Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla työsuhteessa oleville henkilöille hankintojen tekemisestä

HEL 2017-006830
More recent handlings
§ 19

Kulttuurin ja vapaa-ajan työntekijän oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun (Helsinki-apu)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti oikeuttaa seuraavat henkilöt toteuttamaan Helsinki-apu hankkeen toimintaan liittyviä hankintoja 30.3.2020 lähtien, edellyttäen että

- toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa
- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
- hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta.
Hörkkö Tiina
aluepäällikkö
hyväksyjä
Kaisjoki Jussi
yksikön päällikkö
tilaaja
Komppula Sami
yksikön päällikkö
tilaaja
Pekkanen Joonas
ts.tietohallintopäällikkö
tilaaja
Sariola Reetta
yksikön päällikkö
tilaaja
 
 

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 22.5.2017 (§ 101) siirtää hankintojen toimivaltaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtajalle 300 000 euroon saakka koko toimialalle.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän (22.6.2016, § 196) hallintosäännön 20 luvun 8 §:n mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

This decision was published on 30.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja