PKS-yhteisöraportit vuonna 2024, keskushallinto, kaupunginkanslia

HEL 2024-001929
More recent handlings
Case 10. / 52 §

PKS-raportti tammikuu-maaliskuu 2024

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi PKS-raportin ajalta tammikuu-maaliskuu 2024.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa PKS-yhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Espoo, Helsinki ja Vantaa pilotoivat vuonna 2023 uudenlaista yhteistä raportointia merkittäville pääkaupunkiseutuyhteisille kuntayhtymille (Helsingin seudun liikenne HSL ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY). Raportti laaditaan neljännesvuosittain laatimisvastuun kiertäessä vuosittain kaupunkien kesken.

PKS-raportoinnista vuonna 2023 vastasi Espoon kaupunki. Vuoden 2024 raportin tuottamisesta vastaa Vantaan kaupunki.

Tammi-maaliskuun 2024 tilanteen mukaan kuntayhtymille asetetuista tulostavoitteista kaksi on toteutumassa täysin. Neljä tavoitetta ollaan saavuttamassa osittain ja yhdenkään ei ennusteta jäävän täysin toteutumatta.

Seurantaraportti on liitteenä.

Close

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.02.2024 § 13

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi PKS-raportin vuodelta 2023.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula
Lisätiedot

Patrick Wahlman, Konsernianalyytikko, puhelin: 310 33714

patrick.wahlman@hel.fi
Close

This decision was published on 06.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi