Sääntöohjaus, hallintosäännön muuttaminen, tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin, kvsto:n pj:n toimivalta ja sähköiset kokoukset

HEL 2020-003213
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 94 §

Ändring av förvaltningsstadgan i fråga om det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar, stadsfullmäktiges ordförandes befogenheter och elektroniska sammanträden

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige tog upp ärendet till behandling i brådskande ordning såsom avses i 95 § 2 mom. i kommunallagen.

Stadsfullmäktige godkände förvaltningsstadga för Helsingfors stad i enlighet med bilaga 1.

Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Stadsfullmäktige tog upp ärendet till behandling i brådskande ordning i fråga om tillägget om elektroniska sammanträden i enlighet med stadsstyrelsens framställning 23.3.2020. Förslagen till ändring av förvaltningsstadgan behandlades som ett och samma ärende.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar

Det är ändamålsenligt att befogenheterna enligt 58 § och 71 § i lagen om smittsamma sjukdomar överförs från social- och hälsovårdsnämndens sektion till stadsstyrelsen.

De åtgärder som avses i lagen, såsom att stänga bostäder, förbjuda allmänna sammankomster eller stänga verksamhetsenheter, innebär i väsentlig grad utövande av offentlig makt. Det är därför naturligt att beslut i saken fattas av stadens främsta operativa organ.

Stadsstyrelsen kan dessutom effektivare granska de behövliga åtgärderna i relation till stadens övriga verksamhet, som åtgärderna kan påverka avsevärt, och sammanjämka stadens funktioner som en helhet. Stadsstyrelsen har också bättre förutsättningar än sektionen att bedöma hur åtgärderna påverkar möjligheterna att nå stadens mål eller budgetutfallet.

Genom ändringen gör staden sig beredd att allt effektivare bekämpa den fara som smittsamma sjukdomar medför.

Stadsfullmäktiges ordförandes befogenheter

Dessutom är det motiverat att i förvaltningsstadgan lägga till en bestämmelse om att stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl kan bevilja stadsstyrelsen tillstånd att överskrida de i förvaltningsstadgan utsatta tider inom vilka motioner, interpellationer och hemställningsklämmar ska besvaras.

I situationer då stadsstyrelsens beslutsfattande och beslutsberedningen inför detta måste fokusera på sådant som är mer brådskande, är det ändamålsenligt att resurser inte nödvändigtvis används för beredning av dessa ärenden. Det vore naturligt om beslut på fullmäktiges vägnar i detta fall kunde fattas av ordföranden och i ordförandens ställe av en vice ordförande.

Elektroniska sammanträden

Att göra det möjligt med elektroniska sammanträden i arbetet i organen är ändamålsenligt i situationer då större folksamlingar bör undvikas. Då kan en del av ledamöterna och i de mindre organen alla ledamöter och föredraganden delta i sammanträdet via fjärruppkoppling, och det går att fatta beslut utan en sammankomst.

Att delta via fjärruppkoppling är inte avsett som ett automatiskt eller normalt tillvägagångssätt, utan stadsfullmäktiges ordförande i fråga om fullmäktige och stadsstyrelsen i fråga om de övriga organen kan besluta om möjligheten till elektroniska sammanträden. Då går det smidigt att med beaktande av olika situationer besluta under vilka förhållanden deltagande via fjärruppkoppling tillåts.

För att sekretessen ska bevaras är det väsentligt att deltagandet i ett sammanträde sker bara på en sådan plats där de sekretessbelagda uppgifterna och diskussionerna vid sammanträdet inte kan ses eller höras av utomstående. Deltagande via fjärruppkoppling innebär för deltagarna en tydligare skyldighet att se till att det inte finns andra personer i den lokal där de deltar i sammanträdet och att deltagandet via fjärruppkoppling inte leder till att uppgifter från slutna sammanträden sprids till utomstående.

Nuläge i bekämpningen av smittsamma sjukdomar

Då förvaltningsstadgan godkändes gavs social- och hälsovårdsnämndens sektion befogenheter i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Sektionens uppgift är framför allt att vara en myndighet där ändring söks i social- och hälsovårdsbeslut som gäller en individ, eller i övrigt en myndighet som behandlar individuella ärenden. Detta är mindre förenligt med de befogenheter som enligt lagen om smittsamma sjukdomar ankommer på ett organ.

Att befogenheterna i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar ålagts sektionen baserar sig på den lag om smittsamma sjukdomar som gällde före 1.3.2017 (583/1986), enligt vilken också beslut som gällde individer i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar fattades av ett organ. Enligt den nuvarande lagen fattas beslut som gäller individer av en läkare. Med stöd av den tidigare lagen hade uteslutande ett kommunalt organ befogenheter att besluta bland annat om karantän för en person (15 a §). Om en enskild läkare i brådskande fall beslutade om karantän, skulle beslutet genast underställas det kommunala organet.

Ändring av förvaltningsstadgan med avseende på bekämpningen av smittsamma sjukdomar

Enligt 18 kap. 2 § 1 mom. 3 punkten i den gällande förvaltningsstadgan för Helsingfors stad är social- och hälsovårdsnämndens sektion det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar. De befogenheter som avses i denna punkt föreslås bli överförda till stadsstyrelsens befogenheter, 8 kap. 1 § 1 mom. 8b punkten i förvaltningsstadgan.

Ändring av förvaltningsstadgan med avseende på stadsfullmäktiges ordförandes befogenheter

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter inom åtta månader. En motion som undertecknats av färre än 15 ledamöter ska besvaras av stadsstyrelsen inom åtta månader. Enligt 30 kap. 12 § 2 mom. ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en gruppmotion på det sätt som i 11 § i det här kapitlet är föreskrivet om behandlingen av en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

I 30 kap. 13 § föreskrivs det att stadsstyrelsen ska besvara en interpellation senast vid det första fullmäktigesammanträde som hålls efter att en månad förflutit sedan interpellationen inlämnades. Om fullmäktige har beslutat återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning, ska ett nytt svar avges inom samma tid räknat från beslutet om återremiss som är föreskriven ovan i fråga om svaret på en interpellation. I fråga om en godkänd hemställningskläm ska stadsstyrelsen enligt 30 kap. 14 § 4 mom. tillställa den som föreslagit hemställningsklämmen en skriftlig utredning om åtgärderna med anledning av hemställningsklämmen inom ett år efter att den godkändes.

I 30 kap. föreslås en ny 20 § bli tillagd, enligt vilken stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl kan bevilja stadsstyrelsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i detta kapitel. Ett särskilt skäl är jämförbart med det som anges i 29 kap. 2 § 3 mom., enligt vilket ordföranden kan inställa ett sammanträde eller ändra tidpunkten för sammanträdet.

Ändring av förvaltningsstadgan med avseende på elektroniska sammanträden

Möjligheten att delta i elektroniska sammanträden föreslås bli tillagd i 29 kap. som 22a §. Kapitlet gäller verksamheten i organen. Stadsfullmäktiges ordförande föreslås få besluta att stadsfullmäktige i stället för ett ordinarie sammanträde med deltagarna närvarande på sammanträdesplatsen kan hålla ett sammanträde i en elektronisk miljö, där deltagandet sker via en elektronisk förbindelse. På motsvarande sätt föreslås stadsstyrelsen få besluta om saken i fråga om de andra organen.

Ansvaret för den tekniska organiseringen av elektroniska sammanträden bärs av den som också i övrigt sköter organets förvaltningsuppgifter, dvs. står för sammanträdenas tekniska arrangemang.

Avsnittet i förvaltningsstadgan föreslås också få en bestämmelse enligt vilken deltagarna åläggs att se till att de deltar i sammanträdet bara på en sådan plats där de sekretessbelagda uppgifterna och diskussionerna vid sammanträdet inte kan ses eller höras av utomstående.

Lagstiftning i fråga om det organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar

I 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivs det att när en allmänfarlig smittsam sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom som medför omfattande smittrisk har konstaterats eller med fog kan väntas förekomma, kan det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar inom sitt verksamhetsområde fatta beslut om att stänga verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården, läroanstalter, daghem, bostäder och motsvarande lokaler och förbjuda allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Om någon annan smittsam sjukdom medför omfattande smittrisk, kan det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar fatta beslut om att läroanstalter och daghem ska stängas, om det är nödvändigt för att förhindra sjukdomsspridning.

I 71 § i lagen föreskrivs det att om skyndsamma åtgärder behövs för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom, kan det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar i stället för den läkare i tjänsteförhållande som i kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar fatta nödvändiga beslut som hör till läkarens befogenheter.

Lagstiftning i fråga om elektroniska sammanträden

Enligt 90 § 1 mom. 2 punkten underpunkt h i kommunallagen (410/2015) ska förvaltningsstadgan innehålla behövliga bestämmelser om sätten för beslutsfattande i organen och det sätt på vilket kommunen ser till att den tekniska utrustning och de tekniska förbindelser som behövs för deltagande i elektroniska sammanträden och elektroniskt beslutsförfarande är tillgängliga.

Enligt 98 § i lagen kan beslut i ärenden som hör till ett organ fattas vid ett ordinarie sammanträde eller vid ett sammanträde i en elektronisk miljö (elektroniskt sammanträde). Vid elektroniska sammanträden ska kommunen sörja för informationssäkerheten och för att utomstående inte har tillgång till sekretessbelagda uppgifter.

Enligt 99 § i lagen krävs det vid ett elektroniskt sammanträde att de som konstateras vara närvarande står i bild- och ljudförbindelse med varandra på lika villkor.

Behandling av ärendet i brådskande ordning i fråga om elektroniska sammanträden

Enligt 95 § 2 mom. i kommunallagen kan fullmäktige, om ett ärende är brådskande, besluta att ta upp ärendet till behandling trots att det inte har nämnts i kallelsen till sammanträdet.

Ärendet har inte nämnts på föredragningslistan för fullmäktiges sammanträde 25.3, vilken skickades elektroniskt 19.3 tillsammans med möteskallelsen. Med beaktande av det rådande epidemiläget, där offentliga sammankomster med över 10 personer är förbjudna, är det motiverat att det så snart som möjligt ska gå att hålla elektroniska sammanträden i stadens organ. Ärendet är således brådskande.

Stäng

Kaupunginhallitus 23.03.2020 § 200

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen@hel.fi

Kaupunginhallitus 16.03.2020 § 181

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 31.03.2020

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi