Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kehittäminen, opetus- ja kulttuuriministeriö

HEL 2024-001975
More recent handlings
§ 31

Erityisavustus varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kehittämiseen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kehittämiseen. Avustusta haettiin tutkimushankkeeseen, jossa koettelevia koulutilanteita mallinnetaan ja ratkotaan Muutoslaboratorio-intervention tuella helsinkiläisissä kouluissa. Jos opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää erityisavustusta, hanke toteutetaan 1.4.2024─31.3.2027.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 251 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan erityisavustusta 200 800 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus 50 200 euroa (20 %) katetaan kehittämispalveluista.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa hanketoimiston projektipäällikkö Piia Pelimannin toimimaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä hakujärjestelmässä asiointiroolissa hankehakemuksen osalta.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jatkuvassa haussa valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kehittämiseen. Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen yleiset kehittämisavustukset ovat valtionavustuksia, joilla tuetaan toimialan strategisia tavoitteita, edistetään varhaiskasvatus- ja perusopetuslain tavoitteiden toteutumista sekä toimeenpannaan hallitusohjelmaa.

Avustuksen hakijana voi olla esi- ja perusopetuksen osalta kunta, kuntayhtymä tai yksityinen yhteisö, jolla on esi- ja/tai perusopetuksen järjestämislupa. Edellä mainittu hakija voi sisällyttää hakemukseensa myös muiden toimijoiden, kuten yliopistolain 88 §:ssä tarkoitettujen harjoittelukoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä. Varhaiskasvatuksen hankkeiden hakijana voi olla vain kunta tai kuntayhtymä. Valtionavustusta myönnetään enintään 80 % hankkeen kokonaismenoista.

Avustusten hakuaika on ympäri vuoden. Saapuneet hakemukset kootaan 2-3 kertaa vuoden aikana avustuspäätösten tekemistä varten.

Hankkeella toteutettavat toimenpiteet vahvistavat oppijoiden oppimista ja hyvinvointia eri koulutusasteilla Helsingin kaupunkistrategian ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan strategisten painopisteiden mukaisesti. Hankkeen tavoitteet ja tavoitellut tulokset sekä talousarvio on kuvattu päätöksen liitteenä olevassa tutkimussuunnitelmassa (Liite 1) ja avustushakemuksessa (Liite 2).
Hankkeessa toteutetaan Muutoslaboratorio-interventio kahdessa peruskoulussa. Osallistujina ovat nuoret, joiden koulunmaailmassa ilmenevät haasteet liittyvät kouluväkivaltaan, rajoja rikkovaan käyttäytymiseen, riitaisaan yhteistyöhön sekä koulusta poisjäämiseen. Hanke lisää ymmärrystä nuorten eri maailmojen voimavaroista ja paineista, mallintaa koulun roolia maailmojen välisessä dynamiikassa haasteiden liennyttäjänä tai kärjistäjänä sekä mallintaa ratkaisuja eriarvoistumisen torjuntaan.

Rahoitusjohtajan 10.12.2018 päätöksen (103 §) mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 27.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Piia Pelimanni, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 33241

piia.pelimanni@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Liite 1 koettelevat koulutilanteet tutkimussuunnitelma

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.