Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022

HEL 2019-003760
Case 5. / 130 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2020–2022

Culture and Leisure Committee

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat talous- ja suunnittelupäällikkö Ari Tirri, kehittämispalvelupäällikkö Marja-Liisa Komulainen ja johtava laskenta-asiantuntija Johanna Simpanen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Sami Muttilaisen ehdotuksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelmaehdotuksen (liite 1).

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2020–2022 laatimisohjeet (liite 2).

Close

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 6.5.2019 vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2021–2022 laatimisohjeet. Samassa yhteydessä päätettiin, että lauta- ja johtokuntien tulee antaa talousarvioehdotuksensa 28.8.2019 mennessä.

Talousarvion laatimisohjeen mukaan lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotuksien tulee perustua strategian taloustavoitteisiin. Laatimisohjeessa käyttömenojen kaupunkitasoinen kokonaisraami on johdettu strategian laskukaavalla, joka ottaa huomioon väestökasvun ja kustannustason muutoksen sekä 0,5 prosentin tuottavuustavoitteen. Näin ollen käyttötalouden menot voivat vuonna 2020 kasvaa 3,47 % verrattuna vuoden 2019 talousarvioon.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on huomioinut laatimisohjeiden mahdollistaman menolisäyksen 7 424 000 euroa sitovassa toimintakatteessaan. Tämän lisäksi toimiala esittää yhtä miljoonaa euroa kohdennettavaksi kaupunkistrategiaan perustuvan Helsinki Biennaalin valmisteluun. Muutoin määrärahojen menokasvu kohdennetaan pääasiassa toimialan perustoimintojen rahoituksen turvaamiseen sekä digitalisaatioon. Toimialan katemuutos verrattuna talousarvioon 2019 on 4,6%, yhteensä 8 424 000 euroa.

Strategia ja sitovat tavoitteet

Kaupunkistrategia on kaupungin keskeisin toimintaa ohjaava asiakirja ja johtamisen väline. Kaupunkistrategian toteuttamisen ja seurannan keskeinen väline on kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosiksi 2017–2021. Kaupunkistrategia on lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioehdotusta sekä muita valtuustokauden talousarvioita ja toimenpiteitä. Kaupunginvaltuusto päätti myös, että strategian toteuttamista arvioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa. Valtuustokauden puolivälissä tehdään etenemisen tarkastelu.

Kaupunkistrategia 2017–2021 korvaa erillisohjelmat ja vastaavat, eikä toimialoilla laadita omia strategioita, ohjelmia tai vastaavia. Kaupunkistrategia linjaa pitkän aikavälin tavoitteet. Strategiaa toteutetaan talousarvion ja taloussuunnitelman sekä toimialojen tulosbudjetin ja toimintasuunnitelmien kautta. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden tulee perustua kaupunkistrategiaan. Toimialojen tulee sitovia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita asettaessaan kiinnittää huomioita siihen, että tavoitteet ovat toimialatasoisesti merkitseviä ja antavat riittävän kuvan toiminnasta. Tavoitteiden tulee olla toteutettavissa annetuilla määrärahoilla ja tavoitteiden toteutumisen mittaamisen tulee olla selkeää.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvion sitovat tavoitteet ovat:

  • Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella
  • Koko kaupunki on oppimisen, kulttuuristen kohtaamisten, tekemisen ja kansalaistoiminnan paikka
  • Helsingissä on houkuttelevaa ja helppoa lähteä liikkeelle

 

Määrärahat

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala esittää vuoden 2020 talousarvion raamin tuloiksi 32 622 000 euroa ja menoiksi 225 612 000 euroa. Sitova toimintakate on −192 990 000 euroa. Tulot verrattuna talousarvioon 2019 ovat kasvaneet 3 237 000 euroa (11%) ja menot vastaavasti 11 611 000 euroa (5,5%). Tämä talousarvioesitys pienentää toimintakatetta 8 424 000 euroa (4,6%) vuoden 2019 talousarvioon verrattuna.

Talousarvioesityksen määrärahojen lisäykset kohdistuvat tuloissa Helsinki Biennaalin tulorahoitukseen 1 990 000 euroa ja toimialan tulotavoitteen nostoon 1 247 000 euroa. Menoissa lisäykset kohdistuvat sopimuksiin perustuviin henkilöstömenoihin 2 324 000 euroa, kustannustason muutokseen ja tilavuokriin 1 077 000 euroa perustoiminnan rahoitukseen 1 247 000 euroa, liikuntatilojen kunnossapitoon 500 000 euroa, Oodi-kirjaston lisätarpeeseen 700 000 euroa, digitalisaatio-ohjelmaan 2 000 000 euroa, nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen 400 000 euroa ja liikkumisohjelmaan 168 000 euroa ja tanssin talon avustukseen 255 000 euroa sekä Helsinki Biennaalin valmisteluun 2 990 000 euroa.

Toimialan laitosavustukset käsitellään erillisessä asiakohdassa (HEL 2019-006274).

Investoinnit

Talousarviossa 2020 investointeihin esitetään 7 096 000 euroa. Ne jakaantuvat tietotekniikkahankintoihin 3 181 000 euroa. Muun irtaimen omaisuuden perushankintoihin on varattu 3 915 000 euroa.

Toimialan investointiesitys on samalla tasolla vuoden 2019 määrärahojen kanssa. Tällä investointitasolla pystytään turvaamaan toimialan peruspalvelujen jatkuvuus ja digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen ja näiden myötä toimialan asiakaskokemuksen kehittymisen edellytykset.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta käsitteli talousarvioesityksen kokouksessaan 15.8.2019.

Liite 1 sisältää:
Talousarvion perusteluteksti
Kaikkien kolmen käyttötalousosan talousarviokohtien määrärahat yhteensä
Käyttötalousosan TA-kohdan 41001 määrärahat
Käyttötalousosan TA-kohdan 41002 Kulttuurin laitosavustukset ja TA-kohdan 41003 Liikunnan laitosavustukset
Toimialan talousarvioehdotus palvelukokonaisuuksittain sekä
toimialan yhteisiin tuloihin- ja menoihin eriteltynä
Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahat 2019–2028.
Määrä- ja taloustavoitteet

Liite 2 sisältää:
Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2021–2022 laatimisohjeet

Close

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.08.2019 § 231

13.08.2019 Pöydälle

Close

This decision was published on 28.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Ask for more info

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine@hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi