Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla henkilöstöhallinnon päätöksissä

HEL 2019-002058
More recent handlings
§ 14

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstöasioiden päätöksenteon delegointi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstöasioiden päätöksenteon delegoinneista liitteen mukaisesti. Tämä päätös tulee voimaan 1.3.2019.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. ja sen 5-10 kohtien mukaan toimialajohtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijat ja työntekijät, toimialan lautakunnan ja sen jaoston tekemän ehdollisen virkasuhteeseen ottamisen vahvistamisesta, alaisensa viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä väliaikaisesti, toimialallaan viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen ja työntekijän siirtämisestä toiseen työsuhteeseen, muista toimialan viranhaltijoiden virkasuhteisiin liittyvistä asioista sekä muista toimialan henkilöstöasioista.

Toimialan delegointisääntöä päivitetään ensisijaisesti siksi, että toimi- alalle on hallintosääntömuutokseen perustuen muodostettu uusi kirjastopalvelukokonaisuus 1.1.2019 lukien.

This decision was published on 26.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kirsi Kallio, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 43778

kirsi.kallio@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja