Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Motioner inlämnade vid sammanträdet

§ 106

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Budgetmotioner

 • Budgetmotion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om avgiftsfria fridagar för närståendevårdare
 • Budgetmotion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om avgiftsfri kollektivtrafik för helsingforsare på ålderspension med låga inkomster
 • Budgetmotion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om anställning av en barnpsykiater som stöd för barnskyddet
 • Budgetmotion av ledamoten Petra Malin m.fl. om höjning av lokaldimensioneringen per barn för nya och ombyggda daghemslokaler
 • Budgetmotion av ledamoten Petra Malin m.fl. om kunddimensioneringen inom socialarbetet bland vuxna
 • Budgetmotion av ledamoten Petra Malin m.fl. om kvaliteten och gruppstorleken i den förberedande undervisningen för barn med invandrarbakgrund
 • Budgetmotion av ledamoten Nelli Ruotsalainen m.fl. om ett försök med hobbysedlar i syfte att likställa barnens hobbymöjligheter
 • Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om iståndsättning och asfaltering av grusvägar
 • Budgetmotion av ledamoten Petrus Pennanen m.fl. om förbättring av kvaliteten på klimatvänlig skolmat
 • Budgetmotion av ledamoten Kati Juva m.fl. om virtuell gruppverksamhet för ensamma
 • Budgetmotion av ledamoten Kati Juva m.fl. om geronomer och multiprofessionalitet inom hemvården
 • Budgetmotion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om ökning av resurserna för ungdomstjänster
 • Budgetmotion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara m.fl. om ökning av anslagen för snöhantering
 • Budgetmotion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om slopande av ensidig tolkning av produktivitetsmålet
 • Budgetmotion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om stöd för mobilitet för pensionärer
 • Budgetmotion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om ökning av anslagen för positiv särbehandling inom småbarnspedagogiken
 • Budgetmotion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om ökning av antalet skolgångsbiträden i grundskolor och gymnasier
 • Budgetmotion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om tillräckliga undervisningsmaterial
 • Budgetmotion av ledamoten Otto Meri m.fl. om en konstisplan till Johannesplanen
 • Budgetmotion av ledamoten Kaisa Hernberg m.fl. om påskyndning av spårvagnsprojekt
 • Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om ökning av resurserna för ungdomsarbetet i centrum
 • Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om stöd för ungdomar i 10–16 års ålder i behov av särskilt stöd
 • Budgetmotion av ledamoten Reetta Vanhanen m.fl. om ökning av antalet anställningar för psykiatriska vårdare inom primärvården
 • Budgetmotion av ledamoten Jussi Chydenius m.fl. om en frisbeegolfbana i Svedängen 
 • Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om ett pedagogiskt expertteam för fostrans- och utbildningssektorns lokaler
 • Budgetmotion av ledamoten Alviina Alametsä m.fl. om ökning av psykiatrisk hjälp med låg tröskel
 • Budgetmotion av ledamoten Heimo Laaksonen m.fl. om ett tak till Parkstads idrottsparks läktare
 • Budgetmotion av ledamoten Heimo Laaksonen m.fl. om bajamajor och en kiosk till Bocksbacka
 • Budgetmotion av ledamoten Heimo Laaksonen m.fl. om stadscyklar till Malms, Mosabacka, Parkstads och Bocksbacka stationer
 • Budgetmotion av ledamoten Veronika Honkasalo m.fl. om reservering av anslag för läroböcker i livsåskådningskunskap i grundskolor 
 • Budgetmotion av ledamoten Mika Ebeling m.fl. om Helsingforstillägg till 2–3-åringar
 • Budgetmotion av ledamoten Sinikka Vepsä m.fl. om ökning av antalet vårdbiträden i de mångsidiga servicecentralerna i Helsingfors

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

 • Motion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om en förebyggande verksamhetsplan mot stympning av barns könsorgan
 • Motion av ledamoten Ozan Yanar m.fl. om stöd för barns och ungas hobbyer
 • Motion av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara m.fl. om upphörande med att dumpa snö i havet
 • Motion av ledamoten Maria Ohisalo m.fl. om upprätthållande av arbetsförmågan hos arbetslösa
 • Motion av ledamoten Tuula Haatainen m.fl. om bortflyttning av en farlig snötipp från Hertonäs 
 • Motion av ledamoten Paavo Arhinmäki m.fl. om motionsverksamhet för familjer i skolsalar på veckoslut

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng