Vaalilautakunnat, vuoden 2019 eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit sekä mahdollisesti samaan aikaan järjestettävät maakuntavaalit

HEL 2018-011892
More recent handlings
Case 9. / 137 §

Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa vuoden eduskunta- ja europarlamenttivaaleja varten 169 vaalilautakuntaa hoitamaan vaalipäivän äänestämistä Helsingin äänestyspaikoilla.

Kaupunginhallitus päätti valita puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntiin liitteen 1 mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit sunnuntaina 26.5.2019.

Kaupunginhallituksen on vaalilain 15 §:n mukaan mukaisesti hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa noudatetaan kaupunginvaltuuston (25.4.2018 § 87) vahvistamaa äänestysaluejakoa, jonka mukaan Helsingissä on 169 äänestysaluetta. Kaupunginhallitus on päättänyt (17.12.2018 § 818) äänestysalueiden äänestyspaikat.

Keskusvaalilautakunta hyväksyi (27.11.2018 § 20) vaalilautakuntien varajäsenten määrän lisäämisen viiteen varajäseneen. Aiemmin varajäseniä on valittu kolme. Samalla keskusvaalilautakunta hyväksyi muutoksesta aiheutuvat kustannukset.

Vaalilautakuntien työmäärä on kasvanut äänestäjämäärän ja vaalijärjestelyihin liittyvien vaatimusten kasvaessa. Vaalilautakuntien varajäsenten määrän lisääminen on tarpeen myös viime hetkellä ilmenneiden esteiden (mm. sairaus) vuoksi. Vaalilautakuntien kokoonpanoja tarkistetaan tavanomaisesti uusilla kaupunginhallituksen päätöksillä. Vaalilautakuntien jäsenmäärän lisääminen peruutusten tapahtuessa juuri ennen vaalipäivää voi kaupunginhallituksenpäätös mennä vaalien yli.

Vaalien läheisyyden vuoksi vaalilautakunnat tulee asettaa samanaikaisesti.

Vaalilautakunnissa on jäseniä ja varajäseniä yhteensä 1690. Vaalikelpoinen vaalilautakuntaan on jokainen äänioikeutettu, jonka kotikunta on Helsinki. Vaalilain 15 §:n mukaisesti vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten tulee valtiollisissa vaaleissa mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan kunnallisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esitys vaalilautakuntaan valittavista henkilöistä on laadittu edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita rekisteröityjä puolueita edustavien tahojen pohjalta.

Close

Keskusvaalilautakunta 27.11.2018 § 20

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti hyväksyä vaalilautakunnan varajäsenten määrän lisäämisen ja siitä syntyvät kustannukset.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna
Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna@hel.fi

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Close

This decision was published on 13.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 09 310 64572

veera.reuna@hel.fi

Attachments

1. Vaalilautakunnat eduskuntavaalit europarlamenttivaalit 2019

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.