Hankinta, Kannelmäen terveysasemapalvelut, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-010781
More recent handlings
§ 6

Terveysasemapalvelujen hankinta Kannelmäen alueelle

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti valita käydyn tarjouskilpailun perusteella Kannelmäen terveysasemapalvelujen tuottajaksi Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 14 000 000 euroa (alv 0 %) neljän (4) vuoden perussopimuskauden ja enintään kahden (2) vuoden optiokauden ajalle.

Päätös on ehdollinen sillä ehdolla, että palveluntuottaja toimittaa asetettujen vaatimusten mukaisesti rikosrekisteriotteensa ja muut vaadittavat lisäselvitykset ennen sopimusten allekirjoittamista.

Päätöksen perustelut

Hankinnan taustaa

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti hyväksyä Kannelmäen terveysasemapalvelujen hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot päätöksessään 226 § (7.11.2023) ja päätti oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätökset, allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavan sopimuksen sekä päättämään sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta.

Tarjouskilpailu

Kannelmäen terveysasemapalvelujen hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu hankintalain (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä.

Tarjouskilpailu käynnistettiin sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa 8.11.2023 julkaistulla hankintailmoituksella. Tarjousten jättämisen määräajaksi määriteltiin 11.12.2023 klo 12.00. Hankintaan liittyvät lisätietokysymykset tuli esittää 20.11.2023 klo 12.00 mennessä ja niihin vastattiin 21.11.2023 ja 27.11.2023. Kysymyksiä esitettiin 44 kappaletta.

Tarjousten jättämisen määräaikaa pidennettiin 18.12.2023 klo 12.00 saakka. Lisäksi tietosuoja- ja salassapitoliitteelle ja käsittelytoimien kuvaukselle määriteltiin sama henkilötietojen ja salassa pidettävien tietojen käsittelyä koskeva rajaus kuin sopimusluonnoksella. Korjausilmoitukset julkaistiin HILMA-ilmoituskanavassa 27.11.2023 ja 11.12.2023.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittava palvelu sekä tarjoajille että palvelulle asetettavat vähimmäisvaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Tarjoukset tuli jättää hankintayksikölle Tarjouspalvelu-portaalin kautta 18.12.2023 klo 12.00 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Mehiläinen Terveyspalvelut Oy, Savoa Partners Oy ja Terveystalo Julkiset Palvelut Oy.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset oli määritelty tarjouspyynnössä. Hankintayksikkö tarkisti tarjoajien soveltuvuusvaatimusten toteutumisen.

Kaikki tarjoajat täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Hankintayksikkö tarkasti saapuneiden tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden.

Tarjottavaa palvelua ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnössä. Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin tarjouspyynnön kysymyksiin ja liittävän kaikki vaadittavat asiakirjat ja selvitykset tarjouksensa liitteeksi.

Hankintayksikkö pyysi Savoa Partners Oy:tä täsmentämään tarjouksessaan antamia terveysaseman toimitiloja koskevia tietoja varmistuakseen siitä, että toimitilat täyttävät tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut vaatimukset. Savoa Partners Oy antoi vastauksensa määräaikaan mennessä. Tarjouksessa ja täsmennyspyynnön vastauksessa annettujen tietojen perusteella hankintayksikkö arvioi, että toimitilat eivät sovellu terveysasematoimintaan eivätkä ne täytä viranomaisvaatimuksia. Savoa Partners Oy:n tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena.

Terveystalo Julkiset Palvelut Oy ilmoitti tarjouksensa liitteessä, että se ei sitoudu tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltyyn sopimuskauden pituuteen vaan edellyttää sopimuskauden päättymistä 30.9.2025. Terveystalo Julkiset Palvelut Oy:n tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena.

Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n tarjous todettiin tarjouspyynnön mukaiseksi.

Kilpailutuksen tulos

Koska tarjouskilpailuun saapui vain yksi hyväksytty tarjous, tarjousvertailua ei tehty.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti valita käydyn tarjouskilpailun perusteella Kannelmäen terveysasemapalvelujen tuottajaksi Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n.

Sopimus

Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Sopimuksen tarkoittaman palvelutuotannon tulee käynnistyä viimeistään 24.5.2024. Sopimuskausi päättyy 23.5.2028.

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) enintään kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään 23.11.2026. Optiokaudella sovelletaan sopimusta entisin ehdoin sen mukaisesti kuin ehdot ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä.

Helsingin kaupunkia ja palveluntuottajaa sitova päätös ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi.

This decision was published on 23.01.2024

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
  timus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit- tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa- timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi- tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha- luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi- tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas- taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si- ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä- nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian- non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku- luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina- oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali- tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va- litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun- päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en- simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal- velussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimusten perustelut;
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
  tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali- tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro- sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro- sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit- teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
  muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk- sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi- tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 09 310 42611

timo.lukkarinen@hel.fi

Decisionmaker

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja