Motioner inlämnade vid sammanträdet

§ 106

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsinki City Council

Beslut

Budgetmotioner

 • Budgetmotion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om avgiftsfria fridagar för närståendevårdare
 • Budgetmotion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om avgiftsfri kollektivtrafik för helsingforsare på ålderspension med låga inkomster
 • Budgetmotion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om anställning av en barnpsykiater som stöd för barnskyddet
 • Budgetmotion av ledamoten Petra Malin m.fl. om höjning av lokaldimensioneringen per barn för nya och ombyggda daghemslokaler
 • Budgetmotion av ledamoten Petra Malin m.fl. om kunddimensioneringen inom socialarbetet bland vuxna
 • Budgetmotion av ledamoten Petra Malin m.fl. om kvaliteten och gruppstorleken i den förberedande undervisningen för barn med invandrarbakgrund
 • Budgetmotion av ledamoten Nelli Ruotsalainen m.fl. om ett försök med hobbysedlar i syfte att likställa barnens hobbymöjligheter
 • Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om iståndsättning och asfaltering av grusvägar
 • Budgetmotion av ledamoten Petrus Pennanen m.fl. om förbättring av kvaliteten på klimatvänlig skolmat
 • Budgetmotion av ledamoten Kati Juva m.fl. om virtuell gruppverksamhet för ensamma
 • Budgetmotion av ledamoten Kati Juva m.fl. om geronomer och multiprofessionalitet inom hemvården
 • Budgetmotion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om ökning av resurserna för ungdomstjänster
 • Budgetmotion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara m.fl. om ökning av anslagen för snöhantering
 • Budgetmotion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om slopande av ensidig tolkning av produktivitetsmålet
 • Budgetmotion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om stöd för mobilitet för pensionärer
 • Budgetmotion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om ökning av anslagen för positiv särbehandling inom småbarnspedagogiken
 • Budgetmotion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om ökning av antalet skolgångsbiträden i grundskolor och gymnasier
 • Budgetmotion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om tillräckliga undervisningsmaterial
 • Budgetmotion av ledamoten Otto Meri m.fl. om en konstisplan till Johannesplanen
 • Budgetmotion av ledamoten Kaisa Hernberg m.fl. om påskyndning av spårvagnsprojekt
 • Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om ökning av resurserna för ungdomsarbetet i centrum
 • Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om stöd för ungdomar i 10–16 års ålder i behov av särskilt stöd
 • Budgetmotion av ledamoten Reetta Vanhanen m.fl. om ökning av antalet anställningar för psykiatriska vårdare inom primärvården
 • Budgetmotion av ledamoten Jussi Chydenius m.fl. om en frisbeegolfbana i Svedängen 
 • Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om ett pedagogiskt expertteam för fostrans- och utbildningssektorns lokaler
 • Budgetmotion av ledamoten Alviina Alametsä m.fl. om ökning av psykiatrisk hjälp med låg tröskel
 • Budgetmotion av ledamoten Heimo Laaksonen m.fl. om ett tak till Parkstads idrottsparks läktare
 • Budgetmotion av ledamoten Heimo Laaksonen m.fl. om bajamajor och en kiosk till Bocksbacka
 • Budgetmotion av ledamoten Heimo Laaksonen m.fl. om stadscyklar till Malms, Mosabacka, Parkstads och Bocksbacka stationer
 • Budgetmotion av ledamoten Veronika Honkasalo m.fl. om reservering av anslag för läroböcker i livsåskådningskunskap i grundskolor 
 • Budgetmotion av ledamoten Mika Ebeling m.fl. om Helsingforstillägg till 2–3-åringar
 • Budgetmotion av ledamoten Sinikka Vepsä m.fl. om ökning av antalet vårdbiträden i de mångsidiga servicecentralerna i Helsingfors

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 • Motion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om en förebyggande verksamhetsplan mot stympning av barns könsorgan
 • Motion av ledamoten Ozan Yanar m.fl. om stöd för barns och ungas hobbyer
 • Motion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara m.fl. om upphörande med att dumpa snö i havet
 • Motion av ledamoten Maria Ohisalo m.fl. om upprätthållande av arbetsförmågan hos arbetslösa
 • Motion av ledamoten Tuula Haatainen m.fl. om bortflyttning av en farlig snötipp från Hertonäs 
 • Motion av ledamoten Paavo Arhinmäki m.fl. om motionsverksamhet för familjer i skolsalar på veckoslut

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close