Innovaatiorahastoasiat vuosille 2019-2020

HEL 2018-012111
More recent handlings
Case 8. / 50 §

Käynnissä olevien innovaatiorahastosta rahoitettujen hankkeiden jatkuminen

Economic Development Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi käynnissä oleville hankkeille innovaatiorahastosta aikaisemmin sidottua rahoitusta yhteensä enintään 1 627 189 euroa käytettäväksi vuonna 2020 seuraavasti:

Hanke
Toteuttaja
Myönnettävä rahoitus vuodelle 2020
Helsingin älykäs tietomalli  
(PRR 3599767)
Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Rakennetun ympäristön laitos
110 485
Fintech-ekosysteemin rakentaminen  
(PRR 3599758 ja 3599759)
Fintech Finland ry
15 000
 Helsinki Business Hub Ltd Oy
24 960
Fiksu Kalasatama 2018-20  
(PRR 3599750)
Forum Virium Helsinki Oy
280 000
Jätkäsaari Mobility Lab  
(PRR 3599763, 3599764 ja 3599765)
Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Liikenne- ja katusuunnittelu
117 185
 Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia
196 400
 Forum Virium Helsinki Oy
108 315
Stara eRetrofit   
(PRR 3599768)
Helsingin kaupunki, Liikelaitos Stara
65 300
 Forum Virium Helsinki Oy
56 700
UrbanSense  
(PRR 3599753 ja 3599754)
Forum Virium Helsinki Oy
60 720
 Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
40 000
Health Capital Helsinki 2.0  
(PRR 3599724)
Helsinki Business Hub Ltd Oy
240 000
Helsinki XR Center  
(PRR 3599766)
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
142 524
Maria 01 - Euroopan johtava kasvuyrityskeskittymä   
(PRR 3599752)
Startup Maria Oy
169 600
Yhteensä 
1 627 189

Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeinojaosto siirsi käynnissä olevien hankkeiden vuonna 2019 käyttämättä jäävää määrärahaa yhteensä enintään 822 562 euroa käytettäväksi seuraavasti:

Hanke
Toteuttaja
Siirrettävä rahoitus vuodelle 2020
Siirrettävä rahoitus vuodelle 2021
Siirrettävä rahoitus vuodelle 2022
Jätkäsaari Mobility Lab   (PRR 3599764 ja 3599765)
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
21 434
13 560
-
 
Forum Virium Helsinki Oy
121 865
83 135
-
Innovatiivisten hankintojen edistäminen kaupungin toimialoilla (PRR 3599770)
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
10 000
-
-
Ahti ‐ Merellisen Helsingin yritysekosysteemi   (PRR 3599761)
Helsingin kaupunki, Kulttuuri‐ ja vapa-ajan toimiala, kehittämispalvelut ja ICT-kehitys
44 000
-
-
Stara eRetrofit   (PRR 3599768)
Helsingin kaupunki, Liikelaitos Stara
160 400
11 650
-
 
Forum Virium Helsinki Oy
-
16 900
-
UrbanSense   (PRR 3599753 ja 3599754)
Forum Virium Helsinki Oy
31 716
-
-
 
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
27 500
-
-
 
Helsingin yliopisto
50 991
-
-
Health Capital Helsinki 2.0   (PRR 3599724)
Helsinki Business Hub Ltd Oy
-
-
162 921
Helsinki XR Center   (PRR 3599766)
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
66 490
-
-
Yhteensä
 
534 396
125 245
172 921

Edelleen kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi enintään 243 055 euroa lisärahoitusta käytettäväksi vuonna 2020 käynnissä oleville hankkeille seuraavasti:

Hanke
Toteuttaja
Myönnettävä rahoitus vuodelle 2020
Fintech-ekosysteemin rakentaminen   (PRR 3599759)
Helsinki Business Hub Ltd Oy
28 543
Ahti ‐ Merellisen Helsingin yritysekosysteemi   (PRR 3599761)
Helsingin kaupunki, Kulttuuri‐ ja vapa-ajan toimiala, kehittämispalvelut ja ICT-kehitys
214 512
Yhteensä
 
243 055

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti, että Palvelukeskus Helsingin hankkeelle Hoivarobotiikan kokeilu ikääntyneiden kotihoidossa (PPR 3599732) vuodelta 2018 vuodelle 2020 siirrettyä rahoitusta ei makseta hankkeelle.

Käsittely

Asian aikana kysymyksiin oli vastaamassa erityissuunnittelija Ida Björkbacka. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Käynnissä olevien hankkeiden jatkuminen vuonna 2020

Kaupunginhallitus on sitonut innovaatiorahaston vuoden 2020 varoja yhdeksälle hankkeelle (11.12.2017 § 21, 10.12.2018 § 57, 24.09.2018 § 42, 29.01.2019 § 3, 11.03.2019 § 6 ja 27.05.2019 § 17). Kaikki yhdeksän hanketta ovat jättäneet väliraporttinsa innovaatiorahastolle. Raportoinnin perusteella elinkeinojaosto päättää jatkorahoituksesta ja määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksista. Kaikki yhdeksän hanketta hakivat vuodelle 2020 sidottuja määrärahoja käyttöönsä. Viisi hankkeista hakivat lisäksi vuonna 2019 käyttämättä jäävälle määrärahalle siirtoa tuleville vuosille.

Lisäksi yksi käynnissä oleva hanke, jonka rahoitus innovaatiorahastosta päättyisi vuonna 2019 ja yksi juuri alkanut hanke, ovat hakeneet käyttämättä jäävälle määrärahalle siirtoa tuleville vuosille ja kaksi hanketta on hakenut lisärahoitusta.

Kaikille hankkeille, joille oli sidottu innovaatiorahaston rahoitusta vuodelle 2020, esitetään rahoitusta. Lisäksi osalle hankkeista esitetään vuonna 2019 käyttämättä jäävien määrärahojen siirtoa käytettäväksi tulevina vuosina, ja kahdelle hankkeelle esitetään lisärahoitusta vuodelle 2020.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on lisäksi 10.12.2018 § 57 ja 25.09.2017 § 7 siirtänyt vuodelta 2017 ja 2018 käyttämättä jäänyttä määrärahaa yhteensä 503 082 euroa hankkeille Kansainvälistä kasvua, Fiksu Kalasatama 2018-20, UrbanSense ja Hoivarobotiikan kokeilu ikääntyneiden kotihoidossa käytettäväksi vuonna 2020. Tämä rahoitus on hankkeiden käytettävissä vuonna 2020, lukuun ottamatta Hoivarobotiikan kokeilu ikääntyneiden kotihoidossa -hanketta.

Aalto-yliopiston hanke ”Helsingin älykäs tietomalli”

Hanke on käynnistynyt suunnitellusti ja on pysynyt aikataulussaan. Hankkeen rahoittaminen vuodelle 2020 on perusteltua. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto sitoi päätöksessään 27.05.2019 § 17 rahoitusta hankkeelle myös vuodelle 2021.

Aalto-yliopiston saama tuki ei ole valtion tukea, koska kyseessä on tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta ja yliopiston tutkimus- ja kehittämistoiminta ei ole toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Fintech Finland ry:n ja Helsinki Business Hub Ltd Oy:n hanke ”Fintech-ekosysteemin rakentaminen”

Hanke käynnistyi puoli vuotta suunniteltua myöhemmin johtuen työ- ja elinkeinoministeriön rahoituspäätöksen viivästymistä. Innovaatiorahastosta vuodelle 2018 ehdollisesti myönnettyä rahoitusta ei maksettu hankkeelle, koska ehtona ollut muu rahoitus hankkeelle vahvistui vasta alkuvuonna 2019. Vuodelle 2019 myönnetty rahoitus maksettiin hankkeelle kokonaisuudessaan.

Ehtona hankkeen rahoittamiselle 24.09.2018 § 42 oli työ- ja elinkeinoministeriön ja yksityisen rahoituksen varmistuminen. Yksityinen rahoitus on toteutunut hankkeessa hieman odotettua pienempänä, mutta muualta saatu rahoitus voidaan katsoa riittävänä innovaatiorahaston osalta. Hanketta kannustetaan lisäämään yksityisen rahoituksen osuutta jatkossa.

Ehdoksi innovaatiorahaston vuodelle 2020 sidotulle rahoitukselle on edellisessä rahoituspäätöksessä määritelty, että hankkeen tulee toimittaa innovaatiorahastolle suunnitelma siitä, miten hankkeessa kehitetään taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävä toimintamalli, jolla toiminnan jatko voidaan varmistaa hankerahoituksen päätyttyä. Koska hankkeen aloitus siirtyi puolella vuodella suunnitellusta, hanke tarvitsee vielä lisäaikaa suunnitelman tuottamiseen, jotta käynnissä olevan strategisen suunnittelutyön tulokset ehtivät valmistua. Innovaatiorahaston rahoitus vuodelle 2020 maksetaan hankkeelle erissä niin, että yksi neljäsosa maksetaan vuoden alussa ja loput kun suunnitelma on toimitettu innovaatiorahastolle. Suunnitelmassa tulee huomioida suhteet fintech-alan avainsidosryhmiin, niiden roolit ja yhteistyömallien kehittämistoimenpiteet.

Aikaisemmin hankkeelle sidotun 39 960 euron rahoituksen lisäksi hankkeelle haetaan 28 542 euroa Helsinki Business Hubille. Haettu lisärahoitus vastaa vuodelle 2018 myönnettyä summaa. Hanke on etenemässä hyvin ja sen jatkorahoitus on perusteltua.

Fintech Finland ry:n ja Helsinki Business Hub Ltd Oy:n saama tuki ei ole valtiontukea, koska tuen saajat eivät harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Forum Virium Helsinki Oy:n hanke ”Fiksu Kalasatama 2018-20”

Hanke on edennyt hyvin ja toiminta on ollut aktiivista ja vuoden 2020 rahoituksen myöntäminen on perusteltua. Elinkeinojaosto on lisäksi 10.12.2018 § 57 siirtänyt vuonna 2018 käyttämättä jäänyttä rahoitusta enintään 67 500 euroa hankkeelle.

Forum Virium Helsinki Oy:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska yhtiö ei harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Kaupunginkanslian hanke "Innovatiivisten hankintojen edistäminen kaupungin toimialoilla"

Elinkeinojaoston rahoituspäätös hankkeelle tuli odotettua myöhemmin peruuntuneen kokouksen vuoksi, jolloin hankkeen aloitus myöhästyi. Ostopalvelut, joihin innovaatiorahastosta myönnetty rahoitus vuodelle 2019 kohdistuu, toteutuvat vuoden 2020 puolella. Hanke on lisäksi sisällöltään sellainen, että ostopalvelujen huolelliseen määrittelyyn täytyy varata riittävästi aikaa. Käyttämättä jäävän rahoituksen siirtäminen on perusteltua.

Elinkeinojaosto on 11.11.2019 § 39 myöntänyt hankkeelle myös 165 000 euroa rahoitusta vuodelle 2020 ja sitonut 65 000 euroa vuodelle 2021.

Kaupunkiympäristön toimialan, kaupunginkanslian ja Forum Virium Helsinki Oy:n hanke ”Jätkäsaari Mobility Lab”

Hanke on käynnistynyt myöhässä muun muassa rekrytointihaasteiden takia. Hanke on kuitenkin pääsyt hyvin vauhtiin. Hankkeelle haetaan siirtoa vuonna 2019 käyttämättä jääneille hankerahoille. Syynä siirtoihin on hankkeen myöhäinen aloitus. Siirrot tuleville vuosille ja sidottujen rahojen myöntäminen vuodelle 2020 ovat perusteltuja. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 10.12.2018 § 57 sitoa rahoitusta hankkeelle myös vuodelle 2021.

Forum Virium Helsinki Oy:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska yhtiö ei harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Liikelaitos Staran ja Forum Virium Helsinki Oy:n hanke ”Stara eRetrofit”

Hanke on vasta aloittanut toimintansa ja tuloksia on siksi tässä vaiheessa vaikea arvioida. Toiminta on kuitenkin väliraportin perusteella käynnistynyt hyvin. Hankkeelle ehdotettu aikataulumuutos on perusteltu. Hankkeen siirtyessä kolmella kuukaudella eteenpäin vuoden 2019 käyttämättä jääneen rahoituksen siirtäminen vuodelle 2021 on perusteltua. Myös hankkeen rahoitus vuodelle 2020 on perusteltua, jotta hankkeen tavoitteet toteutuisivat.

Forum Virium Helsinki Oy:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska yhtiö ei harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Kaupunginkanslian, Forum Virium Helsinki Oy:n ja Helsingin yliopiston hanke ”UrbanSense”

Hanke on käynnistynyt ja pääosin toteutunut suunnitelmien mukaan. Hankkeen rahoittaminen vuonna 2020 on perusteltua. Vuonna 2019 käyttämättä jäävien määrärahojen siirto vuodelle 2020 on perusteltua, koska toiminta ei ole teknisistä syistä johtuen ollut täysimääräistä.

Forum Virium Helsinki Oy:n saama tuki ei ole valtiontukea. Yhtiö ei harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla. Helsingin yliopiston saama tuki ei ole valtion tukea, koska kyseessä on tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta ja yliopiston tutkimus- ja kehittämistoiminta ei ole toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n hanke “Health Capital Helsinki 2.0”

Hankkeen alkuperäinen aikataulu viivästyi muutamia kuukausia, ja projektin johtaja aloitti huhtikuun lopussa 2020. Tiimin muodostaminen ja toiminnan suunnittelu ovat käynnissä. Kokonaisaikataulun takarajaa on sovittu pidennettäväksi kesäkuuhun 2022 saakka viivästyneen aloituksen perusteella, jolloin toimintakausi pysyy suunnitellussa 36 kuukaudessa. Vuonna 2019 käyttämättä jääneen rahoituksen siirtäminen vuodelle 2022 on siksi perusteltua. Myös hankkeelle sidotun rahoituksen myöntäminen vuodelle 2020 on perusteltua, jotta hankkeen tavoitteita voidaan saavuttaa. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on myös 28.01.2019 § 3 sitonut rahoitusta hankkeelle vuodelle 2021.

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n saama tuki ei ole valtiontukea, koska tuen saaja ei harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hanke ”Helsinki XR Center”

Hanke on raportin mukaan käynnistynyt hyvin ja hankkeen rahoittaminen vuonna 2020 on perusteltua. Hankkeen toteuttaja arvioi, että innovaatiorahastolta saadusta rahoituksesta jää vuonna 2019 noin 66 000 euroa käyttämättä, joka haetaan siirrettäväksi vuodelle 2020. Siirto on perusteltu, koska hankkeen rekrytoinnit ovat viivästyneet ja monikäyttäjäympäristön hankinta ei toteutunut vuonna 2019, vaan se toteutetaan vasta seuraavana vuonna. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on 11.03.2019 § 6 sitonut rahoitusta hankkeelle myös vuodelle 2021.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska kyseessä on tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta ja korkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminta ei ole toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Startup Maria Oy:n hanke ”Maria 01 - Euroopan johtava kasvuyrityskeskittymä”

Hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja hankkeen rahoittaminen vuonna 2019 on perusteltua. Helsingin kaupungin Start up Maria Oy:lle antamaa toimintatukea on pidettävä Euroopan unionin perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdan mukaisena valtiontukena. Tuki myönnetään komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) 27 artiklan mukaisena innovaatioklusterille myönnettävänä tukena.

Tuensaajaa Startup Maria Oy -nimistä osakeyhtiötä kohtaan ei ole annettu sellaista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjen vastaiseksi tai sisämarkkinoille soveltumattomaksi, eikä säätiö ole ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut ryhmäpoikkeusasetuksen I luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset.

Tuen myöntävän toimielimen päätöksestä tehdään komissiolle yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen liitteen II mukainen jälki-ilmoitus työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä sähköisesti. Koko Maria 01 arvioidut toimintakustannukset ovat vuodelle 2020 yhteensä 2 445 500 euroa, joista tukikelpoisia kustannuksia ovat 1 001 900 euroa. Innovaatiorahastosta myönnettävä tuki on 169 000 euroa eli noin 17 % tukikelpoisista kustannuksista. Tukikelpoiset kustannukset sisältävät muun muassa palkkakuluja, matkakuluja ja ostopalveluja mutta ei vuokrakuluja.

Startup Maria Oy:n ja kaupungin väliseen vuokrasopimukseen sisältyy EU komission asetuksen 651/2014 artikla 28:n mukaista pk-yritysten innovaatiotukea, elinkeinojohtajan päätös 8.11.2017 § 102.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan hanke ”Ahti ‐ Merellisen Helsingin yritysekosysteemi”

Ahti-hanke sai vuodelle 2019 rahoitusta innovaatiorahastosta 205 760 euroa ja hakee lisärahoitusta vuosille 2020–2021. Projektin toteutus käynnistyi noin kolme kuukautta aiottua myöhemmin. Osa vuodelle 2019 myönnetyistä rahoista haetaan siirrettäväksi vuodelle 2020.

Raportin perusteella hanke on jäänyt tavoitteista jälkeen pääosin aloituksen myöhästyessä. Myöhästyminen johtui muun muassa rekrytointihaasteista. Hankkeen vaikuttavuutta on siksi tässä vaiheessa vaikea arvioida.

Ahdin tavoitteena on osaltaan edistää kaupungin merellistä strategiaa, jonka mukaan merelliset kohteet ovat helposti saavutettavissa ja merelliset tuotteet löytyvät digitaalisista kanavista ja niiden tulee olla sieltä myös ostettavissa. Merelliselle strategialle ei ole osoitettu omaa rahoitusta, joten strategian mukainen toteutus vaatii erillismäärärahoja. Ahti-hankkeessa on lähdetty tunnistamaan ja vetämään yhteen Helsingin merellisiä palveluja, mikä on arvokas osa merellisen Helsingin kehittämistä.

Jotta hankkeen tavoitteita voitaisiin toteuttaa, hankkeen rahoittaminen vuodelle 2020 on perusteltua. Vuonna 2019 käyttämättä jääneen rahoituksen siirto vuodelle 2020 on perusteltua, jotta hankkeen digitaalinen rajapintakehitys ja markkinointi toteutuisivat. Hankkeelle ei tässä vaiheessa esitetä sidottavaksi rahoitusta vuodelle 2021, ennen kuin nähdään miten tavoitteet lähtevät toteutumaan.

Ahti-hankkeessa tulee vuonna 2020 keskittyä erityisesti kaupungin omien venepaikkojen yhteiskäyttöön. Toiminnan edellytyksenä on oltava, että venepaikat ja niiden tiedot ovat avoimia ja paikkojen varaamiseen löytyisi avoimia rajapintoja, joiden päälle esimerkiksi kaupalliset toimijat voivat halutessaan rakentaa sovelluksia ja omaa liiketoimintaa.

Palvelukeskus Helsingin hanke ”Hoivarobotiikan kokeilu ikääntyneiden kotihoidossa”

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto siirsi 10.12.2018 § 57 vuodelta 2018 käyttämättä jääneitä määrärahoja 57 000 euroa käytettäväksi vuonna 2020. Rahoituksen maksaminen hankkeelle vuonna 2020 ei arvioida olevan perusteltua, koska hankkeen pääpaino on muuttunut niin, että hankkeella ei enää arvioida olevan merkittävää elinkeinoperustan luomisen vaikutusta. Hankkeen väliraportissa esitetty toimintasuunnitelma vuodelle 2020 ei pidä sisällään yritysvuoropuhelua tai yritysverkoston toimintaa edistäviä toimenpiteitä.

Hankkeen alkuperäisen tavoitteen mukaista laajempaa, robotiikan yrityskumppaniverkostoa ei ole syntynyt, osittain hankkeen toteuttajasta riippumattomista syistä. Toisaalta keskusteluja on käyty runsaan robotiikkatoimijajoukon kanssa ja kaupunki on oppinut aihepiiristä ja toimijoista valtavasti hankkeen aikana.

Kaupunginkanslian hanke ”Kansainvälistä kasvua”

Hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on 25.09.2017 § 7 siirtänyt vuodelta 2017 käyttämättä jäänyttä rahoitusta 353 000 euroa vuodelle 2020, joka on hankkeen käytössä ensi vuonna.

Hankkeen toiminnasta ja tuloksista on syytä tehdä vaikuttavuusanalyysi ja on pohdittava, miten onnistuneita toimintamalleja voisi saada osaksi kaupungin perustoimintaa, kun hanke päättyy vuoden 2020 lopussa.

Innovaatiorahaston säännöt ja käytön periaatteet

Kaupunginvaltuusto on 17.5.2017 § 240 päättänyt innovaatiorahaston säännöistä, joiden mukaan rahaston varoja käytetään Helsingin elinkeino- ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. Rahoitusta voidaan myöntää joko kaupungin yksin tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteuttamiin hankkeisiin.

Sääntöjen mukaisesti rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahasto toimii itsenäisenä taseyksikkönä, ja sen tilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen. Rahastoa kartutetaan siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston tilikauden tulos sekä kaupunginvaltuuston erikseen päättämät varat.

Hallintosäännön 8. luvun 2 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää innovaatiorahaston käytöstä. Jaosto päätti 25.9.2017 § 6 innovaatiorahaston käytön periaatteista ja jatkuvan rahoitushaun avaamisesta.

Innovaatiorahaston käytön periaatteiden mukaisesti rahastosta voidaan myöntää hankkeille kokonaisrahoitusta tai rahoitusta ulkopuolisen rahoituksen vastinrahaksi rahaston tarkoituksenmukaisiin projekteihin ja investointihankkeisiin.

Rahaston käytön periaatteiden mukaan varoja voidaan myöntää enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan, mutta niitä voidaan sitoa useammalle vuodelle. Rahoitusta hakevilla kaupunkiorganisaation ulkopuolisilla toimijoilla tulee olla yhteistyökumppani Helsingin kaupungin toimialoilta tai keskushallinnosta. Jokaisella innovaatiorahaston rahoittamalla hankkeella tulee olla ohjausryhmä, jossa on vähintään yksi Helsingin kaupungin edustaja.

Väliraporttien arviointi

Kaupunginkanslian ja toimialojen edustajista koostuva innovaatiorahaston ohjausryhmä ja kaupunginkanslian edustajista koostuva valmistelusihteeristö ovat arvioineet hankkeiden väliraportteja. Arvioinnissa on kuultu myös hankkeiden aiheisiin liittyviä kaupungin asiantuntijoita. Yhteenveto haetuista ja myönnettäväksi esitetyistä rahoituksista, kuvaus jokaisesta hankkeesta sekä valmistelusihteeristön hankekohtaiset arvioinnin tulokset ovat liitteenä 1.

Hankearvioinnissa on rahaston sääntöjen ja käytön periaatteiden mukaisesti kiinnitetty erityistä huomiota hankkeen potentiaaliin luoda tulevaisuuden elinkeino- ja osaamisperustaa sekä siihen, miten hanke edistää Helsingin yritysekosysteemien kehittymistä, kokeilualustojen luomista, innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä. Hankkeen toteutettavuus (hankesuunnitelman selkeys, kokonaisrahoituksen ja budjetin perusteltavuus, relevanttien yhteistyötahojen mukanaolo) ja hankkeen tuoma hyöty suhteessa haettuun rahoitukseen on myös otettu huomioon. Lisäksi hankkeen tuomat hyödyt kaupungin asukkaiden ja asiakkaiden palvelujen kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä on huomioitu.

Toimeenpano ja rahoitettujen hankkeiden seuranta

Vuonna 2019 rahoitusta saaneet hankkeet jättävät erillisestä pyynnöstä innovaatiorahastolle koko vuotta kattavan taloudellisen loppuselvityksen keväällä 2020. Yli 12 kuukautta kestävistä hankkeista toimitetaan väliraportit kerran vuodessa. Hankkeiden päätyttyä toteuttajan on toimitettava loppuraportti ja taloudellinen loppuselvitys kuuden kuukauden sisällä loppuraportointilomakkeella.

Hankerahoituksen palauttamista vaaditaan tapauksissa, joissa hakija ei ole toteuttanut rahoituspäätöksen mukaista hankesuunnitelmaa tai noudattanut rahoituspäätöksen ehtoja tai innovaatiorahaston ohjeita. Hankkeilla tulee olla oma erillinen kirjanpito.

Close

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 11.11.2019 § 39

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi innovaatiorahastosta rahoitusta yhteensä 10 000 euroa käytettäväksi vuonna 2019, yhteensä 265 000 euroa käytettäväksi vuonna 2020 ja sitoo yhteensä 65 000 euroa käytettäväksi vuonna 2021 seuraavasti:

 
Hanke
 
Toteuttaja
Myönne-tään vuodelle 2019
Myönne-tään vuodelle 2020
Sidotaan vuodelle 2021
 
YHT (€)
Innovatiivisten hankintojen edistäminen kaupungin toimialoilla
Helsingin kaupunki, Kaupun-ginkanslia
 
 
10 000
 
 
165 000
 
 
65 000
 
 
240 000
Yrittäjyyden ja työelämäosaami-sen Stadi
Helsingin kaupunki, Kasvatuk-sen ja koulutuksen toimiala
 
 
-
 
 
100 000
 
 
-
 
 
 
100 000
 
YHT (€)
10 000
265 000
65 000
340 000

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti panna asian pöydälle siltä osin, kun se koski rahoitusta xEdu Oy:n hankkeeseen Kansallinen oppimisratkaisujen hautomo (Ed-Tech Incubator). Asia pannaan pöydälle siihen saakka, kunnes elinkeinojaoston pyytämät lisätiedot on saatu.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Ida Björkbacka. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Elinkeinojaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta panna asian pöydälle siltä osin, kun se koski rahoitusta xEdu Oy:n hankkeeseen Kansallinen oppimisratkaisujen hautomo (Ed-Tech Incubator). Asia pannaan pöydälle siihen saakka, kunnes elinkeinojaoston pyytämät lisätiedot on saatu.

27.05.2019 Ehdotuksen mukaan

11.03.2019 Ehdotuksen mukaan

28.01.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka@hel.fi
Close

This decision was published on 20.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

vs. elinkeinojohtaja
Ilkka Haahtela

Ask for more info

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka@hel.fi

Attachments

2. Helsingin älykäs tietomalli -hankkeen väliraportti 2019
3. Fintech-ekosysteemin rakentaminen -hankkeen väliraportti 2019
4. Fiksu Kalasatama -hankkeen väliraportti 2019
5. Jätkäsaari Mobility Lab -hankkeen väliraportti 2019
6. Stara eRetrofit -hankkeen väliraportti 2019
7. UrbanSense -hankkeen väliraportti 2019
8. Health Capital Helsinki 2.0 -hankkeen väliraportti 2019
9. Helsinki XR Center -hankkeen väliraportti 2019
10. Maria01 -hankkeen väliraportti 2019
11. Ahti -hankkeen väliraportti 2019
12. Hoivarobotiikan kokeilu -hankkeen väliraportti 2019
13. kansainvälistä kasvua -hankkeen väliraportti 2019

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.