Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetus, koronavirus-tilanne

HEL 2020-007644
§ 167

Erityisavustus esi- ja perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020-2021

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti jakaa perusopetukseen koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020-2021 määrärahaa 5 590 737 € (sisältäen omavastuuosuuden 279 537 €) seuraavasti:
1. Syyslukukaudelle 2020 (syyskuu-joulukuu) jaetaan kouluille määrärahaa 1 630 637 €, jossa sisältyy omavastuuosuutta 81 537 €. Koulukohtaisesti jaetaan syksyn osuus liitteenä olevan taulukon mukaisesti.
2. Kevätlukukaudelle 2021 (tammi-heinäkuu) jaetaan kouluille määrärahaa 3 960 100 €, jossa sisältyy omavastuuosuutta 198 000 €. Kevätlukukauden jaosta päättää perusopetusjohtaja erikseen ennen kevätlukukauden 2021 alkua.
Omavastuuosuus katetaan koulun omasta määrärahasta.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti avustuksen kohdentamisen kriteereistä seuraavasti:
1. Avustusta kohdennetaan tehostetun tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamiseen kaikille oppilaille, joiden oppiminen on heikentynyt etäopetuksen aikana. Erityisesti huomioidaan alkuopetuksen ja 8.-9.vuosiluokkien oppilaat.
2. Oppilaanohjausta tehostetaan erityisesti 8.-9. vuosiluokkien oppilaille, jotka kevään etäopetusjakson vuoksi tarvitsevat tehostettua oppilaanohjausta.
3. Suomi/ruotsi toisena kielenä –opetuksen tehostamiseen (S2-opetuksen lisääminen).
4. Valmistavan opetuksen oppilaiden tukemiseen niille oppilaille, joiden valtionosuusrahoitus on päättynyt ja joilla opetuksen järjestäjä arvioi olevan riittämättömät valmiudet siirtyä perusopetukseen poikkeusoloista johtuvien opetusjärjestelyjen vuoksi.

Suomenkielisen perusopetuksen COVID-19 -hankkeen menot tiliöidään koulukohtaisille sisäisille tilausnumeroille 143-alkuinen + sis.til. loppu 21 käyttäen projektinumeroa 14130010014081 -korona erityisavustus perusopetus 20-21.

Päätöksen perustelut

Opetus-ja kulttuuriministeriö päätti 3.7.2020 (OKM/621/520/2020) myöntää Helsingin kaupungille 7 000 000 € erityisavustusta esi- ja perusopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen ajalle 1.8.2020 – 31.7.2021. Rahoituksen omavastuuosuus on 5% eli 368 421 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätös perustuu Helsingin kaupungin hakemukseen §134 / 22.06.2020.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti §96/15.9.2020 avustuksen jakamisesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialueen palvelukokonaisuuksien välillä seuraavasti: esi- ja perusopetuksen osalta loppusumma 6 639 000 € jaetaan palveluittain oppilasmäärän perusteella: suomenkieliseen esiopetukseen 11% (730 290 €), ruotsinkieliseen esiopetukseen 1% (66 390 €), suomenkieliseen perusopetukseen 80% (5 311 200 euroa) ja ruotsinkieliseen perusopetukseen 8% (531 120 euroa).

Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti oikeuttaa perusopetusjohtajan ja ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan kohdentamaan perusopetuksen avustuksen koulukohtaisesti tuen tarpeen kartoituksen perusteella syksyksi 2020. Tuen tarvetta arvioidaan uudelleen syyslukukauden lopussa. Tämän pohjalta tehdään päätös määrärahojen kohdentamiseksi kouluihin keväällä 2021.Toimialajohtaja päätti oikeuttaa myös varhaiskasvatusjohtajan ja ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan kohdentamaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen avustuksen alueellisesti.

This decision was published on 18.09.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anneli Hankala, controller, puhelin: 09 310 23039

anneli.hankala@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja