Maksuperusteiden määrääminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnasto vuodelle 2021

HEL 2020-011635
More recent handlings
§ 62

Täydennys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon vuodelle 2021

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja vahvistaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden kurssitoiminnan hinnastonmuutoksen 1.10.2021 alkaen siten, että kaikesta kurssitoiminnasta saa aina 4 viikon välein 25 % alennuksen normaalihinnoista. Jos kuuluu alennusryhmään, niin alennuksen saa alennusryhmän hinnoista.

Käytännössä syys- ja kevätlukukauden ollessa noin 16 viikkoa, niin ensimmäisen 4 viikon jälkeen alennus olisi 25 %, 8 viikon jälkeen 50 % ja 12 viikon jälkeen 75 %.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti 23.11.2020 § 73 hinnastosta ja 24.5.2021 § 32 hinnaston päivityksestä vuodelle 2021.

Liikuntapalvelukokonaisuudella on tarve muuttaa kurssitoiminnan hinnastoa dynaamisemmaksi. Ehdotetulla muutoksella halutaan madaltaa kynnystä tulla mukaan toimintaan myös kesken kauden. Asia on erityisen akuutti, koska kurssitoiminnassa on jouduttu rajoittamaan osallistujamäärää tähän saakka koronan vuoksi, ja ryhmissä on nyt jonkin verran tilaa.

Pienimuotoinen kampanja on aloitettu 1.10.2021 alkaen koronarajoitusten poistuttua toiminnasta. Tulojen kerääminen on nyt erityisen tärkeää, ja kurssitoiminnan hinnastonmuutoksella on varmasti vaikutusta siihen. Muutoksen on tarkoitus astua voimaan 1.10.2021.

This decision was published on 07.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Lehtinen, ts. laskentasuunnittelija, puhelin: 09 310 27641

minna.h.lehtinen@hel.fi

Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87500

tuuli.salospohja@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja