Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ostolaskujen, muistiotositteiden ja maksuosoitusten hyväksymisessä

HEL 2019-008828
More recent handlings
§ 26

Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla laskujen, maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväksymisessä

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti, että

- Toimialajohtajalla on oikeus hyväksyä laskuja, maksuosoituksia ja muistiotositteita koko toimialan osalta.

- Hallintojohtajalla, talous- ja suunnittelupäälliköllä, talouspäälliköllä ja edellä mainittujen sijaisilla on oikeus hyväksyä laskuja koko toimialan osalta.

- Toimialan viranhaltijoilla, työsuhteisilla henkilöillä ja edellä mainittujen sijaisilla on oikeus hyväksyä johtamansa tai vastuullansa olevan organisaatioyksikön, projektin tai hankkeen laskuja.

Laskujen hyväksymisessä on noudatettava rahoitusjohtajan 18.11.2022 (Rahoitusjohtaja § 84/2022) antamaa ohjetta kaupungin hankintamenojen käsittelystä.

Edelleen vs. toimialajohtaja päätti, että

- Palvelukokonaisuuksien johtajilla, hallintojohtajalla, palveluiden päälliköillä, yksiköiden päälliköillä ja edellä mainittujen sijaisilla on oikeus hyväksyä maksuosoituksia.

- Muistiotositteet hyväksyy hallintojohtaja, talous- ja suunnittelupäällikkö, talouspäällikkö, johtava controller, johtava laskenta-asiantuntija tai hallintojohtajan sijainen.

Lisäksi vs. toimialajohtaja päätti pyöristyksistä ja toleranssieroista siten, että Taloushallintopalvelut (Talpa) valtuutetaan käsittelemään laskut ilman erillistä tarkastusta ja hyväksyntää, mikäli kyse on toimituskuluista ja/tai laskutuslisästä. Automaattinen pyöristystoleranssi sovitaan yhteistyössä Taloushallintopalveluiden kanssa. Rahoitusjohtajan päätöksen mukaisesti automaattinen pyöristystoleranssi voi maksimissaan olla viisikymmentä (50) euroa laskua kohden.

Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, jolloin päätös tehdään. Tämä päätös kumoaa toimialajohtajan päätöksen § 16, 4.3.2021.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan toimialajohtaja päättää laskujen, maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväksymiseen oikeutetuista henkilöistä ja hyväksymismenettelyn järjestämisestä, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty.

Rahoitusjohtaja päätti 29.11.2022 § 84 antaa ohjeen Helsingin kaupungin hankintamenojen käsittelyyn. Uusi ohje korvasi aiemman rahoitusjohtajan antaman ostolaskujen tarkastus- ja hyväksymisohjeen (Rj 184 §/2012). Uuden ohjeen myötä maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväksymistä koskeva delegointipäätös päivitetään vastaamaan nykyistä ohjetta.

This decision was published on 16.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Pia Rantanen, lakimies, puhelin: 09 310 31576

pia.p.rantanen@hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja