Tutkimuslupa, Päihteiden käyttö ja palvelutarpeet vanhuudessa – Kohti gerontologisen sosiaalityön mallia (IKÄPÄ)

HEL 2023-013128
More recent handlings
§ 38

Tutkimuslupa tutkimukseen "Päihteiden käyttö ja palvelutarpeet vanhuudessa – Kohti gerontologisen sosiaalityön mallia (IKÄPÄ)"

Seniorikeskusten johtaja

Päätös

Seniorikeskusten johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimukselle "Päihteiden käyttö ja palvelutarpeet vanhuudessa – Kohti gerontologisen sosiaalityön mallia (IKÄPÄ)" (yliopistotasoinen tieteellinen tutkimus). Tutkimuksen yhteyshenkilö on projektipäällikkö ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2025 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusryhmää voi vastaisuudessa tarvittaessa täydentää ehdolla, että uuden tutkijan salassapitositoumus toimitetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen kirjaamoon (diaarinumero HEL 2023-013128 mainittava).

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain (1050/2018) sekä muiden lakien ja asetusten tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi.

Päätöksen perustelut

Helsingin ja Lapin yliopistojen IKÄPÄ-tutkimushankkeessa tarkastellaan ikääntyneiden päihteiden käyttöä ja palvelutarpeita. Tavoitteena on luoda pohja gerontologisen päihdesosiaalityön mallille, joka vastaisi kokonaisvaltaisesti päihteitä runsaasti käyttävien ikääntyneiden palvelujen ja tuen tarpeisiin.

Tutkimusaineisto kerätään seniorikeskusten ryhmätoiminnan piiristä kohderyhmän asiakkailta ja työntekijöiltä. Asiakkaiden haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluin ja heiltä kysytään muun muassa kokemuksia palveluihin pääsystä ja elämäntilanteesta laajemmin. Haastatteluja tehdään arviolta 15-25 asiakkaalle. Asiakkaat rektytoidaan tutkimukseen työntekijöiden kautta ja tutkijat ottavat heihin yhteyttä asiakkaiden vapaaehtoisen suostumuksen saatuaan. Työntekijöille järjestetään kaikkiaan noin viisi fokusryhmäkeskustelua, joissa kussakin on 4-6 vapaaehtoista osallistujaa. Ryhmien tarkemmat kokoonpanot sovitaan yksiköiden esihenkilöiden ja työntekijöiden kanssa.

Tutkimusaineistoa on tarkoitus hyödyntää useisiin tieteellisiin tutkimuksiin, kuten väitöskirjaan. Tutkimusaineiston rekisterinpitäjiä ovat Helsingin ja Lapin yliopistot. Tutkimusaineisto säilytetään rekisterinpitäjien tietojärjestelmissä vuoden 2030 loppuun saakka, jonka jälkeen aineisto tuhotaan levynpyyhintäohjelman avulla.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtajan päätöksen 4.10.2023 § 201 mukaan tutkimusluvan myöntämisestä tai hylkäämisestä päättää seniorikeskusten johtaja palveluansa koskevissa tutkimusluvissa.

This decision was published on 01.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anne-Maria Kuvaja, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 43444

anne-maria.kuvaja@hel.fi

Decisionmaker

Maritta Haavisto
seniorikeskusten johtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Tutkimuslupahakemus 10.10.2023, liite, tietosuojailmoitus & vaikutustenarviointi

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.