Tutkimuslupa, Päihteiden käyttö ja palvelutarpeet vanhuudessa – Kohti gerontologisen sosiaalityön mallia (IKÄPÄ)

HEL 2023-013128
Ärendet har nyare handläggningar
§ 38

Tutkimuslupa tutkimukseen "Päihteiden käyttö ja palvelutarpeet vanhuudessa – Kohti gerontologisen sosiaalityön mallia (IKÄPÄ)"

Chef för seniorcenter

Päätös

Seniorikeskusten johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimukselle "Päihteiden käyttö ja palvelutarpeet vanhuudessa – Kohti gerontologisen sosiaalityön mallia (IKÄPÄ)" (yliopistotasoinen tieteellinen tutkimus). Tutkimuksen yhteyshenkilö on projektipäällikkö ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2025 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusryhmää voi vastaisuudessa tarvittaessa täydentää ehdolla, että uuden tutkijan salassapitositoumus toimitetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen kirjaamoon (diaarinumero HEL 2023-013128 mainittava).

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain (1050/2018) sekä muiden lakien ja asetusten tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi.

Päätöksen perustelut

Helsingin ja Lapin yliopistojen IKÄPÄ-tutkimushankkeessa tarkastellaan ikääntyneiden päihteiden käyttöä ja palvelutarpeita. Tavoitteena on luoda pohja gerontologisen päihdesosiaalityön mallille, joka vastaisi kokonaisvaltaisesti päihteitä runsaasti käyttävien ikääntyneiden palvelujen ja tuen tarpeisiin.

Tutkimusaineisto kerätään seniorikeskusten ryhmätoiminnan piiristä kohderyhmän asiakkailta ja työntekijöiltä. Asiakkaiden haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluin ja heiltä kysytään muun muassa kokemuksia palveluihin pääsystä ja elämäntilanteesta laajemmin. Haastatteluja tehdään arviolta 15-25 asiakkaalle. Asiakkaat rektytoidaan tutkimukseen työntekijöiden kautta ja tutkijat ottavat heihin yhteyttä asiakkaiden vapaaehtoisen suostumuksen saatuaan. Työntekijöille järjestetään kaikkiaan noin viisi fokusryhmäkeskustelua, joissa kussakin on 4-6 vapaaehtoista osallistujaa. Ryhmien tarkemmat kokoonpanot sovitaan yksiköiden esihenkilöiden ja työntekijöiden kanssa.

Tutkimusaineistoa on tarkoitus hyödyntää useisiin tieteellisiin tutkimuksiin, kuten väitöskirjaan. Tutkimusaineiston rekisterinpitäjiä ovat Helsingin ja Lapin yliopistot. Tutkimusaineisto säilytetään rekisterinpitäjien tietojärjestelmissä vuoden 2030 loppuun saakka, jonka jälkeen aineisto tuhotaan levynpyyhintäohjelman avulla.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtajan päätöksen 4.10.2023 § 201 mukaan tutkimusluvan myöntämisestä tai hylkäämisestä päättää seniorikeskusten johtaja palveluansa koskevissa tutkimusluvissa.

Detta beslut publicerades 01.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Anne-Maria Kuvaja, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 43444

anne-maria.kuvaja@hel.fi

Beslutsfattare

Maritta Haavisto
seniorikeskusten johtaja

Bilagor

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Tutkimuslupahakemus 10.10.2023, liite, tietosuojailmoitus & vaikutustenarviointi

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.