Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöterveys, ympäristötarkastaja, työavain KYMP-03-85-23

HEL 2023-014302
More recent handlings
§ 100

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen ympäristöterveysyksikön ympäristötarkastajan viran täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö valitsi ympäristöterveysyksikön terveydensuojelutiimin ympäristötarkastajan virkaan (023032) filosofian maisteri ********** 15.1.2024 alkaen 3 396,25 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhoitajan irtisanouduttua 1.11.2023 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 1.-20.11.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla, Joblyssä, LinkedInissä, toimialan somessa sekä Ympäristö ja terveys -lehden verkkosivuilla.

Ympäristötarkastajan tehtäviin kuuluu uima-allastilojen terveellisyyden valvonta, sidosryhmäyhteistyö ja neuvontatehtävät sekä erityistä hygieniaa edellyttävien oleskelutilojen (muun muassa majoitushuoneistot, liikuntatilat, kuntosalit, kauneushoitolat, tatuointihuoneistot, yleiset saunat, solariumit) terveellisyyden valvonta ja neuvontatehtävät.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä ja englannin kielen taito luetaan eduksi. Hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, sujuvaa raporttien ja muiden ohjaavien tekstien kirjoittamista, hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä valmiutta päätöksentekoon. Lisäksi hakijalla tulee olla halua olla terveydensuojelun itsenäinen asiantuntija.

Virkaa täytettäessä on otettu huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa 35 henkilöä, joista kahdella ei täyttynyt kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien mukaan täytettävän viran kannalta riittävää aiempaa työn ja opintojen kautta hankittua kokemusta, joka liittyy terveydensuojelun tehtäväalueisiin sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. Hakijoita haastattelivat 4.12.2023 ja 7.12.2023 ympäristöjohtaja Esa Nikunen, yksikön päällikkö Heidi Öjst ja tiimipäällikkö Toni Lyyski.

********** on valmistunut filosofian maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta 2023.

Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on opinnoista saatu tietotaito ja tuore kokemus viranomaistehtävistä.

********** on valmistunut filosofian maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta 2021.

Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on vankka ja monipuolinen kokemus ympäristöterveydenhuoltoon liittyvistä viranomaistehtävistä.

********** on valmistunut ympäristötekniikan insinööriksi Tampereen ammattikorkeakoulusta 2023.

Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on opinnoista saatu tietotaito sekä tuore kokemus viranomaistehtävistä.

********** on valmistunut filosofian maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta 2019.

Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on vankka akateeminen koulutustausta.

Perustelut valintaesitykselle

Ympäristötarkastajan tehtävänä on uima-allastilojen terveellisyyden valvonta, sidosryhmäyhteistyö ja neuvontatehtävät sekä erityistä hygieniaa edellyttävien oleskelutilojen (muun muassa majoitushuoneistot, liikuntatilat, kuntosalit, kauneushoitolat, tatuointihuoneistot, yleiset saunat, solariumit) terveellisyyden valvonta ja neuvontatehtävät.

********** on selvästi eniten virassa eduksi katsottavaa kokemusta vastaavista tehtävistä. ********** ja ********** on hiukan kokemusta viranomaistehtävistä. ********** ei ole aiempaa kokemusta viranomaistehtävistä.

********** osoitti eniten hänelle eduksi luettavaa ratkaisukeskeisyyttä ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia haastatteluissa käsiteltyjen esimerkkitapausten kautta.

Hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, sujuvaa raporttien ja muiden ohjaavien tekstien kirjoittamista, hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä valmiutta päätöksentekoon. Lisäksi hakijalla tulee olla halua olla terveydensuojelun itsenäinen asiantuntija. Kaikilla neljällä haastatellulla on hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, kokemusta raporttien ja muiden ohjaavien tekstien kirjoittamisesta sekä hyvät tietotekniset valmiudet. Työhistorian ja haastattelujen perusteella ********** on eniten valmiutta päätöksentekoon ja erityisesti terveydensuojelun itsenäiseen asiantuntijuuteen.

Kaikilla haastatelluilla täyttyy virassa edellytetty muodollinen kielitaitovaatimus. Ruotsin ja englannin kielitaitoa arvioitiin myös haastattelutilanteissa. Tämän perusteella ********** on heille eduksi luettavaa englannin kielen suullista taitoa.

Yksikön päällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja ympäristötarkastajan virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat vankka ja monipuolinen kokemus ympäristöterveydenhuoltoon liittyvistä viranomaistehtävistä, ratkaisukeskeisyys ja kyky hahmottaa kokonaisuuksia sekä valmius terveydensuojelun itsenäiseen asiantuntijuuteen. Hänellä on tehtävän edellyttämää kykyä vastata vaativasta tehtävästä itsenäisesti, kehittämishakuisesti ja monipuolisesti. Hänellä on myös työkokemuksen avulla hankittuja muita tietoja ja taitoja tehtävän hoidon kannalta keskeisistä ympäristöterveydenhuollon osa-alueista sekä hallinnollisista menettelytavoista.

This decision was published on 19.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Toni Lyyski, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 64325

toni.lyyski@hel.fi

Decisionmaker

Heidi Öjst
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakijaluettelo KYMP-03-85-23
2. Hakijayhteenveto KYMP-03-85-23

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.