Hankinta, kaidetyöt 2020 - 2021, Rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2020-000948
Ärendet har nyare handläggningar
§ 21

Yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 1-2, Staran kaidetyöt 2020 (optio 2021)

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Ratecon Oy:n 28.5.2020 antamat lisätyötarjoukset:

LT1: "Pinnaelementti 1000PI, 29400/767, sinkittynä ja maalattuna, suunnitelmien  mukaan olevaan kaiteeseen asennettuna, yksikköhintaan 135 euroa / metri, arvioitu tarve 40 metriä"
LT2: "Kaidepylvään peruspulttiryhmän juurivalu, yksikköhintaan 42,50 euroa/kappale, arvioitu tarve 25 kappaletta"

Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 6 462,50 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Kaidetöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on välttämätöntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran kaidetöiden urakan ajalle 1.4.2020-31.3.2021. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Ratecon Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, yksikönjohtajan päätös 25.2.2020 / 7 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen
johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamasta ja Staran RA 2:n urakoimasta Takalantien työkohteesta jossa rakennettavaksi tulee tukimuurin kaide varustettuna pinnaelementeillä ja pinnan tasaisuudesta riippuen mahdollisilla kaidetolpan jälkikiinnityksen juurivaluilla. Alun perin kaideurakan hankintaa kilpailutettaessa näitä rakenneratkaisuja ei ollut tiedossa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän pinnaelementin ja juurivalun osalta.

Työhön liittyvät muut työvaiheet ovat sopimuksen mukaisia. On tarkoituksenmukaista tilata työ sopimusurakoitsijalta joka suorittaa kohteessa muut sopimuksen mukaiset kaidetyöt. Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasoiltaan että toimitusehdoiltaan. Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä. Hankintapäätöksen mukaisen urakkasumman toteutuma-aste on tällä hetkellä 8 %. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän lisätyöpäätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään kaidetyöurakan puitesopimuksiin KP 4700002019 ja RA 4700002023 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Detta beslut publicerades 02.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Mika Lindholm, ympäristöinsinööri, puhelin: 09 310 39243

mika.lindholm@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Lisätyötarjous

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.