauksesta enintään 20 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää kaupunginhallitus.

Close

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.01.2024 § 11

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, Helsingin 47. kaupunginosassa (Mellunkylä), Kivikon liikuntapuistossa tontilla 47054/14 sijaitsevan karttaliitteeseen merkityn 24 138 m²:n suuruisen maa-alue vuokraamista Helsingin Liikuntahallit Oy:lle (1657167–6) liikuntatoimintaa varten. Vuokra-alueella oleva hallirakennus (ent. hiihtohalli) muutetaan harjoitusjäähalliksi oheistiloineen. Tontin rakennusoikeus on 20 000 kem².

Vuokrasopimus esitetään solmittavaksi ajalle 1.1.2024–31.12.2053 liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaisi liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi
Close

This decision was published on 06.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi