Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ostolaskujen, muistiotositteiden ja maksuosoitusten hyväksymisessä

HEL 2019-008828
More recent handlings
§ 43

Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ostolaskujen, muistiotositteiden ja maksuosoitusten hyväksymisessä

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti, että toimialan viranhaltijoilla, työsuhteisilla henkilöillä ja edellä mainittujen sijaisilla on kullakin oikeus hyväksyä johtamansa tai vastuullansa olevan kokonaisuuden ostolaskuja.

Ostolaskujen hyväksymisessä on noudatettava rahoitusjohtajan 12.10.2012, § 184 antamaa ostolaskujen tarkastus- ja hyväksymisohjetta.

Edelleen toimialajohtaja päätti, että muistiotositteet hyväksyy hallintojohtaja, talous- ja suunnittelupäällikkö, johtava controller, johtava laskenta-asiantuntija tai hallintojohtajan sijainen.

Toimialajohtaja päätti myös, että oikeus hyväksyä maksuosoituksia on palvelukokonaisuuksien johtajilla, hallintojohtajalla, palveluiden päälliköillä, yksiköiden päälliköillä ja edellä mainittujen sijaisilla.

Edelleen toimialajohtaja päätti pyöristyksistä ja toleranssieroista siten, että Taloushallintopalvelut (Talpa) valtuutetaan käsittelemään laskut ilman erillistä tarkastusta ja hyväksyntää, mikäli kyse on toimituskuluista ja/tai laskutuslisästä. Pyöristystoleranssi on maksimissaan 10 euroa laskua kohden.

Tämä päätös tulee voimaan 1.9.2019.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan toimialajohtaja päättää laskujen, maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväksymiseen oikeutetuista henkilöistä ja hyväksymismenettelyn järjestämisestä.

This decision was published on 22.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 87754

johanna.simpanen@hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja