Motioner inlämnade vid sammanträdet

§ 275

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsinki City Council

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

  • Motion av ledamoten Emma Kari m.fl. om lösning av problem som ändringarna i utkomststödet orsakat för de sämre lottade
  • Motion av ledamoten Mauri Venemies m.fl. om förtydligande av beslutsförslagen för motioner som föreläggs fullmäktige
  • Motion av ledamoten Kaisa Hernberg m.fl. om utveckling av Arabia strandpark
  • Motion av ledamoten Terhi Koulumies m.fl. om minskning av mikroplast i dagvatten
  • Motion av ledamoten Amanda Pasanen m.fl. om utredning av hållbar mätning av välbefinnandet

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close