Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, varhaiskasvatus sekä esi- ja perusopetus, koronavirus-tilanne

HEL 2020-007644
§ 2

Statens specialunderstöd till småbarnspedagogiken och förskolepedagogiken och den grundläggande utbildningen för läsåret 2020–2021 för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som coronaviruset (COVID-19) orsakar

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten beslutade att dela ut sammanlagt 331 950 € av statens specialunderstöd till de svenska grundskolorna för vårterminen 2021 enligt uppdelningen i bilagan.

Beslutsmotivering

Undervisnings- och kulturministeriet beviljade den 3 juli 2020 statens specialunderstöd till Helsingfors stad på 8 400 000 € för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som coronaviruset (COVID-19) orsakar. Sektorchefen beslutade den 15 september 2020 96 § att den svenska grundläggande utbildningens andel av specialunderstödet är sammanlagt 531 120 €. Sektorchefen beslutade samtidigt att tillåta direktören för den svenska servicehelheten att fördela specialunderstödet till grundskolorna som baserar sig på en kartläggning om stödbehov hos elever på grund av vårens distansundervisning. Direktören för den svenska servicehelheten beslutade den 17 september 2020 att dela ut sammanlagt 199 170 € av specialunderstödet för höstterminen 2020. Vårterminens 2021 andel av specialunderstödet och de oanvända anslagen från höstterminen 2020 delas till skolorna i förhållande till elevantalen. Projektets egenfinansieringsdel (5%) betalas av den svenska servicehelhetens budgetmedel.

This decision was published on 13.01.2021

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Close

Ask for more info

Sonja Ekholm, controller, telefon: 09 310 86216

sonja.ekholm@hel.fi

Decisionmaker

Niclas Grönholm
direktören för svenska servicehelheten