Hankesuunnitelma, Taivallahden peruskoulun perusparannus

HEL 2019-000887
More recent handlings
Case 5. / 271 §

V 27.5.2020, Taivallahden peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelma

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Taivallahden peruskoulun perusparannuksen 15.1.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 10 443 brm² ja että hankkeen enimmäishinta on 33 370 000 euroa arvonlisäverottomana marraskuun 2019 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Taivallahden peruskoulun koulurakennuksiin on suunnitteilla laaja tekninen ja toiminnallinen perusparannus. Nykyiset rakennukset ovat teknisen perusparannuksen tarpeessa eivätkä ne toiminnallisesti vastaa uuden opetussuunnitelman tavoitteita.

Hankkeessa ajanmukaistetaan tiloja opetuksen vaatimusten mukaisesti, uusitaan talotekniset järjestelmät, parannetaan energiatehokkuutta sekä korjataan vaurioituneet julkisivut, ikkunat ja vesikatto. Hankkeen yhteydessä puhdistetaan vaurioituneita rakenteita. Tontin huolto- ja asiointiliikenne selkeytetään ja turvallisuutta lisätään. Pihan pintarakenteet kunnostetaan, varusteet uusitaan, katokset kunnostetaan. Lisäksi rakennetaan uusi jätekatos ja aidat sekä tukimuurit. Pintavesien ohjausta parannetaan.

Rakentamiskustannukset ovat yhteensä 33 370 000 euroa. Rakentamisen on tarkoitus alkaa elokuussa 2022 ja valmistua marraskuussa 2024.

Close

Taivallahden peruskoulun rakennukset

Taivallahden peruskoulu on suomenkielinen peruskoulu, jossa on luokka-asteet 1−9. Koulussa annetaan laaja-alaista erityisopetusta. Perusparannuksen jälkeen koulussa on varhaiskasvatuksen esiopetusryhmät. Tilojen mukainen mitoitettu oppilasmäärä on noin 780 oppilaspaikkaa sekä 42 esiopetuksen tilapaikkaa.

Koulu toimii kahdessa erillisessä koulurakennuksessa (alatalo ja ylätalo) Etu-Töölössä osoitteessa Eteläinen Hesperiankatu 38, 00100 Helsinki. Koulurakennukset ovat valmistuneet vuosina 1955 ja 1956. Koulurakennuksia ei ole suojeltu asemakaavassa.

Etu-Töölön alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen RKY-alueeseen. Koulun tonttia ympäröivät Eteläinen Hesperiankatu, Mechelininkatu ja Hietakannas kuuluvat yleisten alueiden arvoympäristöön.

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) on inventointi, joka kuvastaa Suomen historian vaiheita. Valituista kohteista muodostuu kokonaiskuva maamme rakennetusta historiasta ja sen keskeisistä kehityslinjoista. Kohteet käsittävät yleensä laajempia alueita kuin yksittäisiä rakennuksia. RKY on otettu valtioneuvoston päätöksellä maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi.

Perusparannuksen tarpeellisuus

Rakennuksissa on aiemmin tehty muutos- ja korjaustöitä, mutta kattavaa peruskorjausta ei ole tehty. Tekniset järjestelmät ovat suurelta osin elinkaarensa päässä ja rakennuksissa on rakennusteknisiä ja sisäilmaolosuhteisiin liittyviä korjaustarpeita. Toiminnalliset muutostarpeet edellyttävät muutoksia tilajärjestelyissä.

Tehtyjen kuntotutkimusten perusteella rakennukset ovat kattavan perusparannuksen tarpeessa. Puutteellinen ilmanvaihto, ilmavuodot ja paikalliset kosteusvauriot rakenteissa aiheuttavat sisäilmariskin. Julkisivujen rappauspinnoite ja vesikate ovat käyttöikänsä päässä. Rakennusten palo- ja poistumistieturvallisuutta tulee parantaa. Rakennusten saniteettitilojen määrä suhteessa oppilasmäärään ei ole riittävä. Rakennukset eivät tällä hetkellä ole esteettömiä.

Taivallahden peruskoulun rakennukset säilyvät opetuskäytössä alueen pysyvänä palveluverkon osana. Väestöennusteen mukaan oppilaaksiottoalueen oppilasmäärä on seuraavat kymmenen vuotta kasvava erityisesti sen eteläosassa (Jätkäsaari), mutta tämän ei arvioida kasvattavan merkittävästi Taivallahden peruskoulun tilantarvetta.

Perusparannuksen hankesuunnitelma

Perusparannus käsittää molemmat rakennukset kokonaisuudessaan ja pihan. Hankkeen laajuus on:

  • Alatalo 6 666 br-m², ylätalo 4 071 br-m²,  yhteensä 10 737 br-m².
  • Alatalo 3 715 hym², ylätalo 2 121 hym², yhteensä 5 836 hym².

Tontin laajuus on noin 16 208 m². Vajaa puolet tontista on aktiivista pihatoimintojen aluetta ja loput puistomaista viheralueen luontoista tilaa.

Lähtökohtana RKY-alueilla on, että rakennettu ympäristö ja sen ominaispiirteet on säilytettävä. Valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin ympäristöihin lukeutuvien yksittäisten kohteiden suojelu ratkaistaan tapauskohtaisesti kaavoituksessa ja lupamenettelyssä. Hankesuunnitelma on yleiskaavan RKY-alueiden linjauksen mukainen.

Rakennusten toiminnallisuutta parannetaan tilamuutoksilla vastaamaan pedagogisia vaatimuksia. Kädentaidon opetustilat kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Opetustiloja yhdistetään toisiinsa lasiseinillä ja pariovilla. Opetustiloja avataan käytäville siten, että käytävät ja aulat kalustetaan opetustiloiksi. Keittiön toimivuutta ja huollettavuutta parannetaan. Keittiö ja ruokala mitoitetaan niin, että ruokailu voidaan järjestää kolmessa vuorossa.

Käyttöturvallisuutta ja esteettömyyttä parannetaan uudella poistumistieportaalla, palo-osastoinneilla ja rakentamalla kumpaankin rakennukseen hissi.

Hankkeelle on asetettu ympäristötavoitteita seuraavasti: energian käyttö, muuntojoustavuus ja tilatehokkuus, pitkäaikaiskestävyys, käytettävyys, huollettavuus ja siivottavuus sekä kosteuden ja puhtauden hallinta. Hankkeessa parannetaan rakennuksen energiataloutta olemassa olevien, yli 60 vuoden ikäisten rakennuksien rajoitukset huomioiden.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Suunnittelun aikana on kuultu asiantuntijoina kaupunginmuseon, ympäristöpalvelujen, rakennusvalvontapalvelujen ja pelastuslaitoksen edustajia sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Hanke toteuttaa Helsingin kaupunkistrategian 2017−2021 tavoitteita seuraavasti:

  • Helsingissä lapsilla ja nuorilla on turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt. Perusparannuksessa laajoilla rakenteiden puruilla ja talotekniikan uusimisella varmistetaan hyvä sisäilma.
  • Tilojen käyttö tehostuu. Hankkeen yhteydessä ei rakenneta toiminnallista lisätilaa. Koulun piha on suunniteltu siten, että se houkuttelee lapsia ulkoiluun ja liikuntaan. Koulun tiloja voidaan entistä laajemmin avata asukkaiden ja kolmannen sektorin käyttöön.
  • Tilamuutoksin rakennuksen yleisopetuksen oppilaspaikkamäärä lisääntyy. Lisäksi rakennukseen saadaan tilat kolmelle varhaiskasvatuksen esiopetusryhmälle.

Rakennuskustannukset ja rahoitus

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä 33 370 900 euroa marraskuun 2019 kustannustasossa.

Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020−2029 perusparannuksen suunnittelulle ja toteutukselle on varattu 31 000 000 euroa vuosille 2020−2023.

Hankkeen toteutuksen edellyttämä 33 370 000 euron rahoitustarve otetaan huomioon uutta rakentamisohjelmaehdotusta valmisteltaessa ja hankkeen aikataulu korjataan hankesuunnitelman mukaiseksi.

Hankkeen hintaa korottavasti vaikuttaneita tekijöitä ovat muun muassa:

- rakenneteknisten korjauksien laajuus

- haitta-ainepurkujen suuri määrä

- uudesta opetussuunnitelmasta aiheutuneet tilamuutokset

- ammattikeittiön uudelleen sijoitus ja keittiön huollon järkeistäminen

- rakennuksen kaupunkikuvallinen arvostus

- esteettömyyden järjestäminen molempiin rakennuksiin

- alatalossa sijaitseva Helen Oy:n muuntamo täytyy pitää toiminnassa koko työmaan ajan.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Perusparannuksen jälkeen sisäinen kuukausivuokra on noin 259 750 euroa ja vuosivuokra noin 3 117 000 euroa. Keskimääräinen rakennusten pinta-alojen mukaan laskettu kuukausivuokra on noin 33,54 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 29,53 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 4,01 euroa/htm². Neliövuokran perusteena on 7 744 htm². Tuottovaade on kolme prosenttia ja poistoaika 30 vuotta.

Vuokra jakautuu siten, että ylätalon tilakustannus on 33,69 euroa/htm²/kk, eli yhteensä noin 96 320 euroa/kk ja noin 1 155 840 euroa/v. Neliövuokran perusteena on  2 859 htm². Pääomavuokran osuus on 29,68 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 4,01 euroa/htm²/kk.

Alatalon tilakustannus on 33,46 euroa/htm²/kk, eli yhteensä noin 163 452 euroa/kk ja noin 1 961 420 euroa/v. Neliövuokran perusteena on 4 885 htm². Pääomavuokran osuus on 29,45 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 4,01 euroa/htm²/kk.

Rakennuksen nykyinen kuukausivuokra on noin 64 150 euroa ja vuosivuokra noin 769 800 euroa. Kuukausivuokra on 14,08 euroa/htm². Nykyinen vuokranmaksupinta-ala on yhteensä noin 8 630 m². Rakennus on tarve- ja hankesuunnittelun alussa inventoitu digitaalisesti ja pinta-alatiedot on tarkistettu.

Perusparannuksen aikaiset väistötilat

Koulun koko toiminta siirretään väistötiloihin perusparannuksen ajaksi. Näin saadaan työmaa-aika ja työmaan ympäristölle aiheuttama haitta mahdollisimman lyhytkestoiseksi.

Väistötilatarpeen kestoksi on arvioitu 30 kuukautta. Väistötiloina on tarkoitus toimia osoitteessa Hiekkarannantie 6 sijaitsevat nykyiset siirtokelpoiset rakennukset sekä tarkoitukseen vuokrattavat tilat Arkadiankatu 24:ssä. Väistötilojen kustannukset ovat yhteensä arviolta noin 5,5 milj. euroa. Väistötilojen kustannus ei sisälly hankesuunnitelman enimmäishintaan, vaan kustannus on käyttötalousmeno, joka koostuu väistötilojen vuokrasta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 24.3.2020, 67 § antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja todennut, että se vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnan tavoitteita. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.

Close

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 02.04.2020 § 39

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle 15.1.2020 päivätyn Taivallahden peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 10 443 brm² ja että hankkeen enimmäishinta on 33,37 miljoonaa euroa arvonlisäverottomana marraskuun 2019 kustannustasossa.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan lautakunta antaa puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Sirkka-Liisa Sundvall, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 310 23058

sirkka-liisa.sundvall@hel.fi

Päivi Etelämäki, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki@hel.fi

Jarmo Raveala, vs. rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.03.2020 § 67

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 15.1.2020 päivätystä Taivallahden peruskoulun perusparannuksen hankesuunnitelmasta (liite 1). Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Peruskorjauksen rakentamiskustannuksia ja siitä toimialalle aiheutuvia tilakustannuksia nostavat mm. kohteen laajat rakennus- ja talotekniset korjaustarpeet, suuri määrä haitta-ainepurkuja sekä ammattikeittiön uudelleen sijoitus ja keittiön huollon järjestelyt. Molemmista rakennuksista puuttuvat hissit, jotka on välttämätöntä rakentaa koulurakennuksen esteettömyysvaatimusten täyttämiseksi. Suunnitteluohjauksessa ja toteutuksen aikana kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyrkii yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa laskemaan kustannustasoa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinto- ja tukipalvelut on laatinut hankkeesta tarveselvityksen, joka on lähtökohtana käsiteltävänä olevalle hankesuunnitelmalle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön, lasten ja nuorten näkemykset tilojen kehittämisessä.

Hankesuunnitelma on laadittu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan yhteistyönä. Hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä on saatu kommentteja kaupunginmuseolta, pelastuslaitokselta ja rakennusvalvonnalta.

Hanke on esitelty kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle 24.10.2019. Työsuojelun lausunto otetaan huomioon jatkosuunnittelussa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen@hel.fi
Close

This decision was published on 13.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Attachments

2. Hankesuunnitelman liitteet Taivallahden peruskoulu 15012020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.