Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla työsuhteessa oleville henkilöille hankintojen tekemisestä

HEL 2017-006830
More recent handlings
§ 36

Kulttuurin ja vapaa-ajan työntekijän oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun (Helsinki-apu) 1.6.2020 lähtien

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti oikeuttaa seuraavat henkilöt toteuttamaan Helsinki-apu hankkeen toiminaan liittyviä hankintoja 1.6.2020 lähtien, edellyttäen että

- toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen

- hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta

Hörkkö Tiina
aluepäällikkö
hyväksyjä
Lempiäinen Tomi
projektipäällikkö
hyväksyjä
Sariola Reetta
yksikön päällikkö
tilaaja
Ilmola Annika
kirjastonhoitaja
tilaaja
 
 
 

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 22.5.2017 (§ 101) siirtää
hankintojen toimivaltaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtajalle 300 000 euroon saakka koko toimialalle.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän (22.6.2016, § 196) hallintosäännön
20 luvun 8 §:n mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa
olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

This decision was published on 02.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 09 310 89130

marko.luukkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja