Corn King Oy:n oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätöksen 13.12.2018, § 44

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-012527
Ärendet har nyare handläggningar
§ 44

Kahvila- tai kioskitilojen vuokraus Pirkkolan liikuntapuistosta Fish Corner Hyvönen Oy:lle

Idrottsdirektör

Päätös

Liikuntajohtaja päätti vuokrata Fish Corner Hyvönen Oy:n tarjousvertailussa mainittujen perusteiden mukaisesti Helsingin kaupungin 28. kaupunginosassa (Oulunkylä) sijaitsevasta Pirkkolan liikuntapuistosta uima- ja palloiluhallin kahvilan sekä jäähallien ja urheilukenttien yhteydessä olevat tilat kahvila- ja kioskitoimintaa varten. Vuokrattavat tilat sijaitsevat osoitteessa Pirkkolan metsätie 6, 00630 Helsinki.

Vuokrasopimus solmitaan ajalle 1.1.2019 - 31.12.2024.

Kuukausivuokra ajalta 1.1. - 31.5.2019 on 500,00 euroa (alv. 0 %)
Kuukausivuokra ajalta 1.6.2019 - 31.12.2020 on 1 000,00 euroa (alv. 0 %)
Kuukausivuokra ajalta 1.1.2021 - 31.12.2024 on 2 000,00 euroa (alv. 0 %).
Vuokraan lisätään voimassa oleva arvonlisävero, joka vuonna 2018 on 24 %.

Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Tietopyyntö/ Markkinakartoitus kahvilatoiminnan tuottamisesta Pirkkolan liikuntapuistossa julkaistiin 14.4.2018. Vastausten määräaika tietopyyntöön oli 31.8.2018 klo 15 mennessä. Määräaikaan mennessä kolme yritystä ilmoitti kiinnostuksensa jättää tarjouksensa. Yksi ilmoittautuneista vetäytyi myöhemmin tarjousten jättämisestä.

Liikuntapaikat -palvelun toimesta haastateltiin kiinnostuneet yritykset ja pyydettiin toimittamaan ns. suunnitelma kahvila-/ kioskitoiminnan tuottamisesta ja kehittämisestä sekä jättämään tarjouksen palveluiden tuottamisesta. Yksi kiinnostuneista yrityksistä vetäytyi ennen tarjouksen jättämistä. Kahden muun yrityksen Corn King Oy:n ja Fish Corner Hyvönen Oy:n tarjouksista laadittiin päätöksen liitteenä oleva vertailutaulukko. Valinnan perusteena oli korkein tarjoushinta.

Detta beslut publicerades 13.12.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87801

turo.saarinen@hel.fi

Beslutsfattare

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.