Avoimen viran hoitaminen, kansliapäällikkö, kaupunginkanslia

HEL 2023-011980
More recent handlings
Case 6. / 569 §

Kansliapäällikön avoimen viran hoitaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi rahoitusjohtaja Tuula Saxholmin hoitamaan kansliapäällikön virkaa siihen kuuluvine palkkaetuineen 15.10.2023 alkaen siihen asti, kunnes uusi viranhaltija ottaa tehtävän vastaan.

Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: osallisuusjääviys (hallintolaki 28.1 § 1 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginhallitus on 3.4.2023 § 218 kehottanut kaupunginkansliaa käynnistämään kansliapäällikön viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn nykyisen kansliapäällikön määräaikaisen virkasuhteen päättyessä 14.10.2023.

Kaupunginvaltuusto on 13.9.2023 § 215 ottanut kauppatieteiden maisteri, valtiotieteiden maisteri Jukka-Pekka Ujulan kansliapäällikön virkaan seitsemän vuoden määräajaksi. Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan. Tarkoituksena on, että Jukka-Pekka Ujula ottaa viran vastaan joulukuun 2023 aikana.

Tuula Saxholm täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ja on henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja kykyjensä puolesta sopiva hoitamaan kyseistä virkaa. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 §:n 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.

Rahoitusjohtaja on kansliapäällikön ensisijainen sijainen. Kaupunginkanslian toimintasäännön 10.4 kohdan mukaan kansliapäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä: rahoitusjohtaja, hallintojohtaja, muut hallintosäännössä määritellyt kaupunginkanslian johtavat viranhaltijat virkaikänsä mukaisessa sijaantulojärjestyksessä.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää sellaisen avoimen viran määräaikaisesta hoitajasta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan, enintään kuitenkin yhdeksän kuukauden ajaksi.

Pormestari on 6.8.2021 § 73 ottanut esittelyynsä kansliapäällikön virkasuhdetta koskevat asiat.

Close

This decision was published on 29.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

pormestari
Juhana Vartiainen

Ask for more info

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi