Hankinta, Kannelmäen terveysasemapalvelut, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-010781
More recent handlings
Case 5. / 226 §

Terveysasemapalvelujen hankinta Kannelmäen alueelle

Social Services, Health Care and Rescue Services Committee

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti

A hyväksyä Kannelmäen alueen terveysasemapalvelujen kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja ehdot sekä päättää oikeuttaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia.

B oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan
- tekemään hankinnasta päätöksen
- päättämään optiokauden käyttöönotosta
- allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavan sopimuksen
- päättämään sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta.

Käsittely

Helsingin kaupungin nuorisoneuvoston toimialalautakuntien edustajien osalta on sovittu, että edustajat eivät osallistu salassa pidettävien asioiden tai asiakirjojen käsittelyyn. Tästä syystä sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan nuorisoedustaja Rosa Saarinen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen oli kutsuttuna asiantuntijana.

Vastaehdotus 1:
Jäsen Pentti Arajärvi: Esityksen kohta A kuuluu seuraavasti:

A hyväksyä Kannelmäen alueen terveysasemapalvelujen kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja ehdot sekä päättää oikeuttaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin välttämättömiä, vähäisiä muutoksia. Kilpailutus suoritetaan siten, että ostopalvelusopimus päättyy 30.9.2025 ja siihen voidaan hyväksyä kahden vuoden optiokausi. Tällöin päätös vastaa puretun sopimuksen kestoa ja valtuuston päätöstä neljän vuoden ja kahden optiovuoden kestosta.

Muutoin päätös kuten esittelijän ehdotus.

Kannattaja: jäsen Samuel Adouchief

Hylkäysehdotus 1:
Jäsen Pentti Arajärvi: Ehdotus hylätään.

Helsingin kaupungin perusterveydenhuolto tulee toimeenpanna ensisijaisesti kaupungin omana toimintana. Se varmistaa toiminnan jatkuvuuden ja potilaiden mahdollisuuden saada hoitoa keskeytyksettä samalta henkilökunnalta. Ostopalveluihin perustuvasta toiminnasta on saatu kokemuksia, ettei kilpailutuksen voittanut toimija ole kyennyt täyttämään tarjoukseensa perustuvaa sopimusta. Tämä on merkinnyt erityisiä ja ylimääräisiä toimia kaupungille kaupunkilaisia palvelevan toiminnan kitkattomaksi jatkamiseksi. Irtisanomisesta tai purkamisesta seuraa myös kilpailutuksesta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia.

Nyt esillä olevassa ehdotuksessa on lisäksi kaupungin aikaisempien päätösten vastaisia toimia. Kaupunginvaltuusto on 10.6.2020 § 158 oikeuttanut päätöksellään sosiaali- ja terveyslautakunnan toteuttamaan terveysasemapalvelujen hankinnan neljän vuoden sopimuskaudella ja enintään kahden vuoden mittaisella optiokaudella Kannelmäen ja Helsingin keskustan alueille. Sosiaali- ja terveyslautakunta on 1.12.2020, asia 4, hyväksynyt terveysasemapalveluiden kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja ehdot, joiden perusteella terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti 4.6.2021 § 33 käydyn tarjouskilpailun perusteella valita terveysasemapalveluiden palveluntuottajan Kannelmäkeen neljän vuoden ja enintään kahden vuoden optiokauden mittaiseksi sopimuskaudeksi. Sopimuskausi alkoi 1.10.2021.

Nyt ehdotettu kilpailutus merkitsee ostopalvelun sopimuskauden päättymistä vasta vuoden 2028 aikana. Näin ollen sopimuskausi ylittää kaupunginvaltuuston päättämän neljän vuoden sopimuskauden noin kolmella vuodella riippuen siitä, milloin kilpailutettu sopimus astuu voimaan. Oletettavasti se tapahtuu aikaisintaan vuoden 2024 keväällä. Jos lisäksi käytetään optiomahdollisuutta, jatkuu sopimuskausi vuoteen 2030.

Terveysasemien ostopalveluista on ollut tarkoitus tehdä puoliväliarviointi, mikä sopimuskaudet huomioon ottaen merkitsee arviointia syksyn 2023 aikana. Näin ollen myös Kannelmäen terveysaseman toiminto on arvioitavissa.

Kannattaja: jäsen Samuel Adouchief

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestyksien tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Pentti Arajärvi)

Jaa-äänet: 9
Maaret Castrén, Kati Juva, Laura Korpinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Mikko Paunio, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen

Ei-äänet: 3
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Nea Nättinen

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 3 (poissa 1).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hylkäysehdotus 1 (jäsen Pentti Arajärvi)

Jaa-äänet: 9
Maaret Castrén, Kati Juva, Laura Korpinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Johanna Nuorteva, Mikko Paunio, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen

Ei-äänet: 3
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Nea Nättinen

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 3 (poissa 1).

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Jäsenet Pentti Arajärvi ja Sinikka Vepsä jättivät sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöksestä eriävät mielipiteet vastaehdotuksesta ja hylkäysehdotuksesta ilmenevin perustein ja lisäksi seuraavalla täsmennyksellä:

Ei ole perusteita sopia pidemmästä kaudesta kuin puretun sopimuksen alkuperäinen kesto. Hylkäysehdotuksen perusteluissa on tarkemmin kuvattu syyt tähän. Lisäksi alueella ei näytä olevan saatavissa muita terveysasemalle soveltuvia tiloja kuin puretun sopimuksen tilat. Toimialan ilmoituksen mukaan sen tiedossa ei ainakaan kaupungin käyttöön soveltuvia tiloja ole saatavissa. Tämän seurauksena mahdollisia tarjouksen tekijöitä on rajoitetusti, ehkä jopa vain yksi. Lisäksi kilpailutukseen ja terveysaseman rakentamiseen käytettävissä oleva aika on runsaat kuusi kuukautta. Aiemmassa vuoden 2020–2021 kilpailutuksessa aikaa kului lautakunnan kilpailutuspäätöksen tekemisestä aseman avaamiseen kymmenen kuukautta. Pelkkä kilpailutus vaati kuusi kuukautta. Sopimus purettiin toukokuussa 2023 ja uusi kilpailutus tuotiin lautakunnan päätettäväksi yli viisi kuukautta myöhemmin. Käytettävissä oleva aika näyttää riittämättömältä kaikkien muiden tarjoajien kuin alueella jo toimivan puretun sopimuksen osapuolen kanssa. Nämä seikat huomioon ottaen kilpailuttamisen yleiset edellytykset eivät täyty.

See table with voting results

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Terveysasemien johtajalääkäri ********** on kutsuttuna asiantuntijana.

Hankinnan taustaa

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala on kilpailuttanut terveysasemapalvelut Kannelmäen ja Ruoholahden alueelle sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 1.12.2020 § 234 mukaisesti. Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti 4.6.2021 § 33 valita Kannelmäen alueen terveysasemapalvelujen palveluntuottajaksi Terveystalon ryhmittymän. Terveystalon ryhmittymään kuuluvat Terveystalo Kuntaturva Oy, Terveystalo Julkiset palvelut Oy ja Suomen Terveystalo Oy. Palveluntuotanto Kannelmäen terveysasemalla alkoi 1.10.2021.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti 24.5.2023 § 56 purkaa Kannelmäen terveysaseman terveysasemapalveluja koskevan sopimuksen Terveystalon ryhmittymän kanssa. Sopimuksen purkaminen astui voimaan 24.5.2023. Sopimus purettiin, koska Kannelmäen terveysasemalla kokoaikaisesti työskennelleiden yleislääketieteen erikoislääkäreiden määrä ei vastannut sitä määrää, johon Terveystalo oli tarjouksessaan ja sopimuksessa sitoutunut. Terveystalo sai kilpailutuksessa lisäpisteitä tarjoamalla minimivaatimuksen ylittävän määrän yleislääketieteen erikoislääkäreitä. Terveystalo ei olisi voittanut kilpailutusta ilman erikoislääkäreistä saamiaan lisäpisteitä. Terveystalo oli myös sopimuksen kohdan 4.1 mukaan sitoutunut tuottamaan palvelun huolellisesti, ammattimaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä, noudattaen, mitä palvelun sisällöltä edellytetään tässä sopimuksessa ja sen liitteissä ja tarjouspyyntöasiakirjoissa. Palveluntuottaja huolehtii siitä, että palvelu on tarjouspyyntöasiakirjojen ja palveluntuottajan jättämän tarjouksen mukainen koko sopimuskauden ajan. Koska toimintaa ei ollut asetettuun määräpäivään mennessä saatettu sopimuksen edellyttämälle tasolle, sopimus purettiin.

Sopimuksen mukaisen avustamisvelvollisuuden mukaisesti Terveystalon ryhmittymä on velvollinen tuottamaan terveysasemapalvelua sopimuksen mukaisesti 12 kuukauden ajan sopimuksen päättämisestä lukien. Avustamisvelvollisuus päättyy 23.5.2024.

Sopimuksen purkamisen vuoksi Kannelmäen alueen terveysasemapalvelut on kilpailutettava uudelleen.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen Kannelmäen alueella. Palveluhankinta on kokonaisuus, johon sisältyy lääkäreiden ja hoitajien kiireetön ja kiireellinen vastaanottotoiminta, fysioterapeutin suoravastaanoton palvelut, mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajan palvelut sekä näihin liittyvä ajanvaraustoiminta ja toimintaan liittyvät esihenkilöt ja palvelutuotantoon liittyvät tukipalvelut. Palvelu on kuvattu tarkemmin palvelukuvauksessa ja muissa tarjouspyynnön liitteissä.

Kilpailutuksella valittu palveluntuottaja hankkii toiminnalleen tarvittavan henkilökunnan ja tilat. Terveysaseman on sijaittava karttaliitteessä määritellyllä alueella. Kannelmäen terveysasema tulee vastaamaan noin 20 000 henkilön kokoisen väestön terveyspalveluista.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 14 000 000 euroa neljän (4) vuoden perussopimuskauden ja kahden (2) vuoden optiokauden ajalle.

Tarjouskilpailu

Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaisella avoimella menettelyllä.

Tarjousten vertailuperusteena on laatu 100 prosentin painoarvolla. Palvelun hinta muodostuu kapitaatiokorvauksesta ja kannustin-sanktiomallin mukaisesta kannustimesta/sanktiosta. Palvelun hinnoittelu on määritelty tarkemmin korvausmalliliitteessä.

Hankinnan laatuvertailu koostuu seuraavista osista:
- Palvelutuotantomalli (50 prosenttia)
- Palvelun kehittäminen ja yhteistyö (20 prosenttia)
- Toiminnan käynnistämisvaihe (5 prosenttia)
- Referenssit (25 prosenttia).

Hankinnan laatukriteerit on määritelty tarkemmin vertailuperusteet-liitteessä.

Tilaaja valitsee yhden toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittava palvelu sekä palvelulle asetetut vähimmäisvaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan. Palvelun laatuvaatimukset on määritelty vertailuperusteet-liitteessä. Tarjoaja sitoutuu kyseisellä liitteellä ilmoittamiinsa asioihin koko sopimuskauden ajan.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on liitteinä 1–13. Hankintalain 60 §:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi(Link leads to external service), joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä esityslistan liitteenä.

Sopimus

Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimuksen tarkoittaman palvelutuotannon tulee käynnistyä viimeistään 24.5.2024.

Sopimuskausi päättyy 23.5.2028.

Tilaaja voi halutessaan yksipuolisella päätöksellä jatkaa sopimusta yhdellä (1) enintään kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään 23.11.2026. Option käyttöönotosta tehdään erillinen päätös. Optiokaudella sovelletaan sopimusta entisin ehdoin sen mukaisesti kuin ehdot ovat voimassa perussopimuskauden päättyessä.

Hankintavaltuuksista päättäminen

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta on 14.2.2023 § 28 päättänyt toimialan viranhaltijoiden hankintavaltuuksista siten, että terveys- ja päihdepalvelujen johtajan osalta vahvistettu hankintaraja on 500 000 euroa. Nyt tehtävällä päätöksellä lautakunta oikeuttaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, jonka laskennallinen arvo on enemmän kuin 500 000 euroa.

Sopimuksen allekirjoittaja

Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa esittelijä, ellei toimielin toisin päätä. Esittelijä pitää riittävänä, että sopimukset allekirjoittaa terveys- ja päihdepalvelujen johtaja. Mikäli ilmenee tarvetta sopimuksen päättämiseen (irtisanomiseen tai purkamiseen), päätös on tehtävä riittävän nopeasti. Siksi on tarkoituksenmukaista, että myös sopimuksen päättämistä koskeva päätösvalta on terveys- ja päihdepalvelujen johtajalla.

Close

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 24.10.2023 § 211

Close

This decision was published on 14.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 222, 223, 224, 225, 226 (A) ja 229 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 226 § (B).

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Ask for more info

Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, puhelin: 09 310 42611

timo.lukkarinen@hel.fi

Attachments

1. Confidential: HankL 60 §, 138 §
2. Confidential: HankL 60 §, 138 §
3. Confidential: HankL 60 §, 138 §
4. Confidential: HankL 60 §, 138 §
5. Confidential: HankL 60 §, 138 §
6. Confidential: HankL 60 §, 138 §
7. Confidential: HankL 60 §, 138 §
8. Confidential: HankL 60 §, 138 §
9. Confidential: HankL 60 §, 138 §
10. Confidential: HankL 60 §, 138 §
11. Confidential: HankL 60 §, 138 §
12. Confidential: HankL 60 §, 138 §
13. Confidential: HankL 60 §, 138 §

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.