Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Rooma Food Oy/Il Gabbiano Tokoinranta

HEL 2020-003415
More recent handlings
§ 6

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Rooma food Oy:lle/Il Gabbiano Tokoinranta

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Rooma food Oy, Eläintarhantie 12, 00530 Helsinki

y-tunnus 2905660-6

Elintarvikehuoneisto

Il Gabbiano Tokoinranta, Eläintarhantie 12, 00530 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

 1. Toimijalla on oltava omavalvonta tai muu vastaava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvike ja sen käsittely täyttävät elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset.
 2. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella. Lämpötilat tulee kirjata kylmälaitteista, jäähdytyksestä, tarjoiltavasta
  kuumasta ja kylmästä ruuasta sekä vastaanottolämpötiloista.
 3. Elintarvikkeet tulee merkitä valmistuspäivätiedoin säilytystä varten ja säilyttää suojattuina.
 4. Elintarvikkeiksi kelpaamattomia elintarvikkeita ei tule säilyttää ravintolassa.
 5. Keittiön kalusteiden ja työvälineiden tulee olla helposti puhtaana pidettäviä ja ehjiä.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava kaikkien kohtien (1-5) osalta 30.6.2020 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Ravintola Il Gabbiano Tokoinrantaan on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 30.1.2020. Tarkastuksella todettiin ravintolan omavalvonnan ja siihen liittyvän kirjanpidon puuttuvan sekä epäkohtia elintarvikkeiden säilytystavoissa ja säilyvyydessä. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi 2.3.2020 mennessä (Liite 1 Tarkastuskertomus).

Ravintola Il Gabbiano Tokoinrantaan on tehty uusintatarkastus 13.3.2020, jolloin on todettu, ettei kaikkia epäkohtia ole korjattu määräajassa (Liite 2 Tarkastuskertomus). Omavalvonta ei ollut ajantasainen, eikä omavalvonnan kirjauksia ollut aloitettu. Elintarvikkeiden säilytystavoissa oli edelleen epäkohtia mm. merkitsemisen, suojaamisen ja elintarvikekelpoisuuden varmistamisessa.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (23/2006) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 19.3.2020 päivätyllä kirjeellä. (Liite 3 Kuulemiskirje)

Toimija ei ole antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Rooma food Oy ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Rooma food Oy ei ole itse ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohdan/epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muuten elintarvikemääräysten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain 10 §:ssä todetaan, että elintarvikehuoneisto on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja varustettava, kunnossapidettävä, hoidettava sekä toiminta siellä järjestettävä siten, ettei elintarvikehuoneistossa tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien taikka käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu ja että elintarvikkeet ja elintarvikehuoneistot myös muutoin täyttävät tämän lain mukaiset vaatimukset. Ravintola Il Gabbiano Tokoinrannan keittiön kylmävetolaatikoston annostelutason kansi oli rikkinäinen, osa leikkuualustoista oli kuluneita, loisteputkivalaisimesta puuttui suojakupu ja pakastetilan kylmälaitteesta valui tiivistymisvettä tilan pinnoille.

Elintarvikelain 19 §:n mukaan elintarvikealan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvike ja sen käsittely täyttävät elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella. Ravintola Il Gabbiano Tokoinrannan omavalvonta ei ollut ajantasaisen, eikä omavalvonnan kirjapitoa (lämpötilaseurantaa kylmäkalusteista, elintarvikkeiden jäähdytyksistä, tarjoilulämpötiloista ja vastaanottolämpötiloista) ollut tehty.

Elintarvikelain 11 §:ssä todetaan, että elintarvikkeita on käsiteltävä, säilytettävä ja kuljetettava niin, ettei elintarvikkeiden hyvä hygieeninen laatu vaarannu. Ravintola Il Gabbiano Tokoinrannassa oli säilytyksessä itsevalmistettuja elintarvikkeita, joista puuttuivat merkinnät ja kannet sekä avatuissa metallisissa säilyketölkeissä säilytettiin elintarvikkeita.

Elintarvikehuoneistoasetuksen 4 §:n mukaan pilaantuneet elintarvikkeet ja muut jätteet on säilytettävä niille osoitetussa paikassa riittävän erillään elintarvikehuoneiston muusta toiminnasta ja elintarvikkeista sekä poistettava huoneiston sisätiloista riittävän usein, kuitenkin vähintään kerran päivässä. Ravintola Il Gabbiano Tokoinrannan keittiössä oli säilytyksessä elintarvikkeita, joiden viimeinen käyttöajankohta oli ylittynyt.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

 1. Tarkastuskertomus 30.1.2020
 2. Tarkastuskertomus 13.3.2020
 3. Kuulemiskirje 19.3.2020

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 10 §, 11 §, 19 §, 55 §, 74 §, 78 §

Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011) 4 §

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 5 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote saantitodistuksella Rooma food Oy:lle.

This decision was published on 07.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Riikka Pennanen, elintarviketarkastaja, puhelin: 09 310 20996

riikka.pennanen@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus Il Gabbiano Tokoinranta 30.1.2020
2. Tarkastuskertomus Il Gabbiano Tokoinranta 13.3.2020
3. Kuulemiskirje Rooma food Oy/Il Gabbiano Tokoinranta 19.3.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.