Hankinta, JOPA-sovelluksen integraatio Apotti-järjestelmään, määrittelyprojekti, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-014125
More recent handlings
§ 22
This decisionmaker is no longer active

JOPA-sovelluksen integraatio Apotti-järjestelmään, määrittelyprojekti

Tietohallintojohtaja

Päätös

Tietohallintojohtaja päätti hankkia JOPA-sovelluksen integraation määrittelyprojektin Apotti-järjestelmään Oy Apotti Ab:ltä hankintalain 15 §:n mukaisena sidosyksikköhankintana.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on 22 050 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintayksikön ei tarvitse kilpailuttaa hankintojaan, mikäli se tekee hankinnan hankintalain (1397/2016) 15 §:ssä tarkoitetulta sidosyksiköltään, vaikka sopimus täyttäisikin hankintalain mukaiset hankintasopimuksen tunnusmerkit. Oy Apotti Ab on Helsingin kaupungin sidosyksikkö.

Hankinnan kustannukset maksetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan ICT-investointimäärärahoista.

Helsingin kaupungilla on käytössään kaikkiaan noin 4000 ympärivuorokautisen palveluasumisen hoitopaikkaa, joista puolet on kaupungin omissa toimipisteissä ja puolet ostopalvelupaikoissa. Näiden hallintaan on rakennettu JOPA-järjestelmä, joka mahdollistaa paikkojen optimaalisen käytön ja täyttöasteen nopeasti ja turvallisesti yhdistämällä paikan tarvitsijan ja paikan toisiinsa. Toimiakseen optimaalisesti järjestelmä tarvitsee Apotti-integraation. ​JOPA:n Apotti-integraatio parantaa tuottavuutta ja toiminnan vaikuttavuutta sekä poistaa ajanhukkaa ja päällekkäistä työtä. Integraatio vähentää työn kuormittavuutta ja ylimääräistä lisätyötä sekä parantaa työn tehokuutta digitalisaation avulla. Erityinen hyöty saadaan jonojen purkamisen nopeuttamisessa ja toiminnan sujuvoittamisessa.

JOPA-hanke ja siihen liittyvä integraatio on Helsingin kaupungin digisuunnitelman mukainen hanke, joka sisältyy pitkän ajan tavoitteeseen, jossa kehitetään sote-ammattilaisten käyttöön lisää työtä ​helpottavia työvälineitä​.

Asumispalvelujen ja laitospalvelun sisältöä säätelevät pääosin seuraavat lait: sosiaalihuoltolaki (SHL 1301/2014) sekä laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli vanhuspalvelulaki (980/2012) ja sen myöhemmät (2022) muutokset. JOPA-integraation rakentaminen vahvistaa Iäkkäiden ja hauraiden ikäihmisten oikeuksien ja lakivelvoitteen toteuttamista. Sen myötä valintoja voidaan tehdä seniorikohtaisesti ja henkilön todellisen tarpeen mukaan. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä määrittää myös, että kaikki asiakkaaseen liittyvät tiedot tallentuvat asiakastietojärjestelmään ajantasaisena.

Hankinta perustuu toimittajan tarjoukseen 42/2023, Versio 1.0, 1.11.2023, Oy Apotti Ab.

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun hankinnasta on tehty tilaus toimittajalle.

Jos toimituksen sisältöön todetaan tarvittavan muutoksia, muutosten toteutuksista tehdään uusi hankintapäätös.

Tietohallintojohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 24.10.2023 § 216.

This decision was published on 22.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Janne Kettunen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 26180

janne.p.kettunen@hel.fi

Decisionmaker

Petri Otranen
tietohallintojohtaja