Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöterveys, ympäristötarkastaja, työavain KYMP-03-85-23

HEL 2023-014302
Ärendet har nyare handläggningar
§ 100

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen ympäristöterveysyksikön ympäristötarkastajan viran täyttäminen

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö valitsi ympäristöterveysyksikön terveydensuojelutiimin ympäristötarkastajan virkaan (023032) filosofian maisteri ********** 15.1.2024 alkaen 3 396,25 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhoitajan irtisanouduttua 1.11.2023 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 1.-20.11.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla, Joblyssä, LinkedInissä, toimialan somessa sekä Ympäristö ja terveys -lehden verkkosivuilla.

Ympäristötarkastajan tehtäviin kuuluu uima-allastilojen terveellisyyden valvonta, sidosryhmäyhteistyö ja neuvontatehtävät sekä erityistä hygieniaa edellyttävien oleskelutilojen (muun muassa majoitushuoneistot, liikuntatilat, kuntosalit, kauneushoitolat, tatuointihuoneistot, yleiset saunat, solariumit) terveellisyyden valvonta ja neuvontatehtävät.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä ja englannin kielen taito luetaan eduksi. Hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, sujuvaa raporttien ja muiden ohjaavien tekstien kirjoittamista, hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä valmiutta päätöksentekoon. Lisäksi hakijalla tulee olla halua olla terveydensuojelun itsenäinen asiantuntija.

Virkaa täytettäessä on otettu huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa 35 henkilöä, joista kahdella ei täyttynyt kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien mukaan täytettävän viran kannalta riittävää aiempaa työn ja opintojen kautta hankittua kokemusta, joka liittyy terveydensuojelun tehtäväalueisiin sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. Hakijoita haastattelivat 4.12.2023 ja 7.12.2023 ympäristöjohtaja Esa Nikunen, yksikön päällikkö Heidi Öjst ja tiimipäällikkö Toni Lyyski.

********** on valmistunut filosofian maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta 2023.

Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on opinnoista saatu tietotaito ja tuore kokemus viranomaistehtävistä.

********** on valmistunut filosofian maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta 2021.

Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on vankka ja monipuolinen kokemus ympäristöterveydenhuoltoon liittyvistä viranomaistehtävistä.

********** on valmistunut ympäristötekniikan insinööriksi Tampereen ammattikorkeakoulusta 2023.

Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on opinnoista saatu tietotaito sekä tuore kokemus viranomaistehtävistä.

********** on valmistunut filosofian maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta 2019.

Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on vankka akateeminen koulutustausta.

Perustelut valintaesitykselle

Ympäristötarkastajan tehtävänä on uima-allastilojen terveellisyyden valvonta, sidosryhmäyhteistyö ja neuvontatehtävät sekä erityistä hygieniaa edellyttävien oleskelutilojen (muun muassa majoitushuoneistot, liikuntatilat, kuntosalit, kauneushoitolat, tatuointihuoneistot, yleiset saunat, solariumit) terveellisyyden valvonta ja neuvontatehtävät.

********** on selvästi eniten virassa eduksi katsottavaa kokemusta vastaavista tehtävistä. ********** ja ********** on hiukan kokemusta viranomaistehtävistä. ********** ei ole aiempaa kokemusta viranomaistehtävistä.

********** osoitti eniten hänelle eduksi luettavaa ratkaisukeskeisyyttä ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia haastatteluissa käsiteltyjen esimerkkitapausten kautta.

Hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, sujuvaa raporttien ja muiden ohjaavien tekstien kirjoittamista, hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä valmiutta päätöksentekoon. Lisäksi hakijalla tulee olla halua olla terveydensuojelun itsenäinen asiantuntija. Kaikilla neljällä haastatellulla on hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, kokemusta raporttien ja muiden ohjaavien tekstien kirjoittamisesta sekä hyvät tietotekniset valmiudet. Työhistorian ja haastattelujen perusteella ********** on eniten valmiutta päätöksentekoon ja erityisesti terveydensuojelun itsenäiseen asiantuntijuuteen.

Kaikilla haastatelluilla täyttyy virassa edellytetty muodollinen kielitaitovaatimus. Ruotsin ja englannin kielitaitoa arvioitiin myös haastattelutilanteissa. Tämän perusteella ********** on heille eduksi luettavaa englannin kielen suullista taitoa.

Yksikön päällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja ympäristötarkastajan virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat vankka ja monipuolinen kokemus ympäristöterveydenhuoltoon liittyvistä viranomaistehtävistä, ratkaisukeskeisyys ja kyky hahmottaa kokonaisuuksia sekä valmius terveydensuojelun itsenäiseen asiantuntijuuteen. Hänellä on tehtävän edellyttämää kykyä vastata vaativasta tehtävästä itsenäisesti, kehittämishakuisesti ja monipuolisesti. Hänellä on myös työkokemuksen avulla hankittuja muita tietoja ja taitoja tehtävän hoidon kannalta keskeisistä ympäristöterveydenhuollon osa-alueista sekä hallinnollisista menettelytavoista.

Detta beslut publicerades 19.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Toni Lyyski, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 64325

toni.lyyski@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Öjst
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Hakijaluettelo KYMP-03-85-23
2. Hakijayhteenveto KYMP-03-85-23

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.