Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ostolaskujen, muistiotositteiden ja maksuosoitusten hyväksymisessä

HEL 2019-008828
More recent handlings
§ 16

Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla laskujen, maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväksymisessä

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti, että

- Toimialajohtajalla on oikeus hyväksyä laskuja, maksuosoituksia ja muistiotositteita koko toimialan osalta.

- Hallintojohtajalla, talous- ja suunnittelupäälliköllä, talouspäälliköllä ja edellä mainittujen sijaisilla on oikeus hyväksyä laskuja koko toimialan osalta.

- Toimialan viranhaltijoilla, työsuhteisilla henkilöillä ja edellä mainittujen sijaisilla on oikeus hyväksyä johtamansa tai vastuullansa olevan organisaatioyksikön, projektin tai hankkeen laskuja.

Laskujen hyväksymisessä on noudatettava rahoitusjohtajan 12.10.2012, § 184 antamaa ostolaskujen tarkastus- ja hyväksymisohjetta.

Edelleen toimialajohtaja päätti, että

- Palvelukokonaisuuksien johtajilla, hallintojohtajalla, palveluiden päälliköillä, yksiköiden päälliköillä ja edellä mainittujen sijaisilla on oikeus hyväksyä maksuosoituksia.

- Muistiotositteet hyväksyy hallintojohtaja, talous- ja suunnittelupäällikkö, talouspäällikkö, johtava controller, johtava laskenta-asiantuntija tai hallintojohtajan sijainen.

Lisäksi toimialajohtaja päätti pyöristyksistä ja toleranssieroista siten, että Taloushallintopalvelut (Talpa) valtuutetaan käsittelemään laskut ilman erillistä tarkastusta ja hyväksyntää, mikäli kyse on toimituskuluista ja/tai laskutuslisästä. Pyöristystoleranssi on maksimissaan kymmenen (10) euroa laskua kohden.

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jolloin päätös tehdään. Tämä päätös kumoaa toimialajohtajan päätöksen § 43, 22.8.2019.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan toimialajohtaja päättää laskujen, maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväksymiseen oikeutetuista henkilöistä ja hyväksymismenettelyn järjestämisestä, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön uudistus tuli voimaan 1.1.2021. Toimintasäännön muutoksella uudistettiin mm. toimialan hallinnon rakennetta ja nimikkeitä, minkä seurauksena laskujen, maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväksymistä koskeva delegointipäätös on päivitettävä vastaamaan nykyisiä nimikkeitä ja tarpeita.

This decision was published on 05.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ilona Syvälä, lakimies, puhelin: 09 310 25441

ilona.syvala@hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja