Vaalilautakunnat, vuoden 2019 eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit sekä mahdollisesti samaan aikaan järjestettävät maakuntavaalit

HEL 2018-011892
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 137 §

Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa vuoden eduskunta- ja europarlamenttivaaleja varten 169 vaalilautakuntaa hoitamaan vaalipäivän äänestämistä Helsingin äänestyspaikoilla.

Kaupunginhallitus päätti valita puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntiin liitteen 1 mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit sunnuntaina 26.5.2019.

Kaupunginhallituksen on vaalilain 15 §:n mukaan mukaisesti hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa noudatetaan kaupunginvaltuuston (25.4.2018 § 87) vahvistamaa äänestysaluejakoa, jonka mukaan Helsingissä on 169 äänestysaluetta. Kaupunginhallitus on päättänyt (17.12.2018 § 818) äänestysalueiden äänestyspaikat.

Keskusvaalilautakunta hyväksyi (27.11.2018 § 20) vaalilautakuntien varajäsenten määrän lisäämisen viiteen varajäseneen. Aiemmin varajäseniä on valittu kolme. Samalla keskusvaalilautakunta hyväksyi muutoksesta aiheutuvat kustannukset.

Vaalilautakuntien työmäärä on kasvanut äänestäjämäärän ja vaalijärjestelyihin liittyvien vaatimusten kasvaessa. Vaalilautakuntien varajäsenten määrän lisääminen on tarpeen myös viime hetkellä ilmenneiden esteiden (mm. sairaus) vuoksi. Vaalilautakuntien kokoonpanoja tarkistetaan tavanomaisesti uusilla kaupunginhallituksen päätöksillä. Vaalilautakuntien jäsenmäärän lisääminen peruutusten tapahtuessa juuri ennen vaalipäivää voi kaupunginhallituksenpäätös mennä vaalien yli.

Vaalien läheisyyden vuoksi vaalilautakunnat tulee asettaa samanaikaisesti.

Vaalilautakunnissa on jäseniä ja varajäseniä yhteensä 1690. Vaalikelpoinen vaalilautakuntaan on jokainen äänioikeutettu, jonka kotikunta on Helsinki. Vaalilain 15 §:n mukaisesti vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten tulee valtiollisissa vaaleissa mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan kunnallisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esitys vaalilautakuntaan valittavista henkilöistä on laadittu edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita rekisteröityjä puolueita edustavien tahojen pohjalta.

Stäng

Keskusvaalilautakunta 27.11.2018 § 20

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti hyväksyä vaalilautakunnan varajäsenten määrän lisäämisen ja siitä syntyvät kustannukset.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna
Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna@hel.fi

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 13.03.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 09 310 64572

veera.reuna@hel.fi

Bilagor

1. Vaalilautakunnat eduskuntavaalit europarlamenttivaalit 2019

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.