Ryhmäaloite, Sdp, toimivaa työvoimapolitiikkaa Helsinkiin

HEL 2023-012916
More recent handlings
Case 7. / 285 §

V 29.5.2024, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite toimivasta työvoimapolitiikasta Helsingissä

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan, että työ- ja elinkeinopalveluiden tuottamisen malli rakennetaan siten, että se tapahtuu demokraattisesti valittujen päätöksentekijöiden toimesta. Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungin päätöksentekojärjestelmään luodaan oma toimiala työ- ja elinkeinopalveluille ja sille vastaava lautakunta.

Kaupunginvaltuusto päätti (13.3.2024 § 59) perustaa 1.1.2025 alkaen keskushallintoon kuuluvan Helsingin kaupungin työllisyyspalveluliikelaitoksen, jonka tehtävänä on huolehtia julkisten työvoimapalveluiden tuottamisesta, kaupungin työllisyyden edistämisestä sekä niihin liittyvästä kehittämisestä ja koordinaatiosta ja työikäisten kotoutumista edistävien palveluiden tuottamisesta.

Kaupunginhallitus totesi (4.3.2024 § 122), että koska työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu tulee kokonaisuudessaan kaupungille 1.1.2025, on liikelaitosmalli aikataulullisesti tarkoituksenmukainen tapa järjestää työllisyyspalvelut. Kaupunginhallitus totesi, että liikelaitoksen johtokuntaan tullaan nimeämään osittain luottamushenkilöitä ja osittain kaupungin virkahenkilöitä. Demokraattinen ohjaus työllisyyspalveluiden toiminnassa toteutuu johtokunnan lisäksi kokonaisuutta valvovan elinkeinojaoston kautta.

Samalla kaupunginhallitus totesi tarpeen vielä laajemmalle pohdinnalle työvoimapalveluiden järjestämisestä. Tämä voi tarkoittaa, että liikelaitosmalli ei ole pysyvä ratkaisu, vaan asiaa tullaan tarkastelemaan seuraavien strategianeuvottelujen yhteydessä. Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkansliaa valmistelemaan strategianeuvotteluihin mennessä kattavan selvityksen te-palveluiden järjestämisestä sisällyttäen siihen myös toimialamallin, virastomallin sekä kaupunginkanslian osastomallin.

Kaupunginkanslia on ryhtynyt toimiin kaupunginhallituksen kehotuksen johdosta. Kaupunginkanslia tulee valmistelemaan selvityksen työvoimapalveluiden järjestämisvaihtoehdoista painottuen liikelaitosmallin lisäksi toimialamalliin, virastomalliin sekä kaupunginkanslian osastomalliin. Tulevassa selvitystyössä tausta-aineistona tullaan hyödyntämään Owal Group Oy:n vuonna 2023 toteuttamaa selvitystä elinvoimapalveluiden järjestämistavasta. Selvitys tarkentui erityisesti kysymykseen työvoimapalveluiden organisoimisesta sekä ammatillisen koulutuksen ja työvoimapalveluiden synergioista.

On tärkeää, että työllisyyspalvelut ja kaupungin muut toiminnot toimivat tiiviissä yhteistyössä. Strategianeuvotteluita varten tehtävässä selvityksessä tullaankin arvioimaan työllisyyspalveluiden yhteistyötä ja suhdetta laajemman elinvoimapalvelun kanssa. Selvityksessä arvioidaan myös työllisyyspalveluiden ja kaupungin muiden toimintojen, kuten esimerkiksi ammatillisen koulutuksen, välistä yhteistyötä ja suhdetta. Selvityksessä tullaan arvioimaan liikelaitosmallista saatuja kokemuksia ja tuloksia, siltä osin kuin ne ovat käytössä strategianeuvotteluiden valmistautumisen aikana. Ottaen huomioon liikelaitoksen toiminnan aloituksen 1.1.2025, kokemukset ja tulokset liikelaitosmallin toiminnasta tulevat olemaan parhaimmillaankin hyvin alustavia.

Close

This decision was published on 17.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Annukka Sorjonen, Työllisyysjohtaja, puhelin: 09 310 84800

annukka.sorjonen@hel.fi

Timo Aulanko, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 34981

timo.aulanko@hel.fi